Leveringen - 257930-2020

Submission deadline has been amended by:  350586-2020
03/06/2020    S106

Italië-Rome: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2020/S 106-257930

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trenitalia SpA – Direzione logistica industriale
Postadres: piazza della Croce Rossa 1
Plaats: Roma
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 00161
Land: Italië
E-mail: d.scarpi@trenitalia.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.acquistionline.trenitalia.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.acquistionline.trenitalia.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.acquistionline.trenitalia.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EGPA 8623

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisto particolari in gomma e gomma-metallo commerciali a catalogo e materiali per i ricambi dell'impianto antincendio

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 728 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 7
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 1 – «accessori antincendio» con obbligo di presentazione certificazioni VIS entro 6 mesi dalla stipula del contratto – CIG: 83093769FD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 1 – «accessori antincendio» con obbligo di presentazione certificazioni VIS entro 6 mesi dalla stipula del contratto – CIG: 83093769FD

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 276 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Trenitalia si riserva la facoltà – cui il fornitore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso – di disporre la proroga temporale del presente contratto ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di mesi 36. Si riserva di richiedere ulteriori prestazioni ai medesimi patti e condizioni fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 100 % dell’importo del contratto stipulato.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 2 – «anelli O-RING commerciali» – CIG: 8309379C76

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EGPA 8623 Lotto 2 – «anelli O-RING commerciali» – CIG: 8309379C76

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 126 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Trenitalia si riserva la facoltà – cui il fornitore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso – di disporre la proroga temporale del presente contratto ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di mesi 36. Si riserva di richiedere ulteriori prestazioni ai medesimi patti e condizioni fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 100 % dell’importo del contratto stipulato.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 3 – «accessori antincendio» con obbligo di possesso certificazioni VIS in sede di offerta – CIG: 8309381E1C

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EGPA 8623 Lotto 3 – «accessori antincendio» con obbligo di possesso certificazioni VIS in sede di offerta – CIG: 8309381E1C

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 94 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Trenitalia si riserva la facoltà – cui il fornitore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso – di disporre la proroga temporale del presente contratto ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di mesi 36. Si riserva di richiedere ulteriori prestazioni ai medesimi patti e condizioni fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 100 % dell’importo del contratto stipulato.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 4 – «anelli O-RING sicurezza commerciali» – CIG: 8309382EEF

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EGPA 8623 Lotto 4 – «anelli O-RING sicurezza commerciali» – CIG: 8309382EEF

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Trenitalia si riserva la facoltà – cui il fornitore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso – di disporre la proroga temporale del presente contratto ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di mesi 36. Si riserva di richiedere ulteriori prestazioni ai medesimi patti e condizioni fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 100 % dell’importo del contratto stipulato.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 5 – «particolari in gomma e gomma-metallo commerciali» – CIG: 830938409A

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EGPA 8623 Lotto 5 – «particolari in gomma e gomma-metallo commerciali» – CIG: 830938409A

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Trenitalia si riserva la facoltà – cui il fornitore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso – di disporre la proroga temporale del presente contratto ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di mesi 36. Si riserva di richiedere ulteriori prestazioni ai medesimi patti e condizioni fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 100 % dell’importo del contratto stipulato.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 6 – «guarnizioni, elementi elastici e tubi» – CIG: 830938516D

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EGPA 8623 Lotto 6 – «guarnizioni, elementi elastici e tubi» – CIG: 830938516D

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Trenitalia si riserva la facoltà – cui il fornitore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso – di disporre la proroga temporale del presente contratto ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di mesi 36. Si riserva di richiedere ulteriori prestazioni ai medesimi patti e condizioni fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 100 % dell’importo del contratto stipulato.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 7 – «particolari in gomma e gomma-metallo» – CIG: 8309387313

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EGPA 8623 Lotto 7 – «particolari in gomma e gomma-metallo» – CIG: 8309387313

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Trenitalia si riserva la facoltà – cui il fornitore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso – di disporre la proroga temporale del presente contratto ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di mesi 36. Si riserva di richiedere ulteriori prestazioni ai medesimi patti e condizioni fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 100 % dell’importo del contratto stipulato.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

L’operatore economico – nonché l’eventuale impresa ausiliaria – deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

a) un fatturato medio annuo realizzato nell’arco del triennio 2016-2017-2018 almeno pari a:

— 50 000,00 EUR per il lotto 1,

— 25 000,00 EUR per il lotto 2,

— 20 000,00 EUR per il lotto 3

— 15 000,00 EUR per il lotto 4,

— 15 000,00 EUR per il lotto 5,

— 15 000,00 EUR per il lotto 6,

— 15 000,00 EUR per il lotto 7.

In caso di presentazione di offerta per più lotti, il suddetto fatturato dovrà almeno essere pari all’importo del fatturato richiesto per il lotto di partecipazione di maggior valore;

a1) un fatturato specifico medio annuo per la fornitura di materiali analoghi realizzato nell’arco del triennio 2016-2017-2018 almeno pari a:

— 25 000,00 EUR per il lotto 1,

— 12 500,00 EUR per il lotto 2,

— 10 000,00 EUR per il lotto 3,

— 7 500,00 EURper il lotto 4,

— 7 500,00 EUR per il lotto 5,

— 7 500,00 EUR per il lotto 6,

— 7 500,00 EUR per il lotto 7.

In caso di presentazione di offerta per più lotti, il suddetto fatturato dovrà almeno essere pari all’importo del fatturato richiesto per il lotto di partecipazione di maggior valore.

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 83, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il possesso di un fatturato medio annuo e specifico medio annuo, sono ritenuti parametri attendibili e necessari per la selezione di operatori economici affidabili economicamente, in considerazione della peculiarità della fornitura, al fine di garantire la continuità ed efficienza dell’esercizio ferroviario.

Si precisa che:

In caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016:

Il requisito di cui alle precedenti lettere a) e a1) dovrà essere posseduto da tutti i membri di detti operatori economici nella misura indicata al paragrafo III.1.8 del presente bando di gara.

In caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c) trova applicazione quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

a) p.m.

b) per tutti i lotti: certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, rilasciata da organismi accreditati e relativa ad attività produttive coerenti per i lotti 1 e 3 e ad attività coerenti per i lotti 2, 4, 5, 6 e 7 con quelle oggetto di gara;

c) rapporto di valutazione emesso a cura di un VIS per i codici:

— del lotto 1 indicati nel bando integrale di gara, posti a base di gara che certifichi la conformità del prodotto alla documentazione tecnica (norme, standard, disegni costruttivi, specifiche tecniche di Trenitalia), ovvero, l’impegno a fornirlo a Trenitalia entro 6 mesi dalla stipula del contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

c1) rapporto di valutazione e messo a cura di un VIS per i codici:

— del lotto 3 indicati nel bando integrale di gara, posti a base di gara che certifichi la conformità del prodotto alla documentazione tecnica (norme, standard, disegni costruttivi, specifiche tecniche di Trenitalia), da possedere in sede di offerta, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Si precisa che:

In caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016:

— il requisito di cui alla precedente lettera b), dovrà essere posseduto da tutti i membri di detti operatori economici,

— il requisito ovvero le dichiarazioni di cui alla precedente lettera c) e c1) dovranno essere possedute o rese da tutti i membri di detti operatori economici in relazione alla ripartizione della fornitura (ciascun prodotto oggetto della presente gara dovrà essere provvisto del requisito di cui alla lettera c) e c1).

In caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c) trova applicazione quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Si rimanda a quanto previsto al bando integrale al par: III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti dai soli concorrenti abilitati al portale acquisti di Trenitalia SpA (www.acquistionline.trenitalia.it), nonché abilitati alla gara, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 7.7.2020, utilizzando esclusivamente lo strumento della «messaggistica on line» disponibile all’interno del portale suddetto. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita area «messaggi» ovvero come documento allegato nell’area «allegati» della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

a) cauzione provvisoria, da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende concorrere, da parte di tutti i concorrenti.

Tale cauzione, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta nella misura di seguito indicata:

Lotto 1: 2 760 EUR. Lotto 2: 1 260 EUR. Lotto 3: 940 EUR. Lotto 4: 800 EUR. Lotto 5: 600 EUR. Lotto 6: 460 EUR. Lotto 7: 460 EUR.

In caso di presentazione di offerta da parte di un raggrupp. di imprese non ancora costituito, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggrupp.;

b) cauzione definitiva nella misura del 5 % dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo soggetto aggiudicatario di ciascun lotto, (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati) da prestarsi prima della stipula.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale pubblicato sul sito: www.acquistionline.trenitalia.it

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1) il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2, che, a seguito della sentenza C-63/18, del 26.9.2019 della Corte di Giustizia europea, non trovano applicazione. Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di indicare all’atto dell’offerta le prestazioni o lavorazioni che intendono subappaltare e le relative quote percentuali. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto;

2) gli operatori economici partecipanti si obbligano, in caso di aggiudicazione, a presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestando che i categorici indicati nel bando integrale di gara sono originali e della marca e modello previsto nella descrizione anagrafica di Trenitalia, nonché nei documenti di riferimento (disegni, specifiche, norme, ecc.) indicati nella documentazione di gara.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Visto il D.Lgs. n. 6/2020 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e le disposizioni emanate dalla direzione centrale protezione aziendale di Gruppo FSI preordinate all’adozione di misure precauzionali per evitare la diffusione del Coronavirus, le sedute di commissione verranno svolte in modalità riservata come indicato nel disciplinare di gara.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al bando integrale al paragrafo: VI.3) Informazioni complementari.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lazio
Postadres: via Flaminia 189
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso la composizione della commissione giudicatrice, nonché le eventuali ammissioni ed esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020