Leveringen - 257893-2020

03/06/2020    S106

Polen-Jaworzno: Steenkoolzaagmachines of steenzaagmachines

2020/S 106-257893

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tauron Wydobycie S.A.
Postadres: ul. Grunwaldzka 37
Plaats: Jaworzno
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 43-600
Land: Polen
Contactpersoon: Iwona Zubel
E-mail: iwona.zubel@tauron-wydobycie.pl
Telefoon: +48 326185302
Fax: +48 326150862
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tauron-wydobycie.pl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla Tauron Wydobycie S.A.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43122000 Steenkoolzaagmachines of steenzaagmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla Tauron Wydobycie S.A.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 132 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla Tauron Wydobycie S.A.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43122000 Steenkoolzaagmachines of steenzaagmachines
31170000 Transformatoren
31211310 Stroomonderbrekers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

ZG Brzeszcze – Brzeszcze, woj. małopolskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla Tauron Wydobycie S.A.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla Tauron Wydobycie S.A.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43122000 Steenkoolzaagmachines of steenzaagmachines
31170000 Transformatoren
31211310 Stroomonderbrekers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

ZG Brzeszcze - Brzeszcze, woj. małopolskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla Tauron Wydobycie S.A.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla Tauron Wydobycie S.A.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43122000 Steenkoolzaagmachines of steenzaagmachines
31170000 Transformatoren
31211310 Stroomonderbrekers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

ZG Brzeszcze – Brzeszcze, woj. małopolskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa-najem sprawnych technicznie kombajnów chodnikowych wraz z obsługą serwisową gwarancyjną dla Tauron Wydobycie S.A.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
20/05/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen voor een uitnodiging tot inschrijving of onderhandelingsprocedure / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
20/05/2021

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020