Leveringen - 257970-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Jiu: Profielen

2020/S 106-257970

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Nationaal identificatienummer: RO30267310
Postadres: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județul Gorj
Plaats: Târgu Jiu
NUTS-code: RO412 Gorj
Postcode: 210140
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cătălin Pănescu
E-mail: daniel.burlan@ceoltenia.ro
Telefoon: +40 372819791

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ceoltenia.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Profile metalice

Referentienummer: 30267310-2019-16.1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44334000 Profielen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— Acordul-cadru conform caietului de sarcini nr. 128/1.4.2019, emis de Departamentul tehnic, presupune furnizarea de profile metalice pentru sucursalele din cadrul „Electrocentrale: Rovinari, Turceni, Isalnita si Craiova II”. Clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa cu 13 zile inainte de dat- limita de depunere a ofertelor;

— Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 070 179.58 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOT 1 Profile: Cornier si U

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44334000 Profielen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Electrocentrala Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, loc. Rovinari, Gorj,

— Electrocentrala Turceni, str. Uzinei, nr. 1, loc. Turceni, Gorj,

— Electrocentrala Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc. Isalnita, judeţul Dolj,

— Electrocentrala Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, loc. Craiova, jud. Dolj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia presupune furnizarea de profile metalice pentru sucursalele din cadrul Electrocentralelor: Rovinari, Turceni, Isalnita si Craiova II, conform caietului de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

Cantitatile solicitate - Conform anexa caiet de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOT 3 - Otel Laminat

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44334000 Profielen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Electrocentrala Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, loc. Rovinari, Gorj,

— Electrocentrala Turceni, str. Uzinei, nr. 1, loc. Turceni, Gorj,

— Electrocentrala Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc. Isalnita, judeţul Dolj,

— Electrocentrala Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, loc. Craiova, jud. Dolj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia presupune furnizarea de profile metalice pentru sucursalele din cadrul Electrocentralelor: Rovinari, Turceni, Isalnita si Craiova II, conform caietului de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

Cantitatile solicitate - Conform anexa caiet de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOT 7 - Teflon

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44334000 Profielen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Electrocentrala Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, loc. Rovinari, Gorj,

— Electrocentrala Turceni, str. Uzinei, nr. 1, loc. Turceni, Gorj,

— Electrocentrala Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc. Isalnita, judeţul Dolj,

— Electrocentrala Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, loc. Craiova, jud. Dolj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia presupune furnizarea de profile metalice pentru sucursalele din cadrul Electrocentralelor: Rovinari, Turceni, Isalnita si Craiova II, conform caietului de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

Cantitatile solicitate - Conform anexa caiet de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOT 5 - Otel aliat

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44334000 Profielen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Electrocentrala Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, loc. Rovinari, Gorj,

— Electrocentrala Turceni, str. Uzinei, nr. 1, loc. Turceni, Gorj,

— Electrocentrala Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc. Isalnita, judeţul Dolj,

— Electrocentrala Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, loc. Craiova, jud. Dolj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia presupune furnizarea de profile metalice pentru sucursalele din cadrul Electrocentralelor: Rovinari, Turceni, Isalnita si Craiova II, conform caietului de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

Cantitatile solicitate - Conform anexa caiet de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOT 6 - Bare bronz si alama

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44334000 Profielen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Electrocentrala Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, loc. Rovinari, Gorj,

— Electrocentrala Turceni, str. Uzinei, nr. 1, loc. Turceni, Gorj,

— Electrocentrala Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc. Isalnita, judeţul Dolj,

— Electrocentrala Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, loc. Craiova, jud. Dolj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia presupune furnizarea de profile metalice pentru sucursalele din cadrul Electrocentralelor: Rovinari, Turceni, Isalnita si Craiova II, conform caietului de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

Cantitatile solicitate - Conform anexa caiet de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOT 2 Otel lat

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44334000 Profielen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Electrocentrala Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, loc. Rovinari, Gorj,

— Electrocentrala Turceni, str. Uzinei, nr. 1, loc. Turceni, Gorj,

— Electrocentrala Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc. Isalnita, judeţul Dolj,

— Electrocentrala Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, loc. Craiova, jud. Dolj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia presupune furnizarea de profile metalice pentru sucursalele din cadrul Electrocentralelor: Rovinari, Turceni, Isalnita si Craiova II, conform caietului de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

Cantitatile solicitate - Conform anexa caiet de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOT 4 - Otel Hexagon OL 50

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44334000 Profielen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Electrocentrala Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, loc. Rovinari, Gorj,

— Electrocentrala Turceni, str. Uzinei, nr. 1, loc. Turceni, Gorj,

— Electrocentrala Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc. Isalnita, judeţul Dolj,

— Electrocentrala Craiova II, str. Bariera Valcii, nr. 195, loc. Craiova, jud. Dolj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia presupune furnizarea de profile metalice pentru sucursalele din cadrul Electrocentralelor: Rovinari, Turceni, Isalnita si Craiova II, conform caietului de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

Cantitatile solicitate - Conform anexa caiet de sarcini nr. 128 / 01.04.2019, emis de Departamentul Tehnic.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 106-260008
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1022/CEOSE
Perceel nr.: 6
Benaming:

LOT 6 - Bare bronz si alama

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 077.14 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 077.14 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1021/CEOSE
Perceel nr.: 3
Benaming:

LOT 3 - Otel Laminat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 113 405.92 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 113 405.92 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 815/CEOSE
Perceel nr.: 7
Benaming:

LOT 7 - Teflon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EUROETANS INDUSTRI
Nationaal identificatienummer: RO19069649
Postadres: Strada Principala, Nr. 1A
Plaats: Cosoveni
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 207206
Land: Roemenië
E-mail: office@euroetansindustri.com
Telefoon: +40 251541010
Fax: +40 251418632

Internetadres: www.euroetans.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 447.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 447.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 652/CEOSE
Perceel nr.: 6
Benaming:

LOT 6 - Bare bronz si alama

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 691.05 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 691.05 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 517/CEOSE
Perceel nr.: 2
Benaming:

LOT 2 Otel lat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 544.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 86 400.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2054/CEOSE
Perceel nr.: 2
Benaming:

LOT 2 Otel lat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CIROMAT SERVCONSTRUCT SRL
Nationaal identificatienummer: 6126190
Postadres: Strada Caracal, Nr. 172
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200347
Land: Roemenië
E-mail: office@ciromat.ro
Telefoon: +40 251581347
Fax: +40 251581353

Internetadres: https://www.ciromat.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 100.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 132 790.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1748/CEOSE
Perceel nr.: 7
Benaming:

LOT 7 - Teflon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EUROETANS INDUSTRI
Nationaal identificatienummer: RO19069649
Postadres: Strada Principala, Nr. 1A
Plaats: Cosoveni
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 207206
Land: Roemenië
E-mail: office@euroetansindustri.com
Telefoon: +40 251541010
Fax: +40 251418632

Internetadres: www.euroetans.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 179 140.00 RON
Laagste offerte: 178 900.00 RON / Hoogste offerte: 178 900.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1743/CEOSE
Perceel nr.: 1
Benaming:

LOT 1 Profile: Cornier si U

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CIROMAT SERVCONSTRUCT SRL
Nationaal identificatienummer: 6126190
Postadres: Strada Caracal, Nr. 172
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200347
Land: Roemenië
E-mail: office@ciromat.ro
Telefoon: +40 251581347
Fax: +40 251581353

Internetadres: https://www.ciromat.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 669 870.53 RON
Laagste offerte: 669 271.80 RON / Hoogste offerte: 669 868.48 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1744/CEOSE
Perceel nr.: 2
Benaming:

LOT 2 Otel lat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CIROMAT SERVCONSTRUCT SRL
Nationaal identificatienummer: 6126190
Postadres: Strada Caracal, Nr. 172
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200347
Land: Roemenië
E-mail: office@ciromat.ro
Telefoon: +40 251581347
Fax: +40 251581353
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 426 451.20 RON
Laagste offerte: 1 426 052.40 RON / Hoogste offerte: 1 426 439.70 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1745/CEOSE
Perceel nr.: 3
Benaming:

LOT 3 - Otel Laminat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 599.64 RON
Laagste offerte: 419 593.22 RON / Hoogste offerte: 419 593.22 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1747/CEOSE
Perceel nr.: 6
Benaming:

LOT 6 - Bare bronz si alama

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 069 171.80 RON
Laagste offerte: 1 069 170.28 RON / Hoogste offerte: 1 069 170.28 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1746/CEOSE
Perceel nr.: 5
Benaming:

LOT 5 - Otel aliat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 333 606.00 RON
Laagste offerte: 333 597.00 RON / Hoogste offerte: 333 597.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2297
Perceel nr.: 5
Benaming:

LOT 5 - Otel aliat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 106 276.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 106 276.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 328
Perceel nr.: 6
Benaming:

LOT 6 - Bare bronz si alama

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 227.47 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 227.47 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 437/CEOSE
Perceel nr.: 3
Benaming:

LOT 3 - Otel Laminat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 816.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 816.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 995/CEOSE
Perceel nr.: 2
Benaming:

LOT 2 Otel lat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CIROMAT SERVCONSTRUCT SRL
Nationaal identificatienummer: 6126190
Postadres: Strada Caracal, Nr. 172
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200347
Land: Roemenië
E-mail: office@ciromat.ro
Telefoon: +40 251581347
Fax: +40 251581353

Internetadres: https://www.ciromat.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 174.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 213 964.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1020/CEOSE
Perceel nr.: 3
Benaming:

LOT 3 - Otel Laminat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metabet CF S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 128507
Postadres: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Plaats: Pitesti
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110186
Land: Roemenië
E-mail: catalin@metabet.ro
Telefoon: +40 248221180
Fax: +40 248220966

Internetadres: www.metabet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 477.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 477.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 994/CEOSE
Perceel nr.: 7
Benaming:

LOT 7 - Teflon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EUROETANS INDUSTRI
Nationaal identificatienummer: RO19069649
Postadres: Strada Principala, Nr. 1A
Plaats: Cosoveni
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 207206
Land: Roemenië
E-mail: office@euroetansindustri.com
Telefoon: +40 251541010
Fax: +40 251418632

Internetadres: www.euroetans.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 608.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 608.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția Legislație și Guvernanță Corporatistă – Serviciul disciplină contractuală
Postadres: Bulevardul Republicii nr. 22, parter
Plaats: Târgu Jiu
Postcode: 210140
Land: Roemenië
E-mail: mihaela.lazar@ceoltenia.ro
Telefoon: +40 372819794

Internetadres: http://www.ceoltenia.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020