Szolgáltatások - 257783-2022

13/05/2022    S93

Magyarország-Budapest: Geológiai tanácsadó szolgáltatások

2022/S 093-257783

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12543317244
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Telefon: +36 307794151
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000644312022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000644312022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bányamérési, birtokjogi szolgáltatás 2022

Hivatkozási szám: EKR000644312022
II.1.2)Fő CPV-kód
71351220 Geológiai tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2022

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 250 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71351220 Geológiai tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2022

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. működéséhez szükséges geodéziai, bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatói tevékenység komplex ellátására a Magyar Földgáztároló Zrt. működési területén a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra.

A szolgáltatás - a III.1.3. M1) pontban megjelölteknek megfelelő munkálatokkal - az Ajánlatkérő által üzemeltetett 4 db föld alatti földgáz tárolóhoz tartozó mintegy 300 db külön hrsz-en nyilvántartott ingatlanra terjed ki.

Feladatok:

1) Hites bányamérői és földmérői szolgáltatások ellátása, ideértve a birtokjogi ügyintézést is.

2) Lézeres szkennelés és modellezés.

3) Talajvédelmi és rekultiváció szakértői szolgáltatások, beleértve a kártalanítást.

4) Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv készítése.

5) A talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv készítése.

6) Kártalanítási szakvélemények készítése és kártalanítás ügyintézése.

7) Erdészeti ügyek, erdőhasználat rendezése.

8) Mintaszerződések alapján szerződéskötések koordinálása és a földhivatalok, hatóságok eljárásaiban adminisztratív támogatás ellátása.

9) Az okiratok szükséges ügyvédi ellenjegyzéseinek koordinálása.

A beszerzés tárgyának keretösszege és fedezete: nettó 250 000 000, HUF

Ajánlatkérő a keretszerződésből kötelezően megrendel min nettó 180 000 000, HUF értékű szolgáltatás mennyiséget.

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) A III.1.3. M2) pontban meghatározott szakemberek alkalmassági körben nem értékelt összesített CH ipari gyakorlata hónapokban (max.60 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 250 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 999
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nincs ilyen szempont, a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatok értékelése: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.

Minőségi kritérium: Objektív sávos értékelés a közbeszerzési dokumentumban meghatározott sávok alapján. A maximum sáv (60 hónap) feletti ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvényes, de a maximum pontszámhoz képest többlet pontot nem kap.

Ár kritérium: Relatív értékelés, fordított arányosítással.

Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek a közbeszerzési dokumentumban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni.

A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.

A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy:

- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.]

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

- van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

P1.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (CH bányászat - tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység) tekintetében elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdés]

A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (CH bányászat - tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység) végzéséből származó min. nettó 90 000 000 Ft árbevétellel.

Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevétellel, mert az Ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt nem rendelkezik legalább a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó nettó 90 000 000 Ft nettó árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb a CH bányászat - tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés helye, ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3) bek. a) pont, 21.§ (3a) bek. b) pont és 22.§ (1) -(2) bek. szerint.]

M2) a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni.

A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szakemberek végzettségét igazoló okiratainak, - a szükség szerinti hatályos minősítő okiratainak száma, - valamint szakmai gyakorlatuk megállapíthatóságához adatok a szakmai gyakorlatukról, - valamint nyilatkozni kell arról, hogy mely szakembert mely pozícióra kívánja bevonni.

Csatolandó - a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, - a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, valamint - aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont]

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik min.:

M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben összesen CH bányászat - tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység végzéséből származó, legalább 10 db, különböző (külön - külön hrsz-en szereplő) ingatlanra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

M2) az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő hites bányamérő, aki nem áll a bányamérői tevékenység folytatásától történő eltiltás hatálya alatt és rendelkezik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által vezetett Magyar Bányászati és Földtani Szolgálati nyilvántartásban a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet, vagy a 4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet szerint a tevékenység gyakorlására jogosító érvényes bejegyzéssel, vagy e nyilvántartási bejegyzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

b) 1 fő talajvédelmi szakértő, aki rendelkezik a 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilvántartásában érvényes szakértői jogosultsággal, vagy e nyilvántartási bejegyzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

c) 1 fő mezőgazdasági kárszakértő, aki rendelkezik az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 10. pontjában meghatározott bejegyzéssel, vagy e nyilvántartási bejegyzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 1 %-a/nap, de legfeljebb 25 %.

Meghiúsulási kötbér: olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsult szolgáltatásra jutó nettó szerződéses díj 30%-a.

Hibás teljesítési kötbér: a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését nem szerződésszerűen végzi. Mértéke: SLA szerint.

Titoktartási kötelezettség megszegése esetén: a titoktartási kötelezettség megszegésével érintett szolgáltatásra/megrendelésre jutó díj 50%-a.

Jótállás: átadás-átvételétől számított 24 hónap.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg.

A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet és a 4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet;

181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet;

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/06/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 24/06/2022
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2025 I. negyedév

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít a szolgáltatás jellegére és a szolgáltatással érintett objektív felelősségű alaptevékenységre tekintettel.

2) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.

4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (4) bekezdése és a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.

5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.

7) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.

8) Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.

9) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem alkalmazza.

11) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099

13) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.

14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.

15) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése mellett.

16) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2022.08.01.

17) Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes futamidejére általános felelősségbiztosítási szerződéssel köteles rendelkezni, melyben a biztosítási összeg eseményenkénti felső határa 25 millió Ft, és éves limit 50 millió Ft.

18) Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes futamidejére környezetvédelmi felelősségbiztosítási szerződéssel köteles rendelkezni, melyben a biztosítási összeg eseményenkénti felső határa 15 millió Ft.

19) A felelősségbiztosítások a szerződéskötés feltételei és mellékletei. Ajánlatkérő szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, ha ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig nem adja át a biztosítási kötvények másolatát. Az Ajánlatban a biztosítások nyújtásáról nyilatkozni kell.

20) A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a szerződés helyszíni teljesítésében személyesen közreműködő és a Részvételi felhívás III. 1. 3. M2.) pont szerinti szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott és térítés nélkül nyújtott oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a biztonsági sávba és az RB-s területre való belépést és munkavégzést kizárólag az előző feltételeknek megfelelő szakembereknek, továbbá a besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi.

21) Részvételre jelentkező nem lehet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom hatálya alá tartozó személy vagy szervezet.

22) A Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vehet igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi rendelet rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike fennáll.

23) A Részvételre jelentkezőnek a 21) és 22) pont szerinti tilalom betartásáról a részvételre jelentkezésben nyilatkozni kell. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/06/10 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/05/2022