Diensten - 257646-2020

03/06/2020    S106

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

2020/S 106-257646

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 089-212615)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Słowik
E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Tel.: +48 327774950
Faks: +48 327774999

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wody.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Naprawa urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej do Młynówki w Opolu

Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.29.2020.MS
II.1.2)Główny kod CPV
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. „Naprawa urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej do Młynówki w Opolu”.

Zadanie polega na remoncie kapitalnym urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej znajdującej się na Młynówce w Opolu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 089-212615

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/06/2020
Powinno być:
Data: 17/06/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/06/2020
Powinno być:
Data: 17/06/2020
VII.2)Inne dodatkowe informacje: