Leveringen - 257972-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Tonerpatronen

2020/S 106-257972

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Metrorex S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13863739
Postadres: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010873
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ștefan Cristian Adrian
E-mail: alexandru.fieraru@metrorex.ro
Telefoon: +40 213193601
Fax: +40 213125149

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.metrorex.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cartușe toner, cartușe cerneală și produse cerneală

Referentienummer: 13863739_2018_PAAPD1028217; 13863739_2019_PAAPD1051163
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125100 Tonerpatronen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziția de cartușe toner, cartușe cerneală și produse cerneală conform caietului de sarcini.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 546 979.19 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 – Produse cu cerneală

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192110 Inktproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

București: sediul Metrorex S.A. și magaziile aferente stațiilor de metrou de pe raza municipiului București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare de produse cu cerneală conform cerinţelor din caietul de sarcini.

Estimările cantităţilor minime şi maxime care ar fi putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și ale contractelor subsecvente se regăsesc în caietul de sarcini, pag. 30.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 – Cartușe toner

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti: sediul Metrorex S.A. și magaziile aferente stațiilor de metrou de pe raza municipiului București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziția de cartușe de toner conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Estimările cantităţilor minime şi maxime care ar fi putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și ale contractelor subsecvente se regăsesc în caietul de sarcini, pag. 1-23.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componentă de calitate. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 – Cartușe cerneală

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192113 Inktcassettes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

București: sediul Metrorex S.A. și magaziile aferente stațiilor de metrou de pe raza municipiului București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare de cartușe de cerneală conform cerinţelor din caietul de sarcini.

Estimările cantităţilor minime şi maxime care ar fi putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și ale contractelor subsecvente se regăsesc în caietul de sarcini, pag. 23-30.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 033-075428
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 59
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 – Produse cu cerneală

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mida Soft Business
Nationaal identificatienummer: RO 16005870
Postadres: Str. Cetatea Histria nr. 7
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062076
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telefoon: +40 214137108
Fax: +40 311053435

Internetadres: www.midasoft.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 845.58 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 136
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 – Cartușe cerneală

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Producton S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4528050
Postadres: Str. Dr. Clunet nr. 9, sectorul 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050527
Land: Roemenië
E-mail: seap@producton.ro
Telefoon: +40 314257301
Fax: +40 314257300

Internetadres: www.producton.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 427 160.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 791.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 123
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 – Produse cu cerneală

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mida Soft Business
Nationaal identificatienummer: RO 16005870
Postadres: Str. Cetatea Histria nr. 7
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062076
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telefoon: +40 214137108
Fax: +40 311053435

Internetadres: www.midasoft.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 98 147.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 106
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 – Produse cu cerneală

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mida Soft Business
Nationaal identificatienummer: RO 16005870
Postadres: Str. Cetatea Histria nr. 7
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062076
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telefoon: +40 214137108
Fax: +40 311053435

Internetadres: www.midasoft.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Union CO
Nationaal identificatienummer: RO 16591086
Postadres: Str. Miron Costin nr. 12A
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400552
Land: Roemenië
E-mail: office@unionco.ro
Telefoon: +40 264592246
Fax: +40 264592246

Internetadres: www.unionco.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Truzo Impex
Nationaal identificatienummer: RO 3938818
Postadres: Str. Uverturii nr. 4, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060941
Land: Roemenië
E-mail: truzo@rdsmail.ro
Telefoon: +40 314025022
Fax: +40 314025022

Internetadres: www.truzo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 RON
Laagste offerte: 202 046.40 RON / Hoogste offerte: 688 320.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 105
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 – Cartușe cerneală

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mida Soft Business
Nationaal identificatienummer: RO 16005870
Postadres: Str. Cetatea Histria nr. 7
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062076
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telefoon: +40 214137108
Fax: +40 311053435

Internetadres: www.midasoft.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Producton S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4528050
Postadres: Str. Dr. Clunet nr. 9, sectorul 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050527
Land: Roemenië
E-mail: seap@producton.ro
Telefoon: +40 314257301
Fax: +40 314257300

Internetadres: www.producton.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Union CO
Nationaal identificatienummer: RO 16591086
Postadres: Str. Miron Costin nr. 12A
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400552
Land: Roemenië
E-mail: office@unionco.ro
Telefoon: +40 264592246
Fax: +40 264592246

Internetadres: www.unionco.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 427 160.00 RON
Laagste offerte: 390 531.66 RON / Hoogste offerte: 422 420.92 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 104
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 – Cartușe toner

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mida Soft Business
Nationaal identificatienummer: RO 16005870
Postadres: Str. Cetatea Histria nr. 7
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062076
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telefoon: +40 214137108
Fax: +40 311053435

Internetadres: www.midasoft.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Producton S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4528050
Postadres: Str. Dr. Clunet nr. 9, sectorul 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050527
Land: Roemenië
E-mail: seap@producton.ro
Telefoon: +40 314257301
Fax: +40 314257300

Internetadres: www.producton.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 752 040.00 RON
Laagste offerte: 7 878 010.00 RON / Hoogste offerte: 10 750 904.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 140
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 – Cartușe toner

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mida Soft Business
Nationaal identificatienummer: RO 16005870
Postadres: Str. Cetatea Histria nr. 7
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062076
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telefoon: +40 214137108
Fax: +40 311053435

Internetadres: www.midasoft.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 752 040.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 345 195.61 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Metrorex S.A., Direcția juridică
Postadres: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Plaats: București
Postcode: 010873
Land: Roemenië
Telefoon: +40 213193601/5389
Fax: +40 213125149

Internetadres: www.metrorex.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020