Dienstleistungen - 257947-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-Călărași: Abholung von Siedlungsabfällen

2022/S 093-257947

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 051-134063)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: A.D.I."ECOMANAGEMENT SALUBRIS"
Nationale Identifikationsnummer: 25179913
Postanschrift: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 1
Ort: Calarasi
NUTS-Code: RO312 Călăraşi
Postleitzahl: 910019
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marius Fulga
E-Mail: ecomanagementsalubris@yahoo.com
Telefon: +40 242313304
Fax: +40 242313304
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.calarasi.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delegarea gestiunii prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile din zona 4 Ciocănești, Județul Călărași

Referenznummer der Bekanntmachung: 25179913/2022/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul va asigura prestarea continua a serviciului pe o durata de 60 luni. Durata contractului a fost stabilita conform analizei realizate la nivelul Studiului de Oportunitate, anexa la prezenta documentație.

Principalele activități ce urmează a fi prestate de către delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a contractului constau în: activității de colectare și transport a deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile din zona 4 Ciocănești, Județul Călărași.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 051-134063

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Cerința nr 1 si nr 2
Anstatt:

1.) Cerința nr. 1 -Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii), va/vor face dovada că au prestat în cadrul a maximum 3 contracte - servicii de salubrizare care au inclus si activitatea de colectare si transport deșeuri municipale a unei cantități de minim 6544 tone deșeuri municipale sau a deservit cu astfel de servicii o populație de minim 51000 locuitori, în ultimii 3 ani. Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experienței similare, în copie cu mențiunea” conform cu originalul”, certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar. Din aceste documente trebuie să reiasă: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; tipuri de deșeuri gestionate; perioada de derulare a contractului; modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. Pentru persoanele juridice străine, documentele se prezintă în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată în limba Română. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, aceștia răspunzând în mod solidar. Prevederile art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la susținerea terțului și la asocierea de operatori economici se aplică în mod corespunzator. În cazul în care ofertantul iși demonstrează îndeplinirea criteriului de calificare invocând susținerea unui terț, atunci operatorul economic va prezenta un angajament în acest sens din partea terțului susținător. Terțul susținător nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevazute la art.79-81 din Legea nr. 100/2016, în caz contrar entitatea contractantă va solicita, o singură dată, ca ofertantul să înlocuiască terțul sustinator. - Se va prezenta: - Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta contracte și/sau certificate/ documente/ recomandări/ procese verbale de recepție parțiale/ finale (datate, semnate si parafate de către beneficiar) prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din conținutul cărora sa rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitățile aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. Se vor completa: Formularul 15 si Formularul 16 2.) Cerința nr. 2 Ofertantul va prezenta o listă a tuturor resurselor umane necesare în scopul furnizării de servicii. Lista va menționa calificarile angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere. Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa Concesionarului este:: • Manager de contract; - studii superioare finalizate cu diploma de licența - experiența profesionala in domeniul studiilor minim 5 ani - atestat/certificat/diploma recunoscut național/internațional in management - experiența dovedita prin participarea in cel puțin un contract la nivelul căruia sa se fi desfășurat activități similare celor care fac obiectul procedurii • Manager de colectare; - studii superioare finalizate cu diploma de licența -experiența profesionala in domeniul studiilor minim 5 ani - experiența dovedita prin participarea in cel puțin un contract la nivelul căruia sa se fi desfășurat activități similare celor care fac obiectul procedurii • Responsabil tehnic; - studii superioare finalizate in domeniul autovehicule rutiere sau ingineria transporturilor sau utilaje tehnologice in construcții sau echivalent; - experiența dovedita prin participarea in cel puțin un contract la nivelul căruia sa se fi desfășurat activități similare celor care fac obiectul procedurii. - Pentru persoanele nominalizate, cu rol important, se vor anexa: - CV-urile acestora semnate - in original; - copii după actele de studii /atestate /calificare /autorizare etc., care sa dovedească pregătirea profesionala a respectivelor persoane, astfel cum a fost aceasta solicitata . Documentele vor putea fi depuse in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mențiunea „conform cu originalul” - orice documente care sa ateste experiența profesionala minim solicitata Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate. Se va completa Formularul 17

muss es heißen:

1.) Cerința nr. 1 -Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii), va/vor face dovada că au prestat în cadrul a maximum 3 contracte - servicii de salubrizare care au inclus si activitatea de colectare si transport deșeuri municipale a unei cantități de minim 6544 tone deșeuri municipale sau a deservit cu astfel de servicii o populație de minim 51000 locuitori, în ultimii 3 ani. Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experienței similare, în copie cu mențiunea” conform cu originalul”, certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar. Din aceste documente trebuie să reiasă: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; tipuri de deșeuri gestionate; perioada de derulare a contractului; modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. Pentru persoanele juridice străine, documentele se prezintă în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată în limba Română. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, aceștia răspunzând în mod solidar. Prevederile art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la susținerea terțului și la asocierea de operatori economici se aplică în mod corespunzator. În cazul în care ofertantul iși demonstrează îndeplinirea criteriului de calificare invocând susținerea unui terț, atunci operatorul economic va prezenta un angajament în acest sens din partea terțului susținător. Terțul susținător nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevazute la art.79-81 din Legea nr. 100/2016, în caz contrar entitatea contractantă va solicita, o singură dată, ca ofertantul să înlocuiască terțul sustinator. - Se va prezenta: - Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta contracte și/sau certificate/ documente/ recomandări/ procese verbale de recepție parțiale/ finale (datate, semnate si parafate de către beneficiar) prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din conținutul cărora sa rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitățile aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. Se vor completa: Formularul 15 si Formularul 16 2.) Cerința nr. 2 Ofertantul va prezenta o listă a tuturor resurselor umane necesare în scopul furnizării de servicii. Lista va menționa calificarile angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere. Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa Concesionarului este:: • Manager de contract; - studii superioare finalizate cu diploma de licența - Experienta profesionala in domeniul studiilor absolvite sau in domeniul de activitate ce face obiectul contractului de minim 5 ani - atestat/certificat/diploma recunoscut național/internațional in management - experiența dovedita prin participarea in cel puțin un contract la nivelul căruia sa se fi desfășurat activități similare celor care fac obiectul procedurii • Manager de colectare; - studii superioare finalizate cu diploma de licența -Experienta profesionala in domeniul studiilor absolvite sau in domeniul de activitate ce face obiectul contractului de minim 5 ani - experiența dovedita prin participarea in cel puțin un contract la nivelul căruia sa se fi desfășurat activități similare celor care fac obiectul procedurii • Responsabil tehnic; - studii superioare finalizate in domeniul autovehicule rutiere sau ingineria transporturilor sau utilaje tehnologice in construcții sau echivalent; - experiența dovedita prin participarea in cel puțin un contract la nivelul căruia sa se fi desfășurat activități similare celor care fac obiectul procedurii. - Pentru persoanele nominalizate, cu rol important, se vor anexa: - CV-urile acestora semnate - in original; - copii după actele de studii /atestate /calificare /autorizare etc., care sa dovedească pregătirea profesionala a respectivelor persoane, astfel cum a fost aceasta solicitata . Documentele vor putea fi depuse in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mențiunea „conform cu originalul” - orice documente care sa ateste experiența profesionala minim solicitata Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate. Se va completa Formularul 17

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Conform deciziei CNSC nr. 875/ C10/ 695, 704 din data de 28.04.2022