Leveringen - 257977-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Tonerpatronen

2020/S 106-257977

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HP - Hrvatska pošta d.d.
Nationaal identificatienummer: 87311810356
Postadres: Jurišićeva 13
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: info.javnanabava@posta.hr
Telefoon: +385 14981079

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.posta.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava tonera, traka, cartridgea za kopirne strojeve, faks aparate i pisače za godišnje potrebe

Referentienummer: 01.01.01.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125100 Tonerpatronen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je nabava tonera, traka, cartridgea za kopirne strojeve, faks aparate i pisače za godišnje potrebe sukladno opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je nabava tonera, traka, cartridgea za kopirne strojeve, faks aparate i pisače za godišnje potrebe sukladno opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 084-199722
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Nabava tonera, traka, cartridgea za kopirne strojeve, faks aparate i pisače za godišnje potrebe

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020