Leveringen - 257973-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Madrid: Gasolie

2020/S 106-257973

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28046316
Postadres: C/ Cerro de la Plata, 4
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28007
Land: Spanje
Contactpersoon: Secretaría General — Área de Contratación
E-mail: contratacion@emtmadrid.es
Telefoon: +34 912093839
Fax: +34 912093825

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.emtmadrid.es

Adres van het kopersprofiel: www.emtmadrid.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de combustibles: a) gasóleo A; b) biodiésel puro; c) cualquier mezcla de gasóleo A con biodiésel puro; d) gasóleo C

Referentienummer: 2020-09/001/2-R/SC-29/05/2020 (29)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000 Gasolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de gasóleo A.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 123 904.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de gasóleo A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 206-503239
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29
Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro de gasóleo A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Compañía Española de Petróleos, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A28003119
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28046
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 904.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 336.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— el trámite empleado es una convocatoria relacionada mediante un sistema de clasificación,

— la cantidad adjudicada para el gasóleo A es de 176 000 litros por un importe de 116 336 EUR (IVA excluido), para la adjudicación del día 29.5.2020,

— el precio por litro es de 0,661 EUR (IVA excluido).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Postadres: Plaza Chamberí, 8, 5.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28010
Land: Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
Telefoon: +34 917206346/45

Internetadres: www.madrid.org

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A. — Secretaría General — Área de Contratación
Postadres: C/ Cerro de la Plata, 4, 4.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28007
Land: Spanje
E-mail: contratacion@emtmadrid.es
Telefoon: +34 912093839

Internetadres: www.emtmadrid.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020