Leveringen - 257966-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Producten van rubber

2020/S 106-257966

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postadres: ul. Węglowa 5
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 97-400
Land: Polen
Contactpersoon: Radosław Przybylski
E-mail: Radoslaw.Przybylski@gkpge.pl
Telefoon: +48 7372551

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pgegiek.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa fartuchów, wykładzin i zespołów wykładzin leja dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Referentienummer: POST/GEK/GEK/PMR-KWB/03835/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
19510000 Producten van rubber
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fartuchów, wykładzin i zespołów wykładzin leja dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 a–c do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa fartuchów osłonowych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19510000 Producten van rubber
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa fartuchów gumowych osłonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wykładzin gumowych zsuwni koła

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19510000 Producten van rubber
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa wykładzin gumowych zsuwni koła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1b do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa zespołów wykładzin leja

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19510000 Producten van rubber
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa zespołów wykładzin leja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1c do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca na wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami pkt 16 SIWZ.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów w formie elektronicznej zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 16 SIWZ.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ przesyła każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, w formie elektronicznej, zgodnie z zapisami pkt 16 SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału

W postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia wymienionych w pkt 12.4 SIWZ oświadczeń i dokumentów.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący: zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę lub dostawy nw. wyrobów gumowych dla przemysłu górnictwa odkrywkowego lub wydobywczego:

a) fartuchów osłonowych o wartości netto co najmniej 1 800 000,00 PLN – dla części nr 1 zamówienia;

b) wykładzin gumowych zsuwni koła o wartości netto co najmniej 140 000,00 PLN – dla części nr 2 zamówienia;

c) zespołów wykładzin leja o wartości netto co najmniej 115 000,00 PLN – dla części nr 3 zamówienia.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z Ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zobowiązanie winno być załączone do oferty w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać podmioty, o których mowa w pkt 3 powyżej, znajdują się w pkt 11 SIWZ.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia wymienionych w pkt 12.4 SIWZ oświadczeń i dokumentów.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

„Cena brutto w danej części zamówienia” – waga 100 %.

Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 20 SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości dla:

a) część nr 1 zamówienia: 73 100,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące sto, 00/100);

b) część nr 2 zamówienia: 5 600,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset, 00/100);

c) część nr 3 zamówienia: 4 600,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące sześćset, 00/100).

2. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w rozdziale 13 SIWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy znajdują się w rozdziale 23 SIWZ.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Szczegółowe warunki finansowe określone zostały w SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

3. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4. przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi za pomocą transmisji on-line na kanale YouTube pod następującym linkiem: https://youtu.be/c1xSzyzeKZM

Uwaga: Rekomendowane przeglądarki internetowe: Firefox lub Google Chrome.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego w systemie zakupowym GK PGE.

3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu (rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 z późn. zm.)), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą, z wyjątkiem Pełnomocnictw, które winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 16.6, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na stronie internetowej zamawiającego.

9. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

10. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje MPP (Mechanizm podzielonej płatności) wprowadzony nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z dnia 15 grudnia 2017 r.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179–198g).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020