Leveringen - 257943-2020

03/06/2020    S106

Italië-Bari: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 106-257943

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ferrovie Appulo Lucane – FAL srl
Postadres: corso Italia 8
Plaats: Bari
NUTS-code: ITF47 Bari
Postcode: 70123
Land: Italië
Contactpersoon: ing. Stefano Di Bello (responsabile unico del procedimento)
E-mail: s.dibello@ferrovieappulolucane.it
Telefoon: +39 080/5725516
Fax: +39 080/5234321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ferrovieappulolucane.it

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura, con relativo servizio post-vendita, di n. 15 autobus nuovi di tipo interurbano, con opzione per l’acquisto di ulteriori n. 8 autobus. CIG: 83226758AC

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF47 Bari
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020