Bauleistung - 257527-2022

13/05/2022    S93

Polen-Zakopane: Bauarbeiten

2022/S 093-257527

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 736-000-69-71, numer KRS: 0000090155, REGON: 490003792,
Postanschrift: ul. Kasprowicza 35c
Ort: Zakopane
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 34-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Wałęga
E-Mail: przetargi@sewik.com.pl
Telefon: +48 182025614
Fax: +48 182025621
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej miasta Zakopane – etap 1” – postępowanie powtórzone.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4S/Komory/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie trzech komór technologicznych na sieci wodociągowej stanowiący etap 1 budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej w Zakopanem. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia należy wybudować 3 komory technologiczne:

1- Komora Guty,

2- komora Ustup,

3- Komora ul. Podhalańska,

Komory należy wyposażyć w zawór regulujący ciśnienie, wraz z napędem i dodatkowym wyposażeniem. Sterowanie zaworem realizowane będzie poprzez telesterownik zainstalowana w szafce sterowniczej. W komorach należy zainstalować system monitoringu parametrów technologicznych

w skład, którego wchodzić będą przepływomierz elektromagnetyczny oraz dwa czujniki ciśnienia. Zasilanie urządzeń eklektycznych należy zapewnić ze źródeł alternatywnych za pomocą zestawu z hydrogeneratorem. W ramach zamówienia należy wykonać wizualizację pracy komór w tym celu należy rozbudować istniejący w Spółce SEWIK system SCADA.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 487 010.06 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45112210 Mutterbodenabtrag
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45231110 Rohrverlegearbeiten
45231111 Heben und Neuverlegen von Rohrleitungen
45231112 Installation von Rohrleitungsnetzen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL2 Makroregion południowy
Hauptort der Ausführung:

Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html

2.SIWZ została opublikowana w całości na stronie internetowej: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html

3.Przedmiotem zamówienia jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie trzech komór technologicznych na sieci wodociągowej stanowiący etap 1 budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej w Zakopanem.

4.Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia należy wybudować 3 komory technologiczne: 1- Komora Guty, 2- komora Ustup, 3- Komora ul. Podhalańska,

Komory należy wyposażyć w zawór regulujący ciśnienie, wraz z napędem i dodatkowym wyposażeniem. Sterowanie zaworem realizowane będzie poprzez telesterownik zainstalowana w szafce sterowniczej. W komorach należy zainstalować system monitoringu parametrów technologicznych

w skład, którego wchodzić będą przepływomierz elektromagnetyczny oraz dwa czujniki ciśnienia. Zasilanie urządzeń eklektycznych należy zapewnić ze źródeł alternatywnych za pomocą zestawu z hydrogeneratorem.

W ramach zamówienia należy wykonać wizualizację pracy komór w tym celu należy rozbudować istniejący w Spółce SEWIK system SCADA.

5.Istotne postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

a)Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji projektowej określonej w pkt. 3.4 SIWZ powyżej.

b)Oferta złożona przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty inwestycji w tym opłaty związane z uzyskaniem aktualnych pozwoleń w tym m. in. zajęcia pasa drogowego jak również koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, odtworzenia nawierzchni wraz z podbudową po wykonanych pracach.

c)Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez Wykonawcę.

d)Materiały budowlane mają być zgodne z warunkami przyłączeniowymi SEWIK, dokumentacją projektową oraz ze STWiORB.

e)Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy budowie sieci wodociągowej.

f)Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu karty materiałowe planowanych do zastosowania materiałów i urządzeń.

g)Dla przewidzianych w przedmiocie zamówienia robót budowlanych Zamawiający posiada zgłoszenie budowy z dnia 12.01.2021 r.

h)Wykonawca zobowiązany jest do powiadomień oraz uzyskania pozwoleń i decyzji związanych z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia.

i)Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy do Wykonawcy robót.

j)Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres 3 lat oraz na materiały i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

k)Po wykonanych robotach Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnych oświadczeń wszystkich właścicieli działek, że nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń odnośnie do pozostawionego porządku oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 048-125529
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4S/Komory/2022
Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej miasta Zakopane – etap 1” - Umowa nr 15/PT/2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowalne i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy, spółka jawna
Nationale Identifikationsnummer: KRS: 0000009941, NIP: 736 – 000-68-30, REGON: 490095587
Postanschrift: os. Za Torem 3
Ort: Szaflary, Zaskale
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 34-424
Land: Polen
E-Mail: biuro@astexsj.pl
Telefon: +48 182755109
Fax: +48 182755109
Internet-Adresse: http://www.astexsj.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 487 010.06 PLN
Niedrigstes Angebot: 469 800.00 PLN / höchstes Angebot: 469 800.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 65 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK (dalej: „Regulamin”) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy 4S/Komory/2022 na wykonanie: „Budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej miasta Zakopane – etap 1” – postępowanie powtórzone, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Oferta nr 1, złożona w dnu 28 marca 2022 roku, o godzinie: 09:52 l.dz. 355, przez:

Wykonawcę:

„Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowalne i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy, spółka jawna”

Adres: 34 -424 Szaflary, Zaskale, os. Za Torem 3.

NIP: 736 – 000-68-30, REGON: 490095587, numer KRS: 0000009941.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę ryczałtową:

netto: 469 800,00 zł

podatek VAT 23%, 108 054,00 zł

brutto: 577 854,00 zł

(słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery i 00/100).

Łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę wynosi: 100,00.

UZASADNIENIE

Oferta nr 1 Wykonawcy „Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowalne i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy, spółka jawna” (adres: 34 -424 Szaflary, Zaskale, os. Za Torem 3, NIP: 736 – 000-68-30, REGON: 490095587) jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, jej treść jest zgodna

z warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nr 1 uzyskała największą liczbę punktów – 100,00 pkt, przyznanych w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: kryterium nr 1: cena brutto oferty (C) – waga 100 %.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona przez niego oferta jest poprawna pod względem formalnoprawnym i nie podlega odrzuceniu na podstawie

art. 62 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK. Równocześnie nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 66 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje, że z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, jak również Zamawiający nie dokonał czynności odrzucenia ofert.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE, PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA

Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 2 Regulaminu informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kasprowicza 35 c
Ort: Zakopane, powiat tatrzański, woj. Małopolskie
Postleitzahl: 34-500
Land: Polen
E-Mail: przetargi@sewik.com.pl
Telefon: +48 182024450
Fax: +48 182024454
Internet-Adresse: http://www.sewik.com.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

2.Stronom postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Postanschrift: ul. Kasprowicza 35 c
Ort: Zakopane, powiat tatrzanski, woj. Małopolskie
Postleitzahl: 34-500
Land: Polen
E-Mail: przetargi@sewik.com.pl
Telefon: +48 182024450
Fax: +48 182024454
Internet-Adresse: http://www.sewik.com.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022