Leveringen - 257967-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gorzów Wielkopolski: Diverse organische chemicaliën

2020/S 106-257967

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Postadres: ul. Kosynierów Gdyńskich 47
Plaats: Gorzów Wielkopolski
NUTS-code: PL431 Gorzowski
Postcode: 66-400
Land: Polen
Contactpersoon: Dagmara Zachorska
E-mail: zamowienia@pwikgo.pl
Telefoon: +48 957285950
Fax: +48 957285955

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 400 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Referentienummer: ZP/5/2020/PL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24327000 Diverse organische chemicaliën
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 400 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 204 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL431 Gorzowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oczyszczalnia Ścieków, ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp., POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 400 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 158.

Skład fizykochemiczny koagulantu żelazowego i informacja o składnikach:

— wzór chemiczny Fe2(SO4)3 + woda,

— skład chemiczny:

• siarczan(VI) żelaza (III): stężenie 35–50 %,

• siarczan(VI) żelaza (II): stężenie 0,1–1,5 %,

• siarczan manganu: stężenie poniżej 0,25 %;

— wartość pH: około 1,

— postać fizyczna: w normalnych warunkach ciecz,

— barwa: ciemnobrązowa,

— gęstość: 1500–1578 kg/m3,

— temperatura krzepnięcia około –35 stopni C.

Koagulant powinien odpowiadać kryteriom określonym powyżej jako dane fizykochemiczne.

Koagulant żelazowy powinien posiadać okres gwarancji jakości oraz rękojmi co najmniej 6 miesięcy od dnia odbioru bez wad istotnych.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie wyłącznie na podstawie konkretnych zamówień Zamawiającego w ilościach podanych w zamówieniach składanych telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar w cysternach, pojedyncza dostawa koagulantu nie może być mniejsza niż 20 ton.

Dostawa i rozładunek przedmiotu umowy nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 158.

Zamawiający zastrzega, że podane ilości przedmiotu zamówienia mogą ulec zmniejszeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, nie więcej jednak niż o 20 % ilości stanowiącej przedmiot zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 204 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

1. oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE;

2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

9. kartę charakterystyki oferowanego produktu oraz specyfikację techniczną w języku polskim, potwierdzającą, że oferowany preparat spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt X.7–10 IDW część I SIWZ.

Forma i sposób złożenia ww. dokumentów zostały szczegółowo opisane w pkt X.1–11 IDW część I SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są we wzorze umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (część II SIWZ). Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Udział w postępowaniu wspólników spółki cywilnej traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki umowy zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (część II SIWZ).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp., POLSKA, Dział Inwestycji i Rozwoju, sala konferencyjna.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego formularz nr 4 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

2. Forma i sposób złożenia ww. dokumentów zostały szczegółowo opisane w pkt X.1–11 SIWZ.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający zaleca komunikację za pośrednictwem platformy zakupowej https://

Platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty wraz z JEDZ odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow.

4. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną.

5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z zapisami art. 144 ustawy Pzp. Zmiany zostały szczegółowo opisane w pkt XXI.6–9 IDW część I SIWZ oraz we wzorze umowy.

8. Wszystkie istotne dla stron postanowienia uregulowane zostały we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się z ustawodawstwem, aktami prawnymi i przepisami polskimi, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na lub dotyczyć funkcjonowania i działalności w ramach niniejszego przetargu, a następnie umowy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020