Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 257619-2019

Normál nézet megjelenítése

03/06/2019    S105

Magyarország-Budapest: Katonai járművekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2019/S 105-257619

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel u. 35–37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
Címzett: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés «Haditechnikai eszközök szolgáltatásának biztosítása (2019–2020)» tárgyban.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 1: Karbantartási és javítási szolgáltatások
A teljesítés helye: A Vállalkozó és a bejelentett alvállalkozók telephelye, az üzemeltető katonai szervezet objektuma és az igénybevétel útvonala, gyakorlatok helyszínei, műveleti területek.

NUTS-kód HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
«Haditechnikai eszközök szolgáltatásának biztosítása (2019–2020)»
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

50630000 Katonai járművekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, 35400000 Katonai járművek és kapcsolódó alkatrészek

II.1.7)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Az ajánlattevőnek jeleznie kell az ajánlatban, hogy a szerződés mekkora részét szándékozik harmadik felek felé további alvállalkozói szerződésekkel kiszervezni és, hogy milyen alvállalkozókat javasol, valamint hogy milyen tárgyban javasolja további alvállalkozói szerződések megkötését
Az ajánlattevőnek jeleznie kell minden, a szerződés teljesítése során az alvállalkozók szintjén bekövetkező változást
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A szerződés keretösszege: nettó 2 126 728 346 HUF, bruttó 2 699 999 998 HUF
Tervezett évenkénti bontás:
2019. év: nettó 472 653 543 HUF, bruttó 600 000 000 HUF
2020. év: nettó 1 654 074 803 HUF, bruttó 2 099 999 998 HUF
Ajánlatkérő a keretösszeg kitöltésére nem vállal kötelezettséget.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 2.9.2019. Befejezés 31.12.2020

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Amennyiben a Vállalkozó a szerződést olyan okból kifolyólag melyért felelős késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelmesen végrehajtott szolgáltatás, átadott termék nettó értékének 0,3 %-a /nap, maximum a késedelmesen teljesített szolgáltatás, átadott termék nettó értékének 15 %-a.
Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelmi kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a termék kifogástalan minőségben történő átadásáig eltelt idő.
A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettsége alól.
A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Vállalkozó az adott igénybejelentés vagy megrendelés alapján vállalt teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért a Vállalkozó a felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás, vagy késedelmes vagy a nem teljesítéssel érintett rész nettó értéke, mértéke annak 20 %-a.
Megrendelő a kötbérigényét a Vbt. 102. § (2) bekezdése alapján jogosult érvényesíteni, egyéb esetben a kötbért a Vállalkozó a Megrendelő által megküldött felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Vbt. 101. § alapján biztosítja az előleg lehívásának lehetőségét, amelynek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazni fogja.
A számla kiegyenlítése a teljesítést követően, az Ajánlattevő által kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak alapján, a MÁK fizetési szabályai szerint történik.
Az átutalástól eltérő fizetési módot Ajánlatkérő nem tud elfogadni.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb különleges feltételek, különösen az ellátás és az információk biztonságát illetően:
III.1.5)Biztonsági tanúsítványokra vonatkozó információk:
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Személyes helyzet

A gazdasági szereplők személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Magyarországon letelepedett Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő esetében Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:-
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített együttes adóigazolás) köteles igazolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a Részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a Részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12) pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 17. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pontja szerint a 2005. évi CIX. törvény szerinti hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. A beszerzés tárgyát képező eszközök a 301/2005.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet vagy a 156/2017 (VI.16.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. (ML 6) és a XXIV. (HUML24) fejezet alá tartoznak.
— A Vbt. 46. § (1) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A nem Magyarországon letelepedett Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő a Vbt. 46. § (5) bekezdés a)-b) pontjai szerint az országa jogrendjében a fenti igazolásokkal és nyilatkozatokkal egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati példányaival igazolja, hogy nem tartozik a Vbt.) 45. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá az alábbi kiegészítésekkel:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását köteles benyújtani; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az Ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást kell benyújtani,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozatát kell benyújtani arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a Részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a Részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Az alvállalkozók személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a Vbt. 45. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Magyarországon letelepedett Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő esetében Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
— - A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— - A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített együttes adóigazolás) köteles igazolni,
— - A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján,
— - A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10–11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot,
— - A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
— - A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni,
— - A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a Részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a Részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12) pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 17. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pontja szerint a 2005. évi CIX. törvény szerinti hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. A beszerzés tárgyát képező eszközök a 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet vagy a 156/2017 (VI.16.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. (ML 6) és a XXIV. (HUML24) fejezet alá tartoznak,
— - A Vbt. 46. § (1) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— - A nem Magyarországon letelepedett Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő a Vbt. 46. § (5) bekezdés a)-b) pontjai szerint az országa jogrendjében a fenti igazolásokkal és nyilatkozatokkal egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati példányaival igazolja, hogy nem tartozik a Vbt.) 45. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá az alábbi kiegészítésekkel:
— - A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását köteles benyújtani; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az Ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani,
— - A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást kell benyújtani,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni,
— - A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozatát kell benyújtani arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a Részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a Részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A gazdasági szereplők gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: GP1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
Mióta vezeti a Részvételre jelentkező pénzforgalmi számláját (számlánként év, hó, nap megjelöléssel),
Pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése,
Fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
Pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP1.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás mutatkozott.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a Részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alvállalkozók gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: GP1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
Mióta vezeti a Részvételre jelentkező pénzforgalmi számláját (számlánként év, hó, nap megjelöléssel),
Pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése,
Fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
Pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP1.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás mutatkozott.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a Részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.2.3)Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
MSZ1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés f) pontja alapján csatolja a részvételi jelentkezésébe bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (Harcjárművek javítása), az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolati példányát vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékát.
MSZ2.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés f) pontja alapján csatolja be a beszerzés tárgyához illeszkedő (Harcjárművek javítása), az AQAP 2110 NATO normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszerének jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy állami minőségbiztosítási szervezettől származó érvényes tanúsítványát, vagy azok másolati példányát vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékát.
MSZ3.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásait. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
— a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát;
— a teljesítés helyét,
— a szerződés tárgyát,
— a szerződésszerű teljesítés időpontját («kezdés és befejezéstől - ig» év, hó, nap);
— az ellenszolgáltatás nettó összegét;
— továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
Oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az ismertetést a Vbt. 49. § (4) bekezdése szerint kell benyújtani:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Vbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással vagy;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy a részvételre jelentkező nyilatkozatával.
MSZ4) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés e) pontja alapján csatolja a részvételi jelentkezésébe a rendelkezésre álló 1 000 LE-t meghaladó mérési tartományú, hitelesített motorteljesítmény mérő padjának a hitelesítést igazoló tanúsítványának egyszerű másolati példányát vagy a motorfékpad éves kalibrálásáról készített jegyzőkönyv egyszerű másolati példányát.
MSZ5) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés e) pontja alapján ismertesse a rendelkezésre álló, a műszaki technikai eszközök gázlómélység vizsgálatát lehetővé tevő merülő medencét.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
— a merülő medence alapterületét,
— a merülő medence gázlómélységét.
MSZ6) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés d) pontja alapján nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A részvételi jelentkezés részeként csatolni szükséges:
— Részvételre jelentkező nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozíció(k)ra kívánja megajánlani,
— a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát.
(A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás-megnevezését is.)
— szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati formában,
— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat.
MSZ7) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés e) pontja alapján mutassa be a Magyarországon rendelkezésére álló telephelyeinek műszaki felszereltségét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
MSZ1.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha Részvételre jelentkező nem rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő (Harcjárművek javítása) ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy egyenértékű minőségirányítási rendszerrel vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben:
— amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy
— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy
— a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszertanúsítást/igazolást, vagy
— az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.
MSZ2.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő (Harcjárművek javítása) AQAP 2110 vagy azzal egyenértékű, független notifikált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
MSZ3.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) haditechnikai eszközök javítása, karbantartása vonatkozásában szerződésszerűen teljesített referenciával nettó 500 000 000 HUF értékben.
MSZ4) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a legalább 1 darab 1 000 LE-t meghaladó mérési tartományú, hitelesített vagy kalibrált motorteljesítményt mérő paddal.

MSZ5) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 darab, a műszaki technikai eszközök gázlómélység vizsgálatát lehetővé tevő, minimum 100 m3-es méretű és legalább 1,5 m gázlómélységű merülő medencével.

MSZ6) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha részvételre jelentkező szakemberei, illetve vezető tisztségviselői között nincsen legalább:
a) 1 fő gépészmérnök egyetemi végzettséggel rendelkező szakember,
b) 1 fő gépészmérnök egyetemi végzettséggel és G-N-7 jelű Katonai rendeltetésű járművekre és tartozékaikra vonatkozó szakértői igazolással rendelkező szakember,
c) 1 fő gépészmérnök egyetemi végzettséggel és D-4 jelű Közúti járműtervezés műszaki típusú szakértői igazolással rendelkező szakember,
d) 1 fő páncélhegesztő képesítéssel rendelkező szakember,
Akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakembert végzettségtől függően több pozícióra is meg lehet jelölni.
MSZ7) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik működő, alkalmazásban lévő iparvágánnyal ellátott telephellyel, amely 24 órás fegyveres személyi és fizikai őrzés védelemmel ellátott.
A Vbt. 49. § (5) bekezdése alapján, ha a Részvételre jelentkező bármilyen jogos okból nem tudja az Ajánlatkérő által előírt dokumentumokat benyújtani, bármely egyéb, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett irattal igazolhatja műszaki vagy szakmai alkalmasságát. Az érintett Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy mely okból nem képes az előírt dokumentumok benyújtására és tájékoztatást kérni az adott alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alvállalkozók műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
MSZ1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés f) pontja alapján csatolja a részvételi jelentkezésébe bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (Harcjárművek javítása), az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolati példányát vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékát.
MSZ2.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés f) pontja alapján csatolja be a beszerzés tárgyához illeszkedő (Harcjárművek javítása), az AQAP 2110 NATO normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszerének jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy állami minőségbiztosítási szervezettől származó érvényes tanúsítványát, vagy azok másolati példányát vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékát.
MSZ3.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásait. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
— a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát;
— a teljesítés helyét,
— a szerződés tárgyát,
— a szerződésszerű teljesítés időpontját («kezdés és befejezéstől - ig» év, hó, nap);
— az ellenszolgáltatás nettó összegét;
— továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
Oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az ismertetést a Vbt. 49. § (4) bekezdése szerint kell benyújtani:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Vbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással vagy;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy a részvételre jelentkező nyilatkozatával.
MSZ4) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés e) pontja alapján csatolja a részvételi jelentkezésébe a rendelkezésre álló 1 000 LE-t meghaladó mérési tartományú, hitelesített motorteljesítmény mérő padjának a hitelesítést igazoló tanúsítványának egyszerű másolati példányát vagy a motorfékpad éves kalibrálásáról készített jegyzőkönyv egyszerű másolati példányát.
MSZ5) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés e) pontja alapján ismertesse a rendelkezésre álló, a műszaki technikai eszközök gázlómélység vizsgálatát lehetővé tevő merülő medencét.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
— a merülő medence alapterületét,
— a merülő medence gázlómélységét.
MSZ6) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés d) pontja alapján nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A részvételi jelentkezés részeként csatolni szükséges:
— Részvételre jelentkező nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozíció(k)ra kívánja megajánlani,
— a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát.
(A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás-megnevezését is.)
— szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati formában,
— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat.
MSZ7) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés e) pontja alapján mutassa be a Magyarországon rendelkezésére álló telephelyeinek műszaki felszereltségét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
MSZ1.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha Részvételre jelentkező, vagy Alvállalkozója nem rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő (Harcjárművek javítása) ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy egyenértékű minőségirányítási rendszerrel vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben:
— amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy
— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy
— a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszertanúsítást/igazolást, vagy
— az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.
MSZ2.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő (Harcjárművek javítása) AQAP 2110 vagy azzal egyenértékű, független notifikált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
MSZ3.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) haditechnikai eszközök javítása, karbantartása vonatkozásában szerződésszerűen teljesített referenciával nettó 500 000 000 HUF értékben.
MSZ4) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a legalább 1 darab 1 000 LE-t meghaladó mérési tartományú, hitelesített vagy kalibrált motorteljesítményt mérő paddal.

MSZ5) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 darab, a műszaki technikai eszközök gázlómélység vizsgálatát lehetővé tevő, minimum 100 m3-es méretű és legalább 1,5 m gázlómélységű merülő medencével.

MSZ6) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha részvételre jelentkező szakemberei, illetve vezető tisztségviselői között nincsen legalább:
a) 1 fő gépészmérnök egyetemi végzettséggel rendelkező szakember,
b) 1 fő gépészmérnök egyetemi végzettséggel és G-N-7 jelű Katonai rendeltetésű járművekre és tartozékaikra vonatkozó szakértői igazolással rendelkező szakember,
c) 1 fő gépészmérnök egyetemi végzettséggel és D-4 jelű Közúti járműtervezés műszaki típusú szakértői igazolással rendelkező szakember,
d) 1 fő páncélhegesztő képesítéssel rendelkező szakember,
Akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakembert végzettségtől függően több pozícióra is meg lehet jelölni.
MSZ7) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik működő, alkalmazásban lévő iparvágánnyal ellátott telephellyel, amely 24 órás fegyveres személyi és fizikai őrzés védelemmel ellátott.
A Vbt. 49. § (5) bekezdése alapján, ha a Részvételre jelentkező bármilyen jogos okból nem tudja az Ajánlatkérő által előírt dokumentumokat benyújtani, bármely egyéb, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett irattal igazolhatja műszaki vagy szakmai alkalmasságát. Az érintett Részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy mely okból nem képes az előírt dokumentumok benyújtására és tájékoztatást kérni az adott alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
7-006/LK/Vbt/153/2019
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
8.7.2019 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. A Vbt. 2. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Szükség esetén a Részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját felelősségére és költségére.
Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű «felelős» fordítást köteles csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában Ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe.
Ajánlatkérő «felelős» fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást vagy hivatalos fordító készítette és a megfelelő módon hitelesítette, vagy Részvételre jelentkező készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de tartalmáért mindkét esetben Részvételre jelentkező felelős.
2. Részvételi jelentkezés formai követelményei:
— A részvételi jelentkezést papír alapon egy példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a részvételi jelentkezést 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. File) is,
— A papír alapú részvételi jelentkezést az alábbiak szerint kell benyújtani:
— a részvételi jelentkezést cégszerűen alá kell írni,
— roncsolásmentesen, nem bontható kötésben,
— folyamatos, valamennyi információt tartalmazó oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni,
— az oldalakat leszignálva,
— zárt csomagolásban (borítékon cégszerű aláírással),
— A borítékon fel kell tüntetni:
Részvételi jelentkezés «Haditechnikai eszközök szolgáltatásának biztosítása (2019–2020)» tárgyú beszerzési eljáráshoz,
— Részvételre jelentkező nevét és címét,
— Részvételi jelentkezés tárgyát (eljárás megnevezését),
— A beszerzési azonosítószámot,
— A Részvételre jelentkező cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét,
— A Részvételre jelentkezés határidejét, valamint
— A következő megjegyzést: «Csak bizottságilag bontható»
Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti/utáni felbontásáért.
— Az Eljárás azonosítója: 7-006/LK/Vbt/153/2019 Az eljárás azonosítóját a részvételi jelentkezéseken, és valamennyi – az eljáráshoz tartozó- dokumentumon fel kell tüntetni,
— A részvételi jelentkezés borítóját követő első lap a Felolvasólap kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja:
— a cég nevét,
— a cég címét,
— a cég elérhetőségét (telefon, fax, e-mail),
— cégszerű aláírást,
— kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét.
Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Vbt. 51. § (3) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezés a Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.
3. Egyéb információk:
A Vbt. 10. § alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést. Ez esetben a közösen Részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy — a beszerzési eljárásban a közösen Részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult — képviselőt megbízni. A közösen Részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közösen Részvételre jelentkezők megjelölését. Ahol a Vbt. az Ajánlatkérő számára a Részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az Ajánlatkérő a közösen Részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a részvételi jelentkezésben megjelölt képviselőnek küldi meg.
Közös részvételre jelentkezés esetén a nyertes közös Részvételre jelentkezőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös részvételi jelentkezésre kerül sor, akkor Részvételre jelentkezők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:
— Az ajánlat tárgyát,
— A közös Részvételre jelentkezők megnevezést és a közös Részvételre jelentkezők tagjait (cégnév, székhely),
— A közös Részvételre jelentkezők vezető tagjának megjelölését,
— A közös Részvételre jelentkezők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást,
— A közös Részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös Részvételre jelentkezők kiválasztásra kerülnek,
— Közös Részvételre jelentkezők tagjai között, a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
— A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös Részvételre jelentkezők közötti feladatok megosztásának ismertetését.
A közös Részvételre jelentkezők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:
— Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli,
— A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá,
— Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli,
— a megállapodásnak a közös Részvételre jelentkezők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.
A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet — a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében — a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal kell megadni.
A Vbt. 52. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és a Részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint az 57. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, a Ptk. 2:47. §-a szerinti üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2) és (3) bekezdés szerinti elemeket.
A Vbt. 52. § (2)–(3) bekezdése alapján az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, székhelyének, lakóhelyének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a 61. § szerint meghatározott értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok, így különösen az árazott költségvetés nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja.
A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden Részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének — annak eredeti időpontjától számított 60 napnál nem későbbi — új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a Részvételre jelentkezőket értesíteni.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek.

Részvételre jelentkező a Részvételi dokumentációt a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:

Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, telephelye, adószáma, levelezési címe, email címe, telefon és fax száma, a cégjegyzésre jogosult neve.
Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.
A II.3) pontban a szerződés kezdő időpontjaként meghatározott dátum tervezett időpont.
Részvételre jelentkező igazolja, hogy megfelel a CFE kötelezettségeknek.
4. Benyújtandó egyéb dokumentumok, nyilatkozatok, igazolások:
A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételi jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláíró, a Részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezést nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
Részvételre jelentkezőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Részvételre jelentkező csatolja be részvételi jelentkezésébe a Részvételi dokumentáció 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő nyilatkozatokat.
5. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja a részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés megküldését követő 5. munkanap.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Vbt. 142. § szerint
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.5.2019