Usługi - 257416-2020

03/06/2020    S106

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 106-257416

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Informatyczne Edukacji
Adres pocztowy: al. J. Ch. Szucha 25
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-918
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomislav Petrović
E-mail: zamowienia.publiczne@cie.men.gov.pl
Tel.: +48 223474461
Faks: +48 223474804

Adresy internetowe:

Główny adres: http://cie.men.gov.pl/bip

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Usługa utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdrożonych elementów krajowego systemu danych oświatowych” realizowana w ramach projektu pn. „Wdrożenie krajowego systemu danych oświatowych”

Numer referencyjny: ZA.233.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdrożonych elementów KSDO oraz rozwój powyższego systemu. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

1. Poprzez utrzymanie w trybie produkcyjnym rozumie się:

1.1. usługi programistyczne na potrzeby utrzymania w ruchu KSDO. W zakresie prac w trybie produkcyjnym przewiduje się pracę przez 15 miesięcy zespołu opisanego w rozdziale IX SIWZ w ilości min. 17 osób.

2. W ramach prac rozwojowych następuje projektowanie, programowanie, testowanie oraz wdrażanie funkcjonalności systemu w wymiarze 800 osobogodzin miesięcznie. W ramach prac rozwojowych Zamawiający może skorzystać z możliwości wprowadzenia zmian w systemie związanych z podniesieniem ergonomii i wydajności jego pracy.

3. Prawo opcji obejmuje prace rozwojowe po wykorzystaniu wszystkich godzin prac rozwojowych z danego miesiąca. Prognozowana przez Zamawiającego maks. liczba godzin prac w ramach prawa opcji wynosi maksymalnie 50 000.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 985 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdrożonych elementów KSDO oraz rozwój powyższego systemu. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

1. Poprzez utrzymanie w trybie produkcyjnym rozumie się:

1.1. usługi programistyczne na potrzeby utrzymania w ruchu KSDO. W zakresie prac w trybie produkcyjnym przewiduje się pracę przez 15 miesięcy zespołu opisanego w rozdziale IX SIWZ w ilości min. 17 osób;

1.2. usługi administracji systemem polegające na administrowaniu poniższymi zasobami:

a) KSDO składające się z modułów: AD, ADFS, SSO, ADOM, AZ, SIOEO, ZIU zdający, SIOSD, monitoring;

b) system zarządzania Microsoft Team Foundation Server;

c) systemy operacyjne (Windows, Linux);

d) klastry baz danych (np. MsSQL, MySQL, Redis, Elastic);

e) usługi: m.in. IIS, Happroxy, DFS, DNS;

f) platformy wirtualizacji: VMware, Hyper-V;

g) system do wykonywania kopii zapasowych;

1.3. dokonywanie wszelkich czynności technicznych w ramach świadczonej usługi, w szczególności:

a) rozwiązywanie problemów związanych z dostępnością KSDO zgłoszonych przez Zamawiającego;

b) naprawy konfiguracyjne systemu;

c) konserwacja i aktualizacja elementów systemu;

d) instalacja elementów systemu z użyciem dobrych praktyk;

e) konfiguracja pracy wszystkich elementów systemu jako całości;

f) profilaktyka bezpieczeństwa;

g) zachowanie ciągłości pracy systemu;

h) kontrola sprawności oraz stanu technicznego elementów systemu;

i) diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń elementów systemu;

j) dostosowywanie konfiguracji systemu do potrzeb Zamawiającego;

k) przygotowywanie propozycji rozwiązań usprawniających działanie systemu;

l) bieżące uaktualnienie zabezpieczeń systemu;

m) aktualizowanie oprogramowania wchodzącego w skład systemu;

n) dokumentowanie wykonanych czynności i zmian w konfiguracji systemu zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

o) rozpoznawanie i raportowanie zagadnień bezpieczeństwa logicznego;

p) wdrażanie zabezpieczeń logicznych systemu;

q) prowadzenie rozpoznania problemów wynikających z pracy systemu;

r) wykonywanie kopii bezpieczeństwa ze wszystkich elementów systemu pozwalających na odzyskanie wszystkich danych/sprawności systemu w przypadku jego awarii, oraz ich przywracanie w przypadku awarii;

s) konsultowanie aspektów bezpieczeństwa rozwiązania z Zamawiającym;

t) bieżące monitorowanie działania KSDO i – w odpowiedzi na błędy – niezwłoczne podjęcie procedury zgodnie z SLA i warunkami gwarancji;

u) zarządzanie usługami systemowymi urządzeń i systemów, na których uruchomiony jest system;

v) monitorowanie statusu wykonania zadań cyklicznych oraz podejmowanie działań zaradczych w przypadku zakłócenia działań cyklicznych (m.in. joby aplikacyjne, backup, konserwacja).

2. W ramach prac rozwojowych następuje projektowanie, programowanie, testowanie oraz wdrażanie funkcjonalności systemu wynikających z aktualnego stanu prawnego oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie krajowego systemu danych oświatowych” w wymiarze 800 osobogodzin miesięcznie. W ramach prac rozwojowych Zamawiający może skorzystać z możliwości wprowadzenia zmian w systemie związanych z podniesieniem ergonomii i wydajności jego pracy.

3. Prawo opcji obejmuje prace rozwojowe po wykorzystaniu wszystkich godzin prac rozwojowych z danego miesiąca, o których mowa w pkt 2, jeżeli Zamawiający będzie posiadał potrzeby w zakresie prac rozwojowych oraz środki na realizację prawa opcji oraz Zamawiający poinformuje Wykonawcę o chęci skorzystania z prawa opcji przesyłając oświadczenie, z którego będzie wynikał zakres prac oraz prośbę o wycenę.

3.1. Prognozowana przez Zamawiającego maksymalna liczba godzin prac w ramach prawa opcji wynosi maksymalnie 50 000 osobogodzin przez cały okres realizacji umowy. Jedna godzina pracy rozumiana jest jako 60 minut i dotyczy każdej osoby zaangażowanej w proces. Godziny niepełne będą rozliczane co do 15 minut zaokrąglane w górę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50
Kryterium kosztu - Nazwa: Kwalifikacje proponowanego zespołu / Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Prawo opcji obejmuje prace rozwojowe po wykorzystaniu wszystkich godzin prac rozwojowych z danego miesiąca, jeżeli Zamawiający będzie posiadał potrzeby w zakresie prac rozwojowych oraz środki na realizację prawa opcji oraz Zamawiający poinformuje Wykonawcę o chęci skorzystania z prawa opcji przesyłając oświadczenie, z którego będzie wynikał zakres prac oraz prośbę o wycenę.

2. Prognozowana przez Zamawiającego maksymalna liczba godzin prac w ramach prawa opcji wynosi maksymalnie 50 000 osobogodzin przez cały okres realizacji umowy. Jedna godzina pracy rozumiana jest jako 60 minut i dotyczy każdej osoby zaangażowanej w proces. Godziny niepełne będą rozliczane co do 15 minut zaokrąglane w górę.

3. Wszystkie prace w ramach prawa opcji zlecane są na takich samych zasadach, jak prace rozwojowe, tj. zgodnie z procedurą określoną opisaną w rozdziale 10 OPZ. Wyliczenie kosztu całkowitego wykonanej usługi będzie odbywało się przez podsumowanie kosztów udziału wszystkich zaangażowanych osób Wykonawcy. Koszt liczony jest poprzez przemnożenie liczby godzin zaangażowanych osób, potwierdzonych przez Zamawiającego i stawki godzinowej Wykonawcy z jego oferty. Należy w tym uwzględnić usługi towarzyszące wprowadzaniu zmian w systemie.

4. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje zleceń w planowanej liczbie lub kwocie, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie związane z brakiem realizacji zleceń w ww. zakresie, w tym odszkodowanie za utracone korzyści.

5. Prace rozwojowe w ramach prawa opcji będą zlecane, realizowane i odbierane na takich samych zasadach jak prace rozwojowe w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.02.10.00-IP.02-00-008/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-123769
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT Systems and Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Syta 68A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-993
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.itss.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 985 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2020