W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 257329-2019

03/06/2019    S105    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Olej napędowy

2019/S 105-257329

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5420206596
Adres pocztowy: Składowa 7
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-399
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
E-mail: dz@kpk.bialystok.pl
Tel.: +48 857424537

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kpk.bialystok.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kpk.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Hurtowe dostawy Oleju napędowego transportem wykonawcy

Numer referencyjny: KPK/ZP/ON/75/19
II.1.2)Główny kod CPV
09134100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Głównym przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego określonego kodem wg CPV – 09134100 – 8, dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku przy ul. Składowej 7. Paliwo jest przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników spalinowych, spełniających normy emisji spalin EURO 2 do EURO 6, eksploatowanych w autobusach komunikacji miejskiej. Zamawiający zamierza zakupić łącznie 3 200 000 l (3 200 m3) oleju napędowego (w temperaturze rzeczywistej).

Dodatkowym przedmiotem zamówienia jest transport kupowanego oleju napędowego (oznaczenie wg CPV – 60100000). Dostawy zamówionego oleju napędowego będą odbywać się sukcesywnie, w postaci pojedynczych transportów tego paliwa, cysternami samochodowymi, w ilości ok. 30 000 l.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 966 800.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

15-399 Białystok, ul. Składowa 7, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Główny przedmiot zamówienia

Głównym przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego określonego kodem wg CPV – 09134100 – 8, dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku przy ul. Składowej 7. Paliwo jest przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników spalinowych, spełniających normy emisji spalin EURO 2 do EURO 6, eksploatowanych w autobusach komunikacji miejskiej.

Zamawiający zamierza zakupić łącznie 3 200 000 l (3 200 m3) oleju napędowego (w temperaturze rzeczywistej). W poszczególnych okresach roku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać standardowy olej napędowy o temperaturze blokowania zimnego filtra oraz spełniającego pozostałe wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu M.G z dn. 9.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) w sprawie jakości paliw ciekłych. Parametry określone w załączniku nr 3 do ww. Rozporządzenia są minimalnymi, które winien spełniać oferowany olej napędowy. Zamawiający przewiduje następujące zużycie przedmiotowego oleju napędowego:

— okres letni – 1 800 000 l,

— okres przejściowy - 700 000 l,

— okres zimowy - 700 000 l.

Dodatkowym przedmiotem zamówienia jest transport kupowanego oleju napędowego (oznaczenie wg CPV – 60100000). Dostawy zamówionego oleju napędowego będą odbywać się sukcesywnie, w postaci pojedynczych transportów tego paliwa, cysternami samochodowymi, w ilości ok. 30 000 l.

Każda dostawa oleju napędowego musi być zgłoszona do rejestru prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.3.2017 r. - O systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 708). Wykonawca dostarczając zamówiony olej napędowy zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu otrzymanego z ww. rejestru, unikatowego numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia. Wskazane jest przesłanie Zamawiającemu tego numeru drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub najpóźniej z dokumentami dostawy pracownikowi odbierającemu dostawę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dla wykazania spełniania tego warunku Zamawiający wymaga:

1) posiadania aktualnej i opłaconej koncesji na produkcję i/lub obrót paliwami płynnymi, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 roku poz. 1059 z późn. zm.) – w zależności od statusu Wykonawcy,

2) posiadania aktualnego zezwolenia lub licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy lub zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez Wykonawcę prowadzenia przewozów drogowych, jako działalności pomocniczej, w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,

3) posiadania rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako miejsca zgłaszania przewozu zamawianego oleju napędowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wniesienia opłaty koncesyjnej za sprzedaż paliw w 2018 r.

2) posiadania środków własnych lub posiadania zdolności kredytowej na kwotę minimum. 1 000 000 PLN, gdyż Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3) złożenie we właściwym dla Wykonawcy urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości co najmniej 20 % należnego podatku VAT od średniej miesięcznej wartości netto sprzedaży powyższych produktów z ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert lecz nie więcej niż 10 000 000 PLN. Kaucja musi być wniesiona przed terminem składania ofert.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, po podpisaniu umowy na realizację zamówienia, będzie zobowiązany do comiesięcznego składania Zamawiającemu informacji o wartości sprzedaży produktów podlegających ww. ustawie i bieżącej aktualizacji wniesionej kaucji gwarancyjnej (wg zasady opisanej wyżej) w zależności od wartości tej sprzedaży w całym okresie trwania umowy.

Wniesienie kaucji w wysokości minimum 10 000 000,00 PLN przed terminem składania ofert na konto urzędu skarbowego zwalnia Wykonawcę z czynności opisanych wyżej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, przynajmniej dwóch zamówień na sukcesywne dostawy paliw płynnych o wartości i rodzaju zbliżonym do niniejszego postępowania dla dwóch różnych odbiorców. Przez zamówienie o rodzaju zbliżonym do niniejszego postępowania, Zamawiający rozumie dostawę paliw ciekłych dla jednego odbiorcy o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN netto, zrealizowaną w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy. Zamawiający uzna dostawy za spełniające powyższe wymagania, jeżeli okres dostaw będzie dłuższy/krótszy a ilość i wartość proporcjonalnie większa/równa od określonych wyżej.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek ten musi być spełniony przynajmniej przez jednego z wykonawców występujących wspólnie.

2) Dysponowania co najmniej 2 cysternami samochodowymi o pojemności komór ok. 30 000 l każda, przewidzianych do obsługi niniejszego zamówienia i spełniających wymagania opisane w rozdz. III, ust. 1 pkt. 2 SIWZ.

3) Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia wymagane odrębnymi przepisami.

a) co najmniej 2 kierowcami, posiadającymi prawa jazdy odpowiedniej kategorii i uprawnieniami do pracy przy materiałach niebezpiecznych (ADR) a także posiadających doświadczenie przy transporcie paliw płynnych,

b) dysponowania osobą posiadającą uprawnienia doradcy nadzorującego bezpieczeństwo dostaw przewozu materiałów niebezpiecznych.

4) dysponowania laboratorium posiadającym akredytację PCA do orzekania jakości paliw, w przypadku gdy oferowany olej napędowy będzie dostarczany z magazynu własnego Wykonawcy lub będzie pochodził z bezpośredniego importu (nie dotyczy to produktu pobieranego z magazynów OLPP lub bazy paliwowej producenta).

5) posiadania aktualnych umów z producentami lub importerami na dostawy oleju napędowego gwarantujących zaspokojenie potrzeb Zamawiającego. Gdy wykonawca takich umów nie posiada może przedstawić zobowiązanie producenta sprzedaży paliw na jego rzecz dotyczące realizacji niniejszego zamówienia tj. na dostawę oleju napędowego do zabezpieczenia ilościowego dostaw oraz zgodności jakości z PN-EN 590 i Rozporządzeniem. Przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający może żądać dostarczenia wyciągu z takiej umowy (nie obowiązuje gdy Wykonawcą jest producent lub gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej producenta) lub zobowiązania. Wygaśnięcie umowy/umów w czasie realizacji zamówienia zobowiązuje Wykonawcę do jej przedłużenia.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tys. PLN). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm). Inne niż ww. formy wniesienia wadium są niedopuszczalne.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Dostawy oleju napędowego będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem płatności po dostawie. Należności za faktycznie dostarczone paliwo (wg ilości wynikającej z pomiarów zgodnie z zapisami rozdz. III ust. 2 pkt 1 i zasadami fakturowania ust. 2 pkt 2 SIWZ) Zamawiający będzie opłacać przelewem, nie później niż 21 dnia, od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Sposób dostarczania faktur za dostarczone paliwo opisany jest w załączniku do SIWZ (wzór umowy).

Wykonawca w ofercie może zaproponować dłuższy termin płatności. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp warunek wskazany w pkt. 2.3.1 musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pozostałe warunki mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy wchodzące w skład podmiotu wspólnego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dostawy paliwa wykonywane transportem będącym w dyspozycji Wykonawcy, będą kierowane do zakładowej stacji paliw Zamawiającego, posiadającej podziemny dwukomorowy zbiornik, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22.1.2008 r. (Dz.U. z 2008 r., nr 21, poz. 125 ze zm.) i położonej w Białymstoku przy ul. Składowej 7. Urządzenia pomiarowe zamontowane w zbiorniku w postaci systemu kontrolno-pomiarowego SiteSentinel produkcji firmy PetroVent posiadają aktualnie ważne cechy legalizacyjne i świadectwa wydane przez Obwodowy Urząd Miar w Białymstoku we wrześniu 2018 r.

Miesięczne dostawy paliwa będą kształtowały się na poziomie ok. 240 000 l do 280 000 l. Koszty dostaw paliwa Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w jego cenę jednostkową.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/09/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/07/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

15-399 Białystok, ul. Składowa 7, pok. 108, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Portalu https://josephine.proebiz.com

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcą:

Leszek Danilczuk e-mail: zp@kpk.bialystok.pl

Zbigniew Wojno e-mail: zp@kpk.bialystok.pl

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na bezpłatnym Portalu https://josephine.proebiz.com Wykonawca posiadający konto na https://josephine.proebiz.com ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza do komunikacji.

Administrator platformy Josephine deklaruje wsparcie techniczne potencjalnym oferentom przy pomocy numeru telefonu +48 222139900 lub mailowo: houston@proebiz.com lub pomoc@proebiz.com

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Portalu https://josephine.proebiz.com.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2019