Diensten - 257302-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Bereiden en serveren van maaltijden

2020/S 106-257302

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Bank Polski
Postadres: Świętokrzyska 11/21
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-919
Land: Polen
Contactpersoon: Artur Wysiałkowski
E-mail: dkrz-wpo1@nbp.pl
Telefoon: +48 221852359
Fax: +48 221851211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://e-zamowienia.nbp.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: polityka pieniężna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługi cateringu i sprzedaż niektórych artykułów spożywczych na potrzeby wewnętrzne oraz usługi żywienia zbiorowego

Referentienummer: SEZ/DKRZ-WPO1-AW-241-0503/DA/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55300000 Bereiden en serveren van maaltijden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi restauracyjne obejmujące żywienie zbiorowe świadczone w systemie zamkniętym w obiektach Zamawiającego w Warszawie, usługi cateringu wewnętrznego, sprzedaż artykułów spożywczych i przygotowywanie i dowożenie pakietów śniadaniowych do obiektu przy ul. Siedmiogrodzka 5a.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 424 980.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55300000 Bereiden en serveren van maaltijden
55311000 Kelnerdiensten voor niet-openbare eetgelegenheid
55320000 Serveren van maaltijden
55321000 Bereiden van maaltijden
55322000 Koken van maaltijden
55520000 Cateringdiensten
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obiekty Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, ul. Siedmiogrodzkiej 5a, ul. Jasnej 8 i ul. Jasnej 12.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Przedmiotem zamówienia są usługi restauracyjne obejmujące żywienie zbiorowe świadczone w systemie zamkniętym w obiektach Zamawiającego w Warszawie oraz usługi cateringu wewnętrznego i sprzedaży artykułów spożywczych w następującym zakresie:

1.1. prowadzenie żywienia zbiorowego w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 obejmujące:

1.1.1 prowadzenie stołówki pracowniczej w zakresie przygotowywania, wydawania i sprzedaży w stołówce pracowniczej posiłków profilaktycznych w cenach kontrolowanych, zestawów obiadowych w cenach kontrolowanych;

1.1.2. przygotowywania, wydawania i sprzedaży zestawów obiadowych w cenach umownych;

1.1.3. prowadzenie bufetu w zakresie przygotowywania i sprzedaży ciepłych i zimnych posiłków śniadaniowych i wyrobów garmażeryjnych a także sprzedaży gotowych produktów spożywczych oraz napojów ciepłych i zimnych;

1.2. usługi cateringu w obiekcie przy ul. Świętokrzyska 11/21, Jasna 8 i Jasna 12 obejmujące:

1.2.1. przygotowywanie, dostarczanie i ekspozycja posiłków związanych z obsługą spotkań, szkoleń i konferencji (tzw. przerwy kawowe, ciepłe i zimne posiłki);

1.2.2. przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków z obsługą kelnerską podczas uroczystości, narad i konferencji (serwowanie posiłków ciepłych i zimnych) oraz prowadzenie i obsługa Sali VIP (obiekt przy ul. Świętokrzyska 11/21);

1.3. sprzedaż słodyczy i cytryn na potrzeby szkoleń wewnętrznych, wizyt delegacji i organizacji spotkań w NBP oraz sprzedaż artykułów spożywczych pracownikom Zamawiającego w bufecie w obiekcie Świętokrzyska;

1.4. przygotowywanie i dowożenie pakietów śniadaniowych do obiektu przy ul. Siedmiogrodzka 5a.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług, przez okres 24 miesięcy poczynając od dnia 1 czerwca 2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na możliwości dwukrotnego wydłużenia terminu obowiązywania umowy, za każdym razem o dodatkowe 12 miesięcy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, na co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu obowiązywania umowy, albo przed upływem okresu 12 miesięcy po skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zamawiający wyznaczył skrócony termin składania ofert, ponieważ ogłoszenie o zamówieniu zostało poprzedzone wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, opublikowanym w Dz.U. nr 2020/S 010-019481 z 15 stycznia 2020 r. zawierającymi wszystkie wymagane

Informacje dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie jakim były one dostępne w chwili publikacji

Wstępnego ogłoszenia informacyjnego i zostało zamieszone na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 067-159663
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SEZ/DKRZ-WPO1-AW-241-0503/DA/19
Benaming:

Usługi cateringu i sprzedaż niektórych artykułów spożywczych na potrzeby wewnętrzne oraz usługi żywienia zbiorowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.
Postadres: ul. Senatorska 13/15
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-075
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 424 980.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020