Lieferungen - 257637-2022

13/05/2022    S93

Bulgarien-Dobrich: Busse

2022/S 093-257637

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gradski transport Dobrich EOOD
Nationale Identifikationsnummer: 202966915
Postanschrift: Voyvoda Dimitar Kalakchiyata No..8
Ort: gr. Dobrich
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 9300
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Katya Petkova
E-Mail: petkova.katya@city-transport-dobrich.eu
Telefon: +359 0888312956
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.transport-dobrich.com
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/21709
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/206382
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/206382
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на 20 /двадесет/ броя нови автобуси за масов градски транспорт за нуждите на „Градски транспорт Добрич” ЕООД

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121000 Busse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата обществена поръчка включва доставка на 20 /двадесет / броя  нови  нископодови автобуси за масов градски транспорт за нуждите на „Градски транспорт Добрич” ЕООД.

Тип на превозното средство: новопроизведен, нископодов (low-floor или low-entry), в серийно производство (неограничена серия), градски автобус с две оси, категория М3 клас I, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/543 на Комисията от 03 Април 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) №661/2009 на Европейският парламент или Правило на ИКЕ на ООН № 107. (Участниците следва да предложат автобуси, които трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, издаден от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 24.04.2009 г. на министъра на транспорта за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 000 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

"Градски транспорт Добрич“ ЕООД, с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на 20 /двадесет/ броя нови нископодови автобуси за масов градски транспорт.

Тип на превозното средство: новопроизведен, нископодов (low-floor или low-entry), в серийно производство (неограничена серия), градски автобус с две оси, категория М3 клас I, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/543 на Комисията от 03 Април 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) №661/2009 на Европейският парламент или Правило на ИКЕ на ООН № 107. (Участниците следва да предложат автобуси, които трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, издаден от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 24.04.2009 г. на министъра на транспорта за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.)

Седящи места (без шофьора): min. 17 бр.

Общ брой места (седящи и правостоящи): min. 60 бр.

Дължина: 9000 мм ((±1000 мм)

Ширина: от 2400 mm – до 2525 мм без да се включват външните огледала за обратно виждане

Височина:максимум 3450 мм (с климатичната система)

Брой оси:2 бр.

Междуосово разстояние:мин. 4400 мм

Каросерия и агрегати: Самоносеща конструкция, която да е хидро и корозионно защитена, така, че да бъде гарантирана за минимум 10 години експлоатация.

Маса и натоварване по оси:

- съгласно изискванията на Директива 96/53/ЕО и Регламент (ЕО) № 661/2009, Регламент на Комисията (ЕС) № 1230/2012;

- допустима максимална маса, съгласно чл.6, ал. 1, т.7а от Наредба №11/ 03.07.2001 г. – 19,5 t;

- допустимо максимално натоварване на единична задвижваща ос - съгласно чл.7, ал. 1, т.4б от Наредба №11/ 03.07.2001 г. – 11,5 t;

- допустимо максимално натоварване на единична незадвижваща ос - съгласно чл.7, ал. 1, т.1 от Наредба №11/ 03.07.2001 г. – 10 t.

Пътническо отделение (салон): - всички надписи да са на български и английски език;

Височина на пода: нископодов, височина на входните стъпала при вратата - не повече от 340 mm, измерена при спрял автобус без пътници, без да се използва система за накланяне на автобуса.

Обособено място за колички и трудноподвижни лица и детски колички:

- 1бр. ., оборудвано съгласно изискванията по отношение на автобусите, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 107

Пълна информация за техническите характеристики на превозните средства се съдържа в приложената към документацията за участие Техническа спецификация.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ЕНЕРГИЙНИ И ЕМИСИОННИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: СРОК НА ДОСТАВКА / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 000 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 350
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото на опция за допълнителни количества, които са на стойност, която не надвишава разликата между общата цена в договора, предложена от Изпълнителя и прогнозната стойност на обществената поръчка.

Опцията за допълнителни количества се отнася само до доставка на автобуси, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Възложителят може да реализира правото си на опция за допълнителен брой автобуси, в срока на действие на договора, като писмено уведомява изпълнителя за желанието си да реализира опцията за допълнителни доставки.

Опцията за допълнителни количества/брой се реализира като страните сключват допълнително споразумение към договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В допълнителното споразумение се урежда вид на автобуса и брой, които изпълнителят се задължава да достави на възложителя.

Възложителят не е длъжен да възложи опцията за допълнителни количества.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят определя следния срок за изпълнение на поръчката, считано от датата на получаване на уведомление от Възложителя и Финансиращия за осигурено финансиране:Мин. срок за доставка-150 кал.дни, след писм.уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Финансиращия до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране и за влизане в сила на договора;Максимален срок за доставка-350 кал.дни,след писм.уведомление.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности /доставка/ с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Под „дейност с предмет, сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира: „Доставка на автобуси“.

Участникът декларира съответствието с изискването, като посочи необходимата информация за изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел "В": „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност (доставка) с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност с предмет, сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира: „Доставка на автобуси“.

Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП - списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение с посочване на стойности, дати, получатели, както и дали доставката е изпълнена в съответствие с нормативните изисквания.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на Възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Във възлагането на настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците в процедурата трябва да отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и приложенията към нея, и в обявлението за обществена поръчка.

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя в документацията за участие и в обявлението за обществена поръчка.

Участник, предложил по-висока обща цена за изпълнение на поръчката от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от процедурата.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Гаранцията,която да обезпечи изп.на дог.е 5 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от след.форми:а)депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранц.в полза на Възложителя; в) застраховка, която обезп.изп. чрез покритие на отг. на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.Гаранц.следва да бъде със срок на валидност -30 кал.дни след срока на дог.Усл. и сроковете за задърж.и освобожд.на гаранцията се уреждат в дог. за възлаг.на общ.поръчка. Предвидена е и гаранция,която обезпечава целия размер на авансовото плащане, когато такова е поискано от Изпълнителя под формата на платеж.нарежд.по банкова сметка на Възлож./банкова гаранция/застраховка (предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) относно авансовото плащане, което е 10 % от стойността на договора (сума с ДДС).Тази гаранция се освобождава до3 дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност предложения срок за изп.на поръчката,удължен с 30 кал.дни.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Към датата на решението за откриване на процедурата не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата. Тя е без осигурено финансиране и се открива под условие, че Възложителят ще получи целево или друго финансиране за изпълнението и, като в този смисъл се предвижда клауза за отложено изпълнение, съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП. Възложителят ще възложи изпълнението на предмета на настоящата общ.поръчка, само при условие, че се осигури финансов ресурс за изпълнение на дейностите и.Финансовите средства се очаква да бъдат осигурени от ОТП Лизинг ЕООД, ЕИК 131391369, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, като ОТП Лизинг и Възложителят се очаква да сключат договор за финансов лизинг с предмет доставените автобуси.

Начините на плащане са подробно описани в Документацията за участие и Проекта на договор.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т. 1 от ЗОП.Възложителят отстранява от участие в общ.поръчка всеки участник, за когото е налице основание по чл.107 от ЗОП.Възложителят ще отстрани и всеки участник, за когото са налице:

3.1. осъждания за престъпления по чл. 194— 208, чл. 213a — 217, пл. 219 — 252 и чл. 254a — 255a и чл. 256 - 260 HK (чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП);3.2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);3.3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за труд.миграция и труд. мобилност (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);3.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Доп.разп.на ЗОП (чл.107, т.4 от ЗОП);3.5. са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икон.и фин.отношения с дружествата, рег.в юрисдикции с преф.дан.режим;3.6. са налице обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Договорът за обществена поръчка е без осигурено финансиране и се сключва под условие, че Възложителят ще получи целево или друго финансиране за изпълнението му, като в посочения смисъл, съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП, се предвижда клауза за отложено изпълнение.

Заплащането на цената на договора за доставка ще се извършва в български лева съгласно договорните условия, както следва:

Авансово плащане в размер на 10 % от стойността на договора за доставка в срок от 30 /тридесет/ дни от влизане в сила на договора за доставка, влизане в сила на договора за финансов лизинг, изпълнение на всички предвидени условия за усвояване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно сключения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ФИНАНСИРАЩИЯ договор за финансов лизинг с предмет доставените по настоящата процедура автобуси; предоставяне от Изпълнителя на ОТП Лизинг ЕООД на фактура за размера на авансовото плащане, предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на неотменима и безусловна гаранция, покриваща пълния размер на аванса.

Окончателно плащане, представляващо 90 % от стойността на Договора за доставка в срок от 30 /тридесет/ дни след подписване на протокола по чл. 7, ал. 3 или ал. 5 от Договора; регистрация на автобусите в КАТ от страна на Възложителя и представените съпътстващи документи и оригинална фактура.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022