Leveringen - 257935-2020

03/06/2020    S106

Polen-Poznań: Takel- en sleepvoertuigen

2020/S 106-257935

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enea Operator Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Strzeszyńska 58
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Postcode: 60-479
Land: Polen
Contactpersoon: Andżelika Witczak
E-mail: andzelika.witczak@operator.enea.pl
Telefoon: +48 618846475

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.operator.enea.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://zamowienia.enea.pl

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon z homologacją N2 o DMC do 5t wraz z przełożeniem istniejącej aparatury typu Centrix firmy Seba KMT

Referentienummer: RPUZ/P/0500/2020/DL/LZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144220 Takel- en sleepvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/07/2020
Einde: 13/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020