Werken - 257834-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Saarbrücken: Bouwwerkzaamheden

2020/S 106-257834

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: STEAG GmbH
Postadres: Trierer Str. 4
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 66111
Land: Duitsland
Contactpersoon: STEAG GmbH Strategischer Einkauf, Trierer Str. 4, 66111 Saarbrücken
E-mail: Horst-Joerg.Schmidt@steag.com
Telefoon: +49 6819494-2980

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.steag.com

Adres van het kopersprofiel: www.steag.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://https://www.steag.com/de/unternehmen/einkauf/aktenzeichen-2020225eu343/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Errichtung eines Heizwerkes zur Fernwärmeversorgung am Standort Saarlouis

Referentienummer: 2020/225/EU343
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung der elektrotechnischen Einrichtung für ein Heizwerk am Standort Saarlouis auf dem Gelände der Dillinger Hütte.

Zur Realisierung des Bauvorhabens veröffentlicht die Sektorenauftraggeberin die verfahrensgegenständliche Beschaffung einer elektrotechnischen Einrichtung am Standort Saarlouis. Der Liefer- und Leistungsumfang kann den Vergabeunterlagen entnommen werden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31730000 Elektrotechnische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC SAARLAND
NUTS-code: DEC0 Saarland
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
NUTS-code: DEC04 Saarlouis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gelände der Zentralkokerei

Henry Ford Straße 1

66740 Saarlouis

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Planung, Konstruktion, Fertigung, Lieferung, betriebsfertige Montage, Inbetriebnahme, Probebetrieb,

Mitwirkung bei der Übernahme und Abnahme von MS- und NS-Schaltanlagen, Transformatoren, Verkabelung,

Erdung und Potenzialausgleich, Kraft/Beleuchtung (Los 4 Elektrotechnik) am Standort Saarlouis auf dem Gelände der Dillinger Hütte.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 08/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Vergabeunterlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Siehe Verfahrensbeschreibung in den Vergabeunterlagen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Selbstschuldnerische unbefristete Bankbürgschaft als Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 10 %.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Siehe Vergabeunterlagen

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Bieter-, Arbeitsgmeinschaften oder sonstige Zusammenschlussformen der Bietergemeinschaft haften gesamtschuldnerisch.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 071-169634
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ansonsten verweisen wir auf die Vergabeunterlagen.

Die Vergabe des Auftrages/der Zuschlag stehen unter dem Vorbehalt der Vorlage der behördlichen Genehmigungen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammern des Saarlandes
Postadres: Franz-Josef-Röder-Straße 17
Plaats: Saarbrücken
Postcode: 66119
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telefoon: +49 6815014994
Fax: +49 6815013506

Internetadres: https://www.saarland.de/SID-F913E5D3-04C64B5C/3339.htm

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

„Das Rechtsbehelfsinstrument des Nachprüfungsantrags ist insbesondere nur dann zulässig, wenn die Fristen des § 160 Abs. 3 GWB gewahrt werden.

Auf die Rügepflicht des Antragstellers und die für die Einlegung von Rechtsbehelfen geltenden Fristen in § 160 Abs. 3 GWB wird hingewiesen.

Insoweit gilt, dass ein Nachprüfungsantrag unzulässig ist, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber der Auftraggeberin nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber der Auftraggeberin gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber der Auftraggeberin gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung der Auftraggeberin, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

§ 134 Abs.1 S. 2 GWB bleibt unberührt.“

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020