Leveringen - 257944-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Elimäki: Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren

2020/S 106-257944

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Nationaal identificatienummer: 2058585-1
Postadres: PL 9, Yhdystie 7
Plaats: Elimäki
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
Postcode: FI-47201
Land: Finland
Contactpersoon: Sansia Oy / Asko Leinonen
E-mail: asko.leinonen@sansia.fi
Telefoon: +358 447182918

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ksoy.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Järvi-Suomen Energia Oy
Nationaal identificatienummer: 0981408-6
Postadres: Otto Mannisen katu 6
Plaats: Mikkeli
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
Postcode: FI-50101
Land: Finland
Contactpersoon: Mika Matikainen
E-mail: mika.matikainen@sssoy.fi
Telefoon: +358 407080296

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.jseoy.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Nationaal identificatienummer: 2058585-1
Postadres: PL 9
Plaats: Elimäki
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
Postcode: FI-47201
Land: Finland
Contactpersoon: Esa Niemelä
E-mail: esa.niemela@ksoy.fi
Telefoon: +358 409223977

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ksoy.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PKS Sähkönsiirto Oy
Nationaal identificatienummer: 2071638-0
Postadres: PL 141
Plaats: Joensuu
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
Postcode: FI-80101
Land: Finland
Contactpersoon: Jukka Leppänen
E-mail: jukka.leppanen@pks.fi
Telefoon: +358 503258874

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.pks.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=299924&tpk=5c6eaf11-48ad-48a7-bb01-92a9bc990e94
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=299924&tpk=5c6eaf11-48ad-48a7-bb01-92a9bc990e94
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Päämuuntajien yhteishankinta 2021–2023

Referentienummer: 299924
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31100000 Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Järvi-Suomen Energia Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja PKS Sähkönsiirto Oy (Tilaajat) kilpailuttavat sähkönjakeluverkon 110/20 kV ja 45/20 kV päämuuntajia yhteishankintana. Hankinta on jaettu kolmeen (3) osaan, jossa jokainen tilaaja tekee itsenäisen hankintapäätöksen ja -sopimuksen valitsemalla tarjouspyynnön vaatimukset täyttävistä tarjouksista oman osa-alueen osalta vertailuhinnaltaan halvimman.

Hankinta sisältää päämuuntajat öljyineen ja varusteineen, toimitukset tehtaalta tilaajan osoittamille perustuksille, maahantuonti-, nosturi- ja rahtikustannukset sekä toimittajan tehtaalla suoritetut vastaanottokoestukset. Lisäksi hankintaan sisältyy kokoamis- ja asennustyöt käyttökuntoon lopulliselle sijoituspaikalle sekä ohjelman mukaiset koestukset ja koekäyttö.

Myös kokoamis- ja asennustöiden suunnittelu, tarvittavat piirustukset, ohjeet sekä koestuspöytäkirjat dokumentoituna ja lisäksi tilaajan henkilöstön kouluttaminen kuuluvat hankinnan toimitukseen.

Tilaajat toimivat huoltovarmuuskriittisellä toimialalla, jossa toimitusten jatkuvuuden hallinta ja varaosien saanti on tärkeää. Tilaajat tekevät hankintasopimukset kausille 2021–2023. Sopimuskauden aikana hankittavien päämuuntajien yhteismäärä on 15 kpl. Ensimmäisten päämuuntajien tilaukset tehdään syys–lokakuussa 2020, ja näiden toimitukset ajoittuvat kesä–heinäkuulle 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 750 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Järvi-Suomen Energia Oy:n päämuuntajat

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31100000 Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osassa 1 hankinnan kohteena ovat Järvi-Suomen Energia Oy:n sähkönjakeluverkon 110/20 kV päämuuntajat.

Hankinta sisältää vuosien 2021–2023 aikana toteutettavissa sähkönjakeluverkkoon asennettavien 110/20 kV päämuuntajien toimitukset.

Järvi-Suomen Energia Oy:n päämuuntajien hankintamäärä koko sopimuskauden aikana on kuusi (6) kpl. Tarkempi erittely arvoiduista vuosittain tilattavista päämuuntajien määristä näkyy liitteenä olevasta Päämuuntajien toimitusositteet ja aikataulut -liitteestä (liite 1). Päämuuntajatoimituksiin mahdollisesti valittavat varusteet näkyvät Optiot-liitteessä (liite 2).

Tilaaja solmii oman hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Päämuuntajille asetetut tekniset vaatimukset on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä (liite).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n päämuuntajat

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31100000 Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osassa 2 hankinnan kohteena ovat Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähkönjakeluverkon 110/20 kV päämuuntajat.

Hankinta sisältää vuosien 2021–2023 aikana toteutettavissa sähkönjakeluverkkoon asennettavien 110/20 kV päämuuntajien toimitukset.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n päämuuntajien hankintamäärä koko sopimuskauden aikana on viisi (5) kpl. Tarkempi erittely arvoiduista vuosittain tilattavista päämuuntajien määristä näkyy liitteenä olevasta Päämuuntajien toimitusositteet ja aikataulut -liitteestä (liite 1). Päämuuntajatoimituksiin mahdollisesti valittavat varusteet näkyvät Optiot-liitteessä (liite 2).

Tilaaja solmii oman hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Päämuuntajille asetetut tekniset vaatimukset on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä (liite).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PKS Sähkönsiirto Oy:n päämuuntajat

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31100000 Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osassa 3 hankinnan kohteena ovat PKS Sähkönsiirto Oy:n sähkönjakeluverkon 110/20 kV ja 45/20 kV päämuuntajat.

Hankinta sisältää vuosien 2021–2023 aikana toteutettavissa sähkönjakeluverkkoon asennettavien 110/20 kV ja 45/20 kV päämuuntajien toimitukset.

PKS Sähkönsiirto Oy:n päämuuntajien hankintamäärästä koko sopimuskauden aikana on neljä (4) kpl. Tarkempi erittely arvoiduista vuosittain tilattavista päämuuntajien määristä näkyy liitteenä olevasta Päämuuntajien toimitusositteet ja aikataulut -liitteestä (liite 1). Päämuuntajatoimituksiin mahdollisesti valittavat varusteet näkyvät Optiot-liitteessä (liite 2).

Tilaaja solmii oman hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Päämuuntajille asetetut tekniset vaatimukset on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä (liite).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Sansia Oy, Viestikatu, Kuopio

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Hankintayksikkö varaa oikeuden avata tarjoukset myös muuna ajankohtana

Tarjousten vastaanottamisen määräajan jälkeen. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020