Leveringen - 257956-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Fulda: Schakelapparatuur

2020/S 106-257956

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OsthessenNetz GmbH
Postadres: Gerbergasse 9
Plaats: Fulda
NUTS-code: DE732 Fulda
Postcode: 36037
Land: Duitsland
E-mail: einkauf@re-fd.de
Telefoon: +49 6612990
Fax: +49 6612991499

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.osthessennetz.de

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20 kV Schaltanlage UW Welkers

Referentienummer: 2020-05 UW Welkers ON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214000 Schakelapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315700 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
31210000 Elektrische apparatuur voor het schakelen of voor het beveiligen van stroomkringen
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE732 Fulda
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 17/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 06/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020