Werken - 257839-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Leipzig: Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen

2020/S 106-257839

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtwerke Leipzig GmbH
Postadres: Arno-Nitzsche-Str. 35
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postcode: 04277
Land: Duitsland
E-mail: juergen.muehlner@l.de
Telefoon: +49 3411213227
Fax: +49 3411217839

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/12244EB2-EAB9-4DBB-A781-6017B552E3BC
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/12244EB2-EAB9-4DBB-A781-6017B552E3BC
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag zur Ausführung von Bau- und Montageleistungen in den Medien Strom, Gas, FW und TK

Referentienummer: 2014132
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ausführung von Bau- und Montageleistungen sowie Störungsbeseitigung in den Medien Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation inklusive Tiefbauleistungen. Teilnahmeanträge für das Los Tiefbau sind nur in Verbindung mit einem Medium (Strom, Gas, Fernwärme oder Telekommunikation) zulässig. Es werden bis zu 10 Rahmenverträge je Medium abgeschlossen. Weitere Unterlagen stehen unter www.evergabe.de zur Verfügung.

1. Karte Konzessionsgebiet,

2. Angabe zum Leistungsspektrum,

3. Zertifizierungsübersicht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 71 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maßnahmen im Stromnetz

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231221 Aanleggen van gastoevoerleiding
09323000 Stadsverwarming
45221250 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Der Rahmenvertrag beinhaltet die Ausführung von Montageleistungen. Diese umfassen das Herstellen von Investitionsmaßnahmen und Hausanschlüssen sowie die Beseitigung von Störungen im Stromnetz (inklusive Freileitung) der Netz Leipzig GmbH gemäß Leistungsverzeichnis. Die Ausführung aller Bau- und Nebenleistungen für die Kabelmontage und -demontage inklusive Hausanschlussneubau, Auswechslung und Demontage gemäß den geltenden Regeln der Technik in Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der Netz Leipzig GmbH. Montagearbeiten im spannungslosen Zustand, das Durchführen von Arbeiten unter Spannung (AuS) sowie eigenverantwortliches Handeln durch den Auftragnehmer für die Einholung von erforderlichen Genehmigungen und die vorschriftsmäßige Absperrung und Beschilderung der Baustelle. Durchführung der Medienverlegung bei koordinierten Baumaßnahmen, bei denen ein Dritter die kompletten Tiefbauleistungen erbringt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2-malig um jeweils 1 Jahr

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maßnahmen im Gasnetz

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231221 Aanleggen van gastoevoerleiding
09323000 Stadsverwarming
45221250 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Der Rahmenvertrag beinhaltet die Ausführung von Montageleistungen. Diese umfassen das Herstellen von Investitionsmaßnahmen und Hausanschlüssen sowie die Beseitigung von Störungen im Gasnetz der Netz Leipzig GmbH gemäß Leistungsverzeichnis. Die Ausführung aller Bau- und Nebenleistungen für die Rohrmontage und -demontage inklusive Hausanschlussneubau, Auswechslung und Demontage gemäß den geltenden Regeln der Technik in Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der Netz Leipzig GmbH. Eigenverantwortliches Handeln durch den Auftragnehmer für die Einholung von erforderlichen Genehmigungen und die vorschriftsmäßige Absperrung und Beschilderung der Baustelle. Die Durchführung der Medienverlegung bei koordinierten Baumaßnahmen, bei denen ein Dritter die kompletten Tiefbauleistungen erbringt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2-malig um jeweils 1 Jahr

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maßnahmen im Fernwärmenetz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231221 Aanleggen van gastoevoerleiding
09323000 Stadsverwarming
45221250 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Der Rahmenvertrag beinhaltet die Ausführung von Montageleistungen. Dies umfasst das Herstellen von Investitionsmaßnahmen und Hausanschlüssen sowie die Beseitigung von Störungen im Fernwärmenetz der Netz Leipzig GmbH gemäß Leistungsverzeichnis. Die Ausführung aller Bau- und Nebenleistungen für die Rohrmontage und -demontage inklusive Hausanschlussneubau, Auswechslung und Demontage gemäß den geltenden Regeln der Technik in Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der Netz Leipzig GmbH. Eigenverantwortliches Handeln durch den Auftragnehmer für die Einholung von erforderlichen Genehmigungen und die vorschriftsmäßige Absperrung und Beschilderung der Baustelle. Die Durchführung der Medienverlegung bei koordinierten Baumaßnahmen, bei denen ein Dritter die kompletten Tiefbauleistungen erbringt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2-malig um jeweils 1 Jahr

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maßnahmen im Telekommunikationsnetz

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231221 Aanleggen van gastoevoerleiding
09323000 Stadsverwarming
45221250 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Der Rahmenvertrag beinhaltet die Ausführung von Montageleistungen. Diese umfassen das Herstellen von Investitionsmaßnahmen und Hausanschlüssen sowie die Beseitigung von Störungen im Telekommunikationsnetz der Netz Leipzig GmbH gemäß Leistungsverzeichnis. Die Ausführung aller Bau- und Nebenleistungen für die Kabelmontage und -demontage inklusive Leerrohrverlegung zuzüglich Hausanschlussneubau, -auswechslung gemäß den geltenden Regeln der Technik in Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der Netz Leipzig GmbH. Eigenverantwortliches Handeln durch den Auftragnehmer für die Einholung von erforderlichen Genehmigungen und die vorschriftsmäßige Absperrung und Beschilderung der Baustelle. Die Durchführung der Medienverlegung bei koordinierten Baumaßnahmen, bei denen ein Dritter die kompletten Tiefbauleistungen erbringt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2-malig um jeweils 1 Jahr

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tiefbauleistungen

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231221 Aanleggen van gastoevoerleiding
09323000 Stadsverwarming
45221250 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Der Rahmenvertrag beinhaltet die Ausführung von Tiefbauleistungen für alle Medien gemäß Leistungsverzeichnis. Die Ausführung aller Bau- und Nebenleistungen für den Leitungsgraben einschließlich Öffnen und Schließen der Oberflächen gemäß den geltenden Regeln der Technik in Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der Netz Leipzig GmbH. Eigenverantwortliches Handeln durch den Auftragnehmer für die Einholung von Genehmigungen, z. B. Aufgrabegenehmigung, verkehrsrechtliche Anordnung, vorschriftsmäßige Absperrung und Beschilderung der Baustelle sowie die Koordinierung mit der Montage- oder Rohrbaufirma.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2-malig um jeweils 1 Jahr

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

a) geforderte Nachweise 1. Gewerbeanmeldung (Handwerksrolle, Handelsregister oder Mitgliedsverzeichnis der IHK bzw. eines gleichwertigen Nachweises) nicht älter als 3 Monate 2. aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister (zuständige Stelle: Bundesamt für Justiz) nicht älter als 3 Monate 3. Unbedenklichkeitsbescheinigung der IHK bei nicht eintragungspflichtigen Gewerken 4. Freistellungsbescheinigung gemäß § 48 b EStG

b) Rechtsverbindliche Eigenerklärung des Bewerbers:

— über das Vermögen unseres Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren beantragt oder eröffnet wurde oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde;

— sich Ihr Betrieb nicht in Liquidation befindet;

— Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt sind;

— keine unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf unsere Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Gesetzes-treue und Zuverlässigkeit im Vergabeverfahren vorliegen;

— keine nachweislich begangene schwere Verfehlung unseres Unternehmens vorliegt, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt;

— die Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft oder der zuständigen Organisation vorliegt;

— Personal in ausreichender Zahl für die Realisierung der Lieferungen/Leistungen zur Verfügung stehen wird. Für die Erklärung nach b) stellt der Auftraggeber das Formblatt „Eigenerklärung III.1.1 Punkt b)“ zur Verfügung. Dieses steht unter https://www.netz-leipzig.de/startseite/downloads/, als Download zur Verfügung. Ein Bieter, der seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat, hat zu a) eine gleichwertige Bescheinigung vorzulegen. Der Auftraggeber behält sich vor, eine Prüfung mittels Wirtschaftsauskunft durchzuführen sowie fehlende Bescheinigungen und Erklärungen nachzufordern. Bei geplantem Nachunternehmereinsatz sind die entsprechenden Unterlagen, Nachweise und An-gaben der Nachunternehmerleistungen betreffend einzureichen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die Vergabe erfolgt nur an Unternehmen, die sich gewerbsmäßig mit der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen befassen oder die wesentlichen Leistungen im eigenen Unternehmen ausführen. Folgende Unterlagen sind mit dem Teilnahmeantrag einzureichen:

a) aktuell gültiger Auszug einer bestehenden Haftpflichtversicherung mit Ausweis der Deckungssummen für Personen- und Sachschäden in Höhe von mindestens 3 Mio. EUR pro Schadensfall (nicht älter als 3 Monate)

b) Gesamtumsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren

c) Gesamtumsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, der auf Leistungen entfällt, die mit den ausgeschriebenen Leistungen vergleichbar sind. Für die Angaben b) und c) stellt der Auftraggeber das Formblatt „Eigenerklärung III.1.2 Punkt b) und c) zur Verfügung. Dieses steht unter https://www.netz-leipzig.de/startseite/downloads/, als Download zur Verfügung. Bei geplantem Nachunternehmereinsatz sind die entsprechenden Unterlagen, Nachweise und An-gaben der Nachunternehmerleistungen betreffend einzureichen.

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) Nachweis über die Anzahl und die fachliche Eignung der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte der eigenen Organisation der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre

b) Es sind für die Medien Fernwärme und Gas mindestens jeweils 2 Referenzen aus den vergangenen 3 Jahren mit einem Wertumfang größer 100 T EUR vorzulegen. Für die Medien Strom und Telekommunikation sind mindestens jeweils 2 Referenzen aus den vergangenen 3 Jahren mit einem Wertumfang größer 20 T EUR vorzulegen. Die Referenzen müssen nachfolgende Angaben enthalten:

— Name und Adresse des Auftraggebers;

— Ansprechpartner beim Auftraggeber mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse;

— Bezeichnung der Referenzleistung;

— Benennung des Auftragswertes;

— Leistungszeitpunkt;

— Kurzbeschreibung der erbrachten Leistungen und

— Angabe, ob die Leistungen als vollständige Eigenleistung, mit Nachunternehmern oder in Kooperation mit anderen Firmen erbracht wurden sowie ggf. Angabe des Eigenleistungsanteils enthalten müssen. Strom;

— Mittelspannungs-/NS- Montage inkl. Tiefbau mit einem Energieversorgungsunternehmen in Deutschland Gas;

— Stahlleitungsverlegung inkl. Tiefbau im Druckbereich DP25 und größer DN 15 PE-Rohrleitungsverlegung inkl. Tiefbau größer da160 Fernwärme;

— KMR-Verlegung inkl. Tiefbau größer DN 200 Telekommunikation.

— Leistungen des Fernmeldebaus in den Bereichen:

— Montagearbeiten im Fernmelde-bau;

— das Errichten passiver Fernmeldenetze;

— das Einbringen von Erdkabeln;

— die Montage von Verbindungs- und Abzweiggarnituren;

— die Montage von passiven Abschlusseinrichtungen (Verteilern);

— die Kabelmontage;

— die Kabel-Messtechnik sowie

— Planung und Ausbau schneller Glasfasernetze FTTx. c) Nachweise über entsprechende Zertifizierungen Gas;

— GW301 G 1 für PE, ST und GE;

— GW302 R2 muss bei Abschluss des Rahmenvertrages innerhalb von 6 Monaten nachgereicht werden Fernwärme;

— FW 601;

— FW1 für ST Strom.

— Zulassung für Garniturenmontage und Präqualifizierung AuS (sind spätestens nach Vertragsabschluss zu erbringen).

Für die Durchführung von Arbeiten im Stromnetz der Netz Leipzig GmbH, ist eine Zulassung zur Garniturenmontage notwendig. Zur Erlangung der Zulassung muss jeder Monteur eine Prüfung bei der Netz Leipzig GmbH ablegen, die aller 4 Jahre zu wiederholen ist. Zum Arbeiten unter Spannung (AuS) muss der Auftragnehmer durch die Netz Leipzig GmbH präqualifiziert werden. Die dazu notwendigen Zertifikate der Monteure müssen an einer durch die BG ETEM und den VDE geprüften Ausbildungsstätte erwirkt werden. Diese haben eine Gültigkeitsdauer von 4 Jahren. Die Dokumentation der Fähigkeiten (AuS und Garniturenmontage) erfolgt auf einem personenbezogenen Kabelmonteurpass, der immer mitzuführen ist. Telekommunikation – RAL-Gütezeichen 905 Fernmeldebau Die Zertifizierungsübersicht (unter www.evergabe.de) ist dem Teilnahmeantrag beizulegen und die entsprechenden Nachweise sind beizulegen.

d) Zusicherung der Kommunikation mit der Netz Leipzig GmbH und Stadtwerke Leipzig GmbH in deutscher Sprache. Dies betrifft alle Personen, welche in Kontakt mit der Netz Leipzig GmbH und der Stadtwerke Leipzig GmbH treten.

e) Bestätigung für die elektronische Angebotsbearbeitung durch den Bieter mit GAEB XML gemäß dem Dokument „Anleitung für die elektronische Angebotsbearbeitung mit GAEB XML unter https://www.netz-leipzig.de/startseite/downloads/. Bei geplantem Nachunternehmereinsatz sind die entsprechenden Unterlagen, Nachweise und Angaben der Nachunternehmerleistungen betreffend einzureichen. Der Auftraggeber stellt die Formblätter „III.1.3. Punkt a) und b)“ zur Verfügung. Diese stehen unter https://www.netz-leipzig.de/downloads/, als Download zur Verfügung

Eventuele minimumeisen:

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Die Dokumentenvorlage zum Teilnahmewettbewerb steht unter https://www.netz-leipzig.de/startseite/downloads/ als Download zur Verfügung. Die Dokumentenvorlage ermöglicht eine effektivere Bewertbarkeit der Teilnahmeanträge. Wir bitten Sie, diese Dokumentenvorlage zu verwenden.

a) Die Zahl der Unternehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, ist nicht begrenzt.

b) Die Teilnahmeanträge sind in allen Bestandteilen in deutscher Sprache einzureichen, bei fremdsprachigen Dokumenten in deutscher Übersetzung.

c) Die Teilnahmeanträge sind elektronisch an die Kontaktstelle siehe II.1.4 zu senden.

d) Der Auftraggeber weist darauf hin, dass allein der Inhalt der vorliegenden EU-weiten Veröffentlichung maßgeblich ist, wenn die Bekanntmachung zusätzlich in weiteren Bekanntmachungsmedien veröffentlicht wird und der Bekanntmachungstext in diesen zusätzlichen Bekanntmachungen nicht vollständig, unrichtig, verändert oder mit weiteren Angaben wiedergegeben wird.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Es gelten die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Netz Leipzig GmbH (Netz Leipzig AEB), Stand 1.7.2017

— Modul A. Allgemeines;

— Modul C. Planung & Überwachung;

— Modul D. Abfallentsorgung;

— Modul E. Bau nach BGB;

— Modul F. Informationssicherheit (1.12.2018).

2. Technische Vertragsbedingungen der Netz Leipzig GmbH (Stand 30.4.2020) Die Bedingungen sind im Internet unter dem Link https://www.netz-leipzig.de/startseite/downloads/ eingestellt.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 10
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:37
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 17/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, DS Leipzig
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 3419773800
Fax: +49 3419771049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020