Leveringen - 257950-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

België-Brussel: Bedrijfswagens

2020/S 106-257950

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VIVAQUA
Nationaal identificatienummer: 0202.962.701_22853
Postadres: Keizerinlaan 17-19
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: de Vertegenwoordiger van de Leidende Dienst
E-mail: sd@vivaqua.be
Telefoon: +32 25188230

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vivaqua.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377029

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377029
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Vivaqua-CSC+2158-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bestelwagens “klein volume”

Referentienummer: Vivaqua-CSC 2158-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700 Bedrijfswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst betreffende de levering van bestelwagens “klein volume”, voor een potentiële duur van vijf jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel, Waals Gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst betreffende de levering van bestelwagens “klein volume”, voor een potentiële duur van vijf jaar.

De hoeveelheid wordt geraamd op 120 voertuigen voor de volledige duur van de opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Besluit van 14.1.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie bestek.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. De kandidaat moet het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) invullen en verschaffen bij de indiening van hun aanvraag tot deelneming (zie artikel 73 van de wet van 17.6.2016 betreffende de overheidsopdrachten en artikels 46 tot 48 van het koninklijk besluit van 18.6.2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren).

Het UEA is beschikbaar op het adres: https://dume.publicprocurement.be/

Door indiening van het UEA, verklaart de kandidaat op erewoord dat

— hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt, zoals bedoeld in de reglementering voor overheidsopdrachten,

Onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te doen gelden, en

— dat hij voldoet aan de selectiecriteria beschreven in het bestek.

Wat de selectiecriteria betreft, worden de kandidaten verzocht de secties A tot D van deel IV van het UEA in te vullen met de precieze inlichtingen aangaande de voorgeschreven criteria. Eventueel, indien de kandidaten dit verkiezen, zal worden aanvaard dat bepaalde inlichtingen in een specifiek document voorkomen, dat aan het UEA wordt toegevoegd.

De kandidaten verschaffen eveneens de andere documenten voorzien in de selectiecriteria, namelijk:

— de getuigschriften van goede uitvoering voor de referenties.

VIVAQUA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de bewijsstukken op te vragen, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in § 3 et 4 van voorschreven artikel 73.

De aanvraag tot deelneming en het UEA zullen bij het opladen op het elektronisch platform geldig worden ondertekend door het ondertekenen van het indieningsrapport dat aan de aanvraag tot deelneming is gelinkt;

2. De opdrachtdocumenten die bij deze aankondiging zijn gevoegd, zijn in dit stadium louter informatief. De kandidaten mogen geen offerte bij hun kandidaatsdossier voegen. Enkel de geselecteerde kandidaten worden later verzocht een offerte in te dienen op basis van de opdrachtdocumenten;

3. De kandidatuur mag enkel elektronisch worden ingediend via het platform e-Tendering. Alle bijkomende informatie aangaande de elektronische overheidsopdrachten en hoe je hieraan in BELGIË kan deelnemen, is beschikbaar op de website van e-Procurement en meer bepaald de checklists voor ondernemingen (http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: Info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De verschillende termijnen en verhaalinstanties zijn uitvoerig beschreven in de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: Info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020