Werken - 257929-2019

04/06/2019    S106

Verenigd Koninkrijk-Preston: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 106-257929

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Ltd
Postadres: Group Support Centre, 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.placesforpeople.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Runnymede Borough Council
Plaats: Runnymede
NUTS-code: UKI LONDON
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Stuart.Corcoran@runnymede.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.runnymede.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Runnymede Borough Council — Repairs and Voids

Referentienummer: DN377281
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Runnymede Borough Council is looking to appoint 2-4 contractors to fully support the delivery of reactive maintenance, void property works and out of hours emergency repair call outs delivered by the Council to dwellings, empty properties and communal areas for circa 2 890 social housing homes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 375 000.00 GBP / Hoogste offerte: 9 375 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

North – Englefield Green and Virginia Water

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Responsive and void contract for RBC — North – Englefield Green and Virginia Water to a value of 1 875 000 GBP over a maximum period of 5 years.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

North – Egham and Chertsey

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Responsive and void contract for RBC — North – Egham and Chertsey to a value of 1 875 000 GBP over a maximum period of 5 years.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

South – Chertsey and Addlestone

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Responsive and void contract for RBC — South – Chertsey and Addlestone to a value of 1 875 000 GBP over a maximum period of 5 years.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

South – New Haw and Addlestone

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Responsive and void contract for RBC — South – New Hall and Addlestone to a value of 1 875 000 GBP over a maximum period of 5 years.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

North – Englefield Green and Virginia Water

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Laker Building Management Solutions
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 375 000.00 GBP / Hoogste offerte: 1 875 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

North – Egham and Chertsey

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Laker Building Management Solutions
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 375 000.00 GBP / Hoogste offerte: 1 875 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

South – Chertsey and Addlestone

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BCE Mills Bros and Partners Co Ltd
Plaats: Chertsey
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 375 000.00 GBP / Hoogste offerte: 1 875 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

South – New Haw and Addlestone

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BCE Mills Bros and Partners Co Ltd
Plaats: Chertsey
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 375 000.00 GBP / Hoogste offerte: 1 875 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/05/2019