Leveringen - 257936-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Jiu: Kranen, afsluiters en kleppen

2020/S 106-257936

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Nationaal identificatienummer: RO30267310
Postadres: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
Plaats: Târgu Jiu
NUTS-code: RO412 Gorj
Postcode: 210227
Land: Roemenië
Contactpersoon: Elisabeta Violeta Huica
E-mail: daniel.burlan@ceoltenia.ro
Telefoon: +40 372819765
Fax: +40 253227280/+40 252227281

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ceoltenia.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096654
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vane și piese de schimb pentru instalațiile de șlam dens și desulfurare

Referentienummer: 30267310-2020-113.2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42131000 Kranen, afsluiters en kleppen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare vane și piese de schimb pentru instalațiile de slam dens și desulfurare, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 106/10.4.2020.

Solicitarile de clarificari ale posibililor operatori economici se vor adresa cu 13 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 806 833.95 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 9
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nr. 8 – SE Işalniţa – Robinete pentru gips și piese robinete pentru gips

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131000 Kranen, afsluiters en kleppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita, SE Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime ale acordului si contractului subsecvent se regasesc in anexele „Loturi”, atasate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 181 729.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima contract subsecvent 20 952,00. Valoarea maxima contract subsecvent 141 431,00.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nr. 4 – SE Rovinari – Robinete cu membrane/clapă fluture KSB sau echivalent

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131000 Kranen, afsluiters en kleppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita, SE Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime ale acordului si contractului subsecvent se regasesc in anexele „Loturi”, atasate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 312 889.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima contract subsecvent 10 210,10. Valoarea maxima contract subsecvent 134 048,50.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nr. 1 – SE Turceni

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131000 Kranen, afsluiters en kleppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita, SE Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime ale acordului si contractului subsecvent se regasesc in anexele „Loturi”, atasate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 664 720.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima subsecvent 220 800,00 RON. Valoare maxima subsecvent 443 940,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nr. 2 – SE Turceni

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000 Chemische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411 Dolj
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE Isalnita.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime ale acordului si contractului subsecvent se regasesc in anexele „Loturi”, atasate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 334 540.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima subsecvent 137 020,00 RON. Valoare maxima subsecvent 231 150,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nr. 9 – SE Işalniţa – Divertere

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131000 Kranen, afsluiters en kleppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita, SE Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime ale acordului si contractului subsecvent se regasesc in anexele „Loturi”, atasate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 237 814.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima contract subsecvent 28 508,00. Valoarea maxima contract subsecvent 118 907,00.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nr. 6 – SE Rovinari „piese schimb pentru instalaţia de şlam dens”

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131000 Kranen, afsluiters en kleppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita, SE Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime ale acordului si contractului subsecvent se regasesc in anexele „Loturi”, atasate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 544 686.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima contract subsecvent 106 567,00. Valoarea maxima contract subsecvent 151 713,00.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nr. 7 – SE Işalniţa – Piese pentru vane Clyde-Bergeman

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131000 Kranen, afsluiters en kleppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita, SE Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime ale acordului si contractului subsecvent se regasesc in anexele „Loturi”, atasate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 203 769.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima contract subsecvent 54 208,00. Valoarea maxima contract subsecvent 158 119,00.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nr. 3 – SE Craiova

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131000 Kranen, afsluiters en kleppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita, SE Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime ale acordului si contractului subsecvent se regasesc in anexele „Loturi”, atasate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 184 437.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima contract subsecvent 44 676,00. Valoarea maxima contract subsecvent 89 352,00.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nr. 5 – SE Rovinari – Robinete cu clapă fluture centrică Orton sau echivalent

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131000 Kranen, afsluiters en kleppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE Rovinari, SE Turceni, SE Isalnita, SE Craiova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime ale acordului si contractului subsecvent se regasesc in anexele „Loturi”, atasate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 142 249.95 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea minima contract subsecvent 4 951,21. Valoarea maxima contract subsecvent 63 719,55.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre primii trei ofertanti clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— Burlan Daniel – presedinte al Directoratului;

— Patran Valentin – membru al Directoratului;

— Popescu Grigore Iustin – membru al Directoratului;

— Balasoiu Constantin – membru al Directoratului;

— Diaconu-Pintea Lacramioara – membru al Directoratului;

— Luminita Adriana Popescu – director Directie financiar-contabilitate;

— Stanculescu Catalin Liviu – director Directia energie;

— Iacob Dumitru – director Directie servicii suport;

— Vasile Bobei – coordonator Directia legislatie si guvernanta corporativa;

— Ion Petroniu – director adjunct investitii;

— Dadalau Grigorie – director adjunct comercial;

— Lazar Andrei Mihaela – sef Serviciu disciplina contractuala;

— Tita Ion – sef Serviciu achizitii produse si echipamente tehnice pt. activitatea energetica.

Nota: 1. pentru persoanele straine devin aplicabile prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție sectorială (sa aiba corespondența activitățile principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor, la nivelul unui DUAE distinct. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre primii trei ofertanti clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii trei ani raportati la data-limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca au fost livrate si receptionate produse similare. Produse similare cu cele care fac obiectul contractului reprezintă orice tip de piese pentru vane admisie, vane evacuare cenusa si vane din procesul de desulfurare.

Eventuele minimumeisen:

Entitatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente prin care se confirma furnizari de produse similare, respectiv contracte/documente constatatoare/procese-verbale emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat, care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

GP este de 15 160,00 RON:

— 4 400,00 RON – lot 1;

— 2 300,00 RON – lot 2;

— 890,00 RON – lot 3;

— 1 340,00 RON – lot 4;

— 630,00 RON – lot 5;

— 1 500,00 RON – lot 6;

— 1 550,00 RON – lot 7;

— 1 400,00 RON – lot 8 si

— 1 150,00 RON – lot 9, cu valabilitate de minimum 220 de zile calendaristice de la data-limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a GP este conform art. 42 din Hotararea 394/2016. Dovada GP se posteaza in SICAP cu semnatura electronica extinsa. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Cont lei: RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248 – Raiffeisen Bank Targu Jiu. Garantia de participare se va returna de catre entitatea contractanta conform art. 44 din Hotararea 394/2016. Garantia de participare emisa în alta limba decât limba româna, va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori.

Garantia de buna Executie este 10 % din pretul contractului subsecvent fara TVA. Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si art. 46 din Hotararea 394/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din Hotararea 394/2016. In cazul asocierii, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

(a) Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara; instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro

Operatorul economic va completa DUAE cu toate informatiile solicitate;

(b) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita, in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;

(c) Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, intocmindu-se in ordinea crescatoare a preturilor respective, clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (noi formulare de oferta);

(d) Înainte de atribuirea acordului-cadru, entitatea contractanta va solicita primilor trei ofertanti clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz si de catre tertul sustinator. În cazul operatorilor economici straini, se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul disciplină contractuală
Postadres: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județul Gorj
Plaats: Târgu Jiu
Postcode: 210227
Land: Roemenië
E-mail: mihaela.lazar@ceoltenia.ro
Telefoon: +40 372819765
Fax: +40 372819765

Internetadres: www.ceoltenia.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020