Bauleistung - 257527-2022

13/05/2022    S93

Polska-Zakopane: Roboty budowlane

2022/S 093-257527

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 736-000-69-71, numer KRS: 0000090155, REGON: 490003792,
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 35c
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wałęga
E-mail: przetargi@sewik.com.pl
Tel.: +48 182025614
Faks: +48 182025621
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej miasta Zakopane – etap 1” – postępowanie powtórzone.

Numer referencyjny: 4S/Komory/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie trzech komór technologicznych na sieci wodociągowej stanowiący etap 1 budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej w Zakopanem. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia należy wybudować 3 komory technologiczne:

1- Komora Guty,

2- komora Ustup,

3- Komora ul. Podhalańska,

Komory należy wyposażyć w zawór regulujący ciśnienie, wraz z napędem i dodatkowym wyposażeniem. Sterowanie zaworem realizowane będzie poprzez telesterownik zainstalowana w szafce sterowniczej. W komorach należy zainstalować system monitoringu parametrów technologicznych

w skład, którego wchodzić będą przepływomierz elektromagnetyczny oraz dwa czujniki ciśnienia. Zasilanie urządzeń eklektycznych należy zapewnić ze źródeł alternatywnych za pomocą zestawu z hydrogeneratorem. W ramach zamówienia należy wykonać wizualizację pracy komór w tym celu należy rozbudować istniejący w Spółce SEWIK system SCADA.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 487 010.06 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231111 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231112 Instalacja rurociągów
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html

2.SIWZ została opublikowana w całości na stronie internetowej: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html

3.Przedmiotem zamówienia jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie trzech komór technologicznych na sieci wodociągowej stanowiący etap 1 budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej w Zakopanem.

4.Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia należy wybudować 3 komory technologiczne: 1- Komora Guty, 2- komora Ustup, 3- Komora ul. Podhalańska,

Komory należy wyposażyć w zawór regulujący ciśnienie, wraz z napędem i dodatkowym wyposażeniem. Sterowanie zaworem realizowane będzie poprzez telesterownik zainstalowana w szafce sterowniczej. W komorach należy zainstalować system monitoringu parametrów technologicznych

w skład, którego wchodzić będą przepływomierz elektromagnetyczny oraz dwa czujniki ciśnienia. Zasilanie urządzeń eklektycznych należy zapewnić ze źródeł alternatywnych za pomocą zestawu z hydrogeneratorem.

W ramach zamówienia należy wykonać wizualizację pracy komór w tym celu należy rozbudować istniejący w Spółce SEWIK system SCADA.

5.Istotne postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

a)Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji projektowej określonej w pkt. 3.4 SIWZ powyżej.

b)Oferta złożona przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty inwestycji w tym opłaty związane z uzyskaniem aktualnych pozwoleń w tym m. in. zajęcia pasa drogowego jak również koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, odtworzenia nawierzchni wraz z podbudową po wykonanych pracach.

c)Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez Wykonawcę.

d)Materiały budowlane mają być zgodne z warunkami przyłączeniowymi SEWIK, dokumentacją projektową oraz ze STWiORB.

e)Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy budowie sieci wodociągowej.

f)Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu karty materiałowe planowanych do zastosowania materiałów i urządzeń.

g)Dla przewidzianych w przedmiocie zamówienia robót budowlanych Zamawiający posiada zgłoszenie budowy z dnia 12.01.2021 r.

h)Wykonawca zobowiązany jest do powiadomień oraz uzyskania pozwoleń i decyzji związanych z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia.

i)Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy do Wykonawcy robót.

j)Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres 3 lat oraz na materiały i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

k)Po wykonanych robotach Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnych oświadczeń wszystkich właścicieli działek, że nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń odnośnie do pozostawionego porządku oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 048-125529
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4S/Komory/2022
Nazwa:

„Budowa systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej miasta Zakopane – etap 1” - Umowa nr 15/PT/2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowalne i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy, spółka jawna
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000009941, NIP: 736 – 000-68-30, REGON: 490095587
Adres pocztowy: os. Za Torem 3
Miejscowość: Szaflary, Zaskale
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-424
Państwo: Polska
E-mail: biuro@astexsj.pl
Tel.: +48 182755109
Faks: +48 182755109
Adres internetowy: http://www.astexsj.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 487 010.06 PLN
Najtańsza oferta: 469 800.00 PLN / Najdroższa oferta: 469 800.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 65 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK (dalej: „Regulamin”) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy 4S/Komory/2022 na wykonanie: „Budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej miasta Zakopane – etap 1” – postępowanie powtórzone, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Oferta nr 1, złożona w dnu 28 marca 2022 roku, o godzinie: 09:52 l.dz. 355, przez:

Wykonawcę:

„Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowalne i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy, spółka jawna”

Adres: 34 -424 Szaflary, Zaskale, os. Za Torem 3.

NIP: 736 – 000-68-30, REGON: 490095587, numer KRS: 0000009941.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę ryczałtową:

netto: 469 800,00 zł

podatek VAT 23%, 108 054,00 zł

brutto: 577 854,00 zł

(słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery i 00/100).

Łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę wynosi: 100,00.

UZASADNIENIE

Oferta nr 1 Wykonawcy „Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowalne i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy, spółka jawna” (adres: 34 -424 Szaflary, Zaskale, os. Za Torem 3, NIP: 736 – 000-68-30, REGON: 490095587) jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, jej treść jest zgodna

z warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nr 1 uzyskała największą liczbę punktów – 100,00 pkt, przyznanych w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: kryterium nr 1: cena brutto oferty (C) – waga 100 %.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona przez niego oferta jest poprawna pod względem formalnoprawnym i nie podlega odrzuceniu na podstawie

art. 62 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK. Równocześnie nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 66 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje, że z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, jak również Zamawiający nie dokonał czynności odrzucenia ofert.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE, PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA

Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 2 Regulaminu informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 35 c
Miejscowość: Zakopane, powiat tatrzański, woj. Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@sewik.com.pl
Tel.: +48 182024450
Faks: +48 182024454
Adres internetowy: http://www.sewik.com.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

2.Stronom postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 35 c
Miejscowość: Zakopane, powiat tatrzanski, woj. Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@sewik.com.pl
Tel.: +48 182024450
Faks: +48 182024454
Adres internetowy: http://www.sewik.com.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2022