Supplies - 257353-2019

03/06/2019    S105

Poland-Katowice: Power distribution cables

2019/S 105-257353

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Telephone: +48 327572231
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 313-2.

Reference number: Nr postępowania: 701802153-1
II.1.2)Main CPV code
31320000 Power distribution cables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986), zwanej w SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych–nr grupy 313-2.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 11 760 199.20 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 313-2.

Lot No: 1-17
II.2.2)Additional CPV code(s)
31320000 Power distribution cables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 SIWZ. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 17.

LP Przedmiot zamówienia ilość j.m.

1 KABEL YKY 5X10 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY - 950 m

2 KABEL YKY-ŻO 5X2,5 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -2 800 m

3 KABEL YKY-ŻO 5X10 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -1 600 m

4 KABEL YHKGXSEKYN 3X35/16 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -4 150 m

5 KABEL YHKGXSEKYN 3X50/16 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -1 000 m

6 KABEL YHKGXSEKYN 3X120/35 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -5 100 m

7 KABEL YHKGXSEKFTZNYN 3X50/16 3,6/6KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -2 500 m

8 KABEL YHKGXSEKFTZNYN 3X70/16 3,6/6KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -7 140 m

9 KABEL YHKGXSEKFTZNYN 3X120/30 3,6/6KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -12 250 m

10 KABEL YHKGXSEKYN 3X50/16 6KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -4 600 m

11 KABEL YHKGXSEKYN 3X70/16 6KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -11 900 m

12 KABEL YHKGXSEKYN 3X120/30 6KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -3 400 m

13 KABEL YHKGXSEKYN 3X185/30 6KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -300 m

14 KABEL YHKGXSEKYN 3X240/30 6KV CU ELEKTROENERGETYCZNY -4 500 m

15 KABEL YHKGXSFTLYN 3X150/30 3,6/6/7,2KV CU ELEKTROENERGETYCZNY GÓRNICZY -700 m

16 KABEL YHAKXS 1X240/50 6/10KV AL ELEKTROENERGETYCZNY -5 200 m

17 KABEL YHAKXS 1X70/25 12/20KV AL ELEKTROENERGETYCZNY -2 500 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 030-068328
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1-17
Title:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 313-2.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 1)TELE–FONIKA KABLE S.A. 32-400 Myślenice ul. Hipolita Cegielskiego 1 w części zamówienia Nr 1,2,3,6,9,10,11,12,14,16,17; 2)MAS Spółka z o.o. 43-190 Mikołów ul. Rybnicka 42 w części zamówienia Nr 4,5,7,13,15; 3) 3) “WĘGLOKOKS” S.A. 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 w części zamówienia NR 8
Postal address: 32-400
Town: Myślenice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 32-400
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 580 529.20 PLN
Total value of the contract/lot: 11 760 199.20 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Umowy zostały zawarte z wykonawcami:

1) TELE – FONIKA KABLE spółka akcyjna 32-400 Myślenice ul. Hipolita Cegielskiego 1 w części zamówienia Nr 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 na łączną wartość netto 9 392 489,00 PLN

2) MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-190 Mikołów ul. Rybnicka 42 w części zamówienia Nr 4, 5, 7, 13, 15 na łączną wartość netto 1 124 779,00 PLN

3) “WĘGLOKOKS” spółka akcyjna 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 w części zamówienia Nr 8 na wartość netto 1 242 931,20 PLN

Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 29.2.2020 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.5.2020 r.

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż

1) w dniu 31.12.2019 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 1,

2) w dniu 31.3.2020 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 2.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja

Ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego

Niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

3) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e-mailem.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2019