Diensten - 257694-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Holice: Afvalverzameling en –verwerking

2020/S 106-257694

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 094-224767)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obec Holice
Nationaal identificatienummer: 00305405
Postadres: Póšfa
Plaats: Holice
NUTS-code: SK021 Trnavský kraj
Postcode: 930 34
Land: Slovakije
E-mail: rumanova@outlook.com
Telefoon: +421 911231846
Fax: +421 315545103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://gelle.sk/sk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/426335

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zber odpadu a uloženie odpadu pre obec Holice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je zber komunálneho odpadu v obci Holice, odvoz zmesového komunálneho odpadu, objemného a stavebného odpadu zo zberného dvora a uložení na skládku

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-224767

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:30
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: