Leveringen - 257963-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Pitești: Pijpen en fittings

2020/S 106-257963

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Apă Canal 2000 S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13009001
Postadres: Str. I.C. Brătianu nr. 24A
Plaats: Pitești
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110016
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihaela Alice Zaidel
E-mail: achizitii@apa-canal2000.ro
Telefoon: +40 248222445
Fax: +40 248222445

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.apa-canal2000.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096684
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Produse pentru execuția lucrărilor de construcții, reparații și întreținere rețele de alimentare cu apă și de canalizare

Referentienummer: 26866
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44163000 Pijpen en fittings
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru 24 de luni – produse pentru executia lucrarilor de constructii, reparatii si intretinere retele de alimentare cu apa si canalizare. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si ale unui singur contract subsecvent, precum si descrierea lucrarilor, sunt disponibile in sectiunea „Caiet de sarcini” din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor va fi de 15 zile, iar termenul-limita pana la care entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este de 10 zile fata de data-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor legale. Ofertantii se vor asigura ca transmit solicitarile de clarificari astfel incat sa permita entitatii contractante sa respecte prevederile art. 173 din Legea 99/2016 care impun acest termen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 090 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42130000 Kranen, afsluiters, kleppen en dergelijke
44163240 Pijpverbindingen
44531510 Bouten en schroeven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pitesti, Str. Targu din Vale nr. 25, judetul Arges.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord-cadru 24 de luni – achizitie produse pentru executia lucrarilor de constructii, reparatii si intretinere retele de alimentare cu apa si canalizare inclusiv bransamente si racorduri conform caietului de sarcini + Anexa nr. 1 + Anexa nr. 2 atasate. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si ale unui singur contract subsecvent, precum si descrierea lucrarilor, sunt disponibile in sectiunea „Caiet de sarcini” din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1 545 000,00 RON; valoarea maxima estimata fara TVA a acordului-cadru este: 3 090 000,00 RON. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: un contract/an; in perioada 2020-2022.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. Neincadrarea in situatile prevazute la art. 177, art. 178, art. 180 si art. 73 din Legea 99/2016.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Gentea Cristian,Matei Ion, Stancu Daniel Sorin, Ionescu Dumitru, Nastase Ramona Gabriela, Stoicea Alin-Mihail, Neacsu Elena, Sorescu Adrian, Musat Valerica, Negoi Gheorghe, Stoicescu Alexandru, Stanciu Iulian, Badiu Nicu, Mihalcea Florea Aurel, Frîntura Adrian-Dumitru, Vorovenci Ion, Paduroiu Mihai Cristian, Foamete Mihai, Staicu Octavian Miron, Mihail Marinescu, Uta Ion Octavian, Deonise Dumitru, Marinescu Mihail, Burcus Mihai Viorel, Zamfira Cristian Andrei, Glodeanu Monica Mariana, Colcer Monica Mirela, Angelescu Constantin Liviu, Zaidel Mihaela Alice, Condurache Carmen Ionela, Nedelea Adrian Emilian, Calinescu Adrian.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, precum si faptul ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentelele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conform art. 15 din Legea 359/2004. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globala a ofertantului din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) sa fie cel putin egala cu suma de 3 090 000 RON sau echivalentul în alte valute.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator), conform prevederilor cuprinse în cap. V sectiunea a 7-a din Legea nr. 99/2016 si conform ghidului de utilizare DUAE din sectiunea „Informatii DUAE”, pe care le veti gasi dupa autentificarea in sistem. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care vor fi prezentate, la solicitarea EC, doar de ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire, sunt: bilanturile contabile pentru anii 2017, 2018 si 2019 sau alte documente echivalente, inregistrate la organismele abilitate, din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Documentele emise in alta limba decât romana vor fi însotite de traducere autorizata. Atunci cand nivelul este exprimat in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca, în ultimii trei ani, calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, a dus la bun sfârsit contracte de furnizare cu produse similare. Prin dovada prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat in ultimii trei ani livrari de produse similare, in baza a maximum cinci contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 3 000 000,00 RON. Nota: prin similar se intelege experienta ofertantului in domeniul livrarii de produse pentru executia lucrarilor de constructii, reparatii si intretinere retele de alimentare cu apa si canalizare.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator), conform prevederilor cuprinse în cap. V sectiunea a 7-a din Legea nr. 99/2016 si conform ghidului de utilizare DUAE din sectiunea „Informatii DUAE”, pe care le veti gasi dupa autentificarea in sistem. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care vor fi prezentate, la solicitarea EC, doar de ofertantul clasat pe primul loc, în urma aplicării criteriului de atribuire si sunt: copii ale unor părti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/recomandari/procese-verbale de receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/orice tip de certificat sau document de buna executie datate, semnate şi parafate de către beneficiar (o entitate contractantă sau un beneficiar privat), care sa ateste faptul ca livrarile similare au fost efectuate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si din care sa reiasă: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii contractului), impreuna cu cantitatile acestora. Aceste documente enumerate mai sus nu sunt nici limitative, nici cumulative. Documentele emise in alta limba decât romana vor fi însotite de traducere autorizata. Entitatea contractantă isi rezerva dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarilor contractelor care fac obiectul contractelor prezentate drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Cuantumul garantiei: 30 900,00 RON. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de min. 90 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui în conformitate cu art. 42 din HG nr. 394/2016. În cazul constituirii garantiei prin virament bancar, aceasta se va vira în contul RO93BRDE030SV05734580300, deschis la BRD Pitesti. În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor, scanata in SEAP. În cazul în care garantia de participare se constituie în alta moneda decât moneda nationala, se va lua în calcul cursul BNR din data publicarii anuntul de participare.

1. Cuantumul garantiei de buna executie este 10 % din pretul contractului fara TVA;

2. Garantia de buna executie se va constitui conform cu prevederile art. 46 din HG 394/2016. Modul de constituire a garantiei de buna executie poate fi: prin virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive [art. 46 alin. (3) din HG 394/2016];

3. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, entitatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate;

4. Restituirea se va face conform art. 48 din HG 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: în cazul în care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita reofertarea în SEAP, în vederea departajarii ofertelor. Orice operator economic participant va dovedi calitatea reprezentantului sau legal pe baza unui document care atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta). În cazul în care oferta si documentele de calificare sunt semnate de o alta persoana decât reprezentantul legal, pe lânga documentele mentionate anterior ce atesta calitatea de reprezentant legal, se va prezenta procura/împuternicire speciala data de reprezentantul legal pentru acea persoana, în original. În cazul asocierii, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare asociat. Conditii de executare si de plata a contractului:

— termenul de plata a facturilor este de maxim 30 de zile de la data primirii pe baza de documente justificative;

— procentul penalitati de intarziere este de 0,02 % /zi din valoarea obligatiilor neonorate la termen. Termenul-limita pana la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari este de 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor legale. Ofertantii se vor asigura ca transmit solicitarile de clarificari astfel incat sa permita entitatii contractante sa respecte prevederile art. 173 din Legea 99/2016 care impun acest termen. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari este de 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020