Diensten - 257574-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Örebro: Bosbouwdiensten

2020/S 106-257574

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Örebro
Nationaal identificatienummer: 232100-0164
Postadres: Box 1613
Plaats: Örebro
NUTS-code: SE124 Örebro län
Postcode: 701 16
Land: Zweden
Contactpersoon: Helena Källqvist
E-mail: helena.kallqvist@regionorebrolan.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orebroll.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Restaurering och utveckling av Bergslagsleden

Referentienummer: 20RS174
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000 Bosbouwdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Restaurering och utveckling av Bergslagsleden och Kanotlederna. Reparationer, nybyggnation, diverse tillverkning av skyltar och möbler samt skogsarbete.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928472 Palen voor signaleringsborden
39150000 Divers meubilair en uitrusting
45236000 Aanbrengen van verharding
45421000 Bouwtimmerwerk
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE124 Örebro län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Restaurering och utveckling av Bergslagsleden och Kanotlederna. Reparationer, nybyggnation, diverse tillverkning av skyltar och möbler samt skogsarbete.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 042-099529
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Martinson Skog och naturentreprenad
Nationaal identificatienummer: 670714-6632
Postadres: Kornvägen 9
Plaats: Nora
NUTS-code: SE124 Örebro län
Postcode: 713 34
Land: Zweden
E-mail: andreas.martinson@hotmail.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Karlstad
Plaats: Örebro
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020