Lieferungen - 257637-2022

13/05/2022    S93

България-Добрич: Автобуси за градски и за извънградски превоз

2022/S 093-257637

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Градски транспорт Добрич ЕООД
Национален регистрационен номер: 202966915
Пощенски адрес: Войвода Димитър Калъкчията №.8
Град: гр. Добрич
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 9300
Държава: България
Лице за контакт: Катя Петкова
Електронна поща: petkova.katya@city-transport-dobrich.eu
Телефон: +359 0888312956
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.transport-dobrich.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21709
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/206382
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/206382
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на 20 /двадесет/ броя нови автобуси за масов градски транспорт за нуждите на „Градски транспорт Добрич” ЕООД

II.1.2)Основен CPV код
34121000 Автобуси за градски и за извънградски превоз
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка включва доставка на 20 /двадесет / броя  нови  нископодови автобуси за масов градски транспорт за нуждите на „Градски транспорт Добрич” ЕООД.

Тип на превозното средство: новопроизведен, нископодов (low-floor или low-entry), в серийно производство (неограничена серия), градски автобус с две оси, категория М3 клас I, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/543 на Комисията от 03 Април 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) №661/2009 на Европейският парламент или Правило на ИКЕ на ООН № 107. (Участниците следва да предложат автобуси, които трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, издаден от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 24.04.2009 г. на министъра на транспорта за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.)

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

"Градски транспорт Добрич“ ЕООД, с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 20 /двадесет/ броя нови нископодови автобуси за масов градски транспорт.

Тип на превозното средство: новопроизведен, нископодов (low-floor или low-entry), в серийно производство (неограничена серия), градски автобус с две оси, категория М3 клас I, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/543 на Комисията от 03 Април 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) №661/2009 на Европейският парламент или Правило на ИКЕ на ООН № 107. (Участниците следва да предложат автобуси, които трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, издаден от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 24.04.2009 г. на министъра на транспорта за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.)

Седящи места (без шофьора): min. 17 бр.

Общ брой места (седящи и правостоящи): min. 60 бр.

Дължина: 9000 мм ((±1000 мм)

Ширина: от 2400 mm – до 2525 мм без да се включват външните огледала за обратно виждане

Височина:максимум 3450 мм (с климатичната система)

Брой оси:2 бр.

Междуосово разстояние:мин. 4400 мм

Каросерия и агрегати: Самоносеща конструкция, която да е хидро и корозионно защитена, така, че да бъде гарантирана за минимум 10 години експлоатация.

Маса и натоварване по оси:

- съгласно изискванията на Директива 96/53/ЕО и Регламент (ЕО) № 661/2009, Регламент на Комисията (ЕС) № 1230/2012;

- допустима максимална маса, съгласно чл.6, ал. 1, т.7а от Наредба №11/ 03.07.2001 г. – 19,5 t;

- допустимо максимално натоварване на единична задвижваща ос - съгласно чл.7, ал. 1, т.4б от Наредба №11/ 03.07.2001 г. – 11,5 t;

- допустимо максимално натоварване на единична незадвижваща ос - съгласно чл.7, ал. 1, т.1 от Наредба №11/ 03.07.2001 г. – 10 t.

Пътническо отделение (салон): - всички надписи да са на български и английски език;

Височина на пода: нископодов, височина на входните стъпала при вратата - не повече от 340 mm, измерена при спрял автобус без пътници, без да се използва система за накланяне на автобуса.

Обособено място за колички и трудноподвижни лица и детски колички:

- 1бр. ., оборудвано съгласно изискванията по отношение на автобусите, определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 107

Пълна информация за техническите характеристики на превозните средства се съдържа в приложената към документацията за участие Техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: ЕНЕРГИЙНИ И ЕМИСИОННИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: СРОК НА ДОСТАВКА / Тежест: 15
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 350
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция за допълнителни количества, които са на стойност, която не надвишава разликата между общата цена в договора, предложена от Изпълнителя и прогнозната стойност на обществената поръчка.

Опцията за допълнителни количества се отнася само до доставка на автобуси, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Възложителят може да реализира правото си на опция за допълнителен брой автобуси, в срока на действие на договора, като писмено уведомява изпълнителя за желанието си да реализира опцията за допълнителни доставки.

Опцията за допълнителни количества/брой се реализира като страните сключват допълнително споразумение към договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В допълнителното споразумение се урежда вид на автобуса и брой, които изпълнителят се задължава да достави на възложителя.

Възложителят не е длъжен да възложи опцията за допълнителни количества.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят определя следния срок за изпълнение на поръчката, считано от датата на получаване на уведомление от Възложителя и Финансиращия за осигурено финансиране:Мин. срок за доставка-150 кал.дни, след писм.уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Финансиращия до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране и за влизане в сила на договора;Максимален срок за доставка-350 кал.дни,след писм.уведомление.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности /доставка/ с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Под „дейност с предмет, сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира: „Доставка на автобуси“.

Участникът декларира съответствието с изискването, като посочи необходимата информация за изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел "В": „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност (доставка) с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност с предмет, сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира: „Доставка на автобуси“.

Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП - списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение с посочване на стойности, дати, получатели, както и дали доставката е изпълнена в съответствие с нормативните изисквания.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на Възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Във възлагането на настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците в процедурата трябва да отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и приложенията към нея, и в обявлението за обществена поръчка.

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя в документацията за участие и в обявлението за обществена поръчка.

Участник, предложил по-висока обща цена за изпълнение на поръчката от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от процедурата.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията,която да обезпечи изп.на дог.е 5 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от след.форми:а)депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранц.в полза на Възложителя; в) застраховка, която обезп.изп. чрез покритие на отг. на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.Гаранц.следва да бъде със срок на валидност -30 кал.дни след срока на дог.Усл. и сроковете за задърж.и освобожд.на гаранцията се уреждат в дог. за възлаг.на общ.поръчка. Предвидена е и гаранция,която обезпечава целия размер на авансовото плащане, когато такова е поискано от Изпълнителя под формата на платеж.нарежд.по банкова сметка на Възлож./банкова гаранция/застраховка (предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) относно авансовото плащане, което е 10 % от стойността на договора (сума с ДДС).Тази гаранция се освобождава до3 дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност предложения срок за изп.на поръчката,удължен с 30 кал.дни.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Към датата на решението за откриване на процедурата не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата. Тя е без осигурено финансиране и се открива под условие, че Възложителят ще получи целево или друго финансиране за изпълнението и, като в този смисъл се предвижда клауза за отложено изпълнение, съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП. Възложителят ще възложи изпълнението на предмета на настоящата общ.поръчка, само при условие, че се осигури финансов ресурс за изпълнение на дейностите и.Финансовите средства се очаква да бъдат осигурени от ОТП Лизинг ЕООД, ЕИК 131391369, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, като ОТП Лизинг и Възложителят се очаква да сключат договор за финансов лизинг с предмет доставените автобуси.

Начините на плащане са подробно описани в Документацията за участие и Проекта на договор.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т. 1 от ЗОП.Възложителят отстранява от участие в общ.поръчка всеки участник, за когото е налице основание по чл.107 от ЗОП.Възложителят ще отстрани и всеки участник, за когото са налице:

3.1. осъждания за престъпления по чл. 194— 208, чл. 213a — 217, пл. 219 — 252 и чл. 254a — 255a и чл. 256 - 260 HK (чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП);3.2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);3.3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за труд.миграция и труд. мобилност (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);3.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Доп.разп.на ЗОП (чл.107, т.4 от ЗОП);3.5. са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икон.и фин.отношения с дружествата, рег.в юрисдикции с преф.дан.режим;3.6. са налице обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/06/2022
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Договорът за обществена поръчка е без осигурено финансиране и се сключва под условие, че Възложителят ще получи целево или друго финансиране за изпълнението му, като в посочения смисъл, съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП, се предвижда клауза за отложено изпълнение.

Заплащането на цената на договора за доставка ще се извършва в български лева съгласно договорните условия, както следва:

Авансово плащане в размер на 10 % от стойността на договора за доставка в срок от 30 /тридесет/ дни от влизане в сила на договора за доставка, влизане в сила на договора за финансов лизинг, изпълнение на всички предвидени условия за усвояване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно сключения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ФИНАНСИРАЩИЯ договор за финансов лизинг с предмет доставените по настоящата процедура автобуси; предоставяне от Изпълнителя на ОТП Лизинг ЕООД на фактура за размера на авансовото плащане, предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на неотменима и безусловна гаранция, покриваща пълния размер на аванса.

Окончателно плащане, представляващо 90 % от стойността на Договора за доставка в срок от 30 /тридесет/ дни след подписване на протокола по чл. 7, ал. 3 или ал. 5 от Договора; регистрация на автобусите в КАТ от страна на Възложителя и представените съпътстващи документи и оригинална фактура.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2022