Dostawy - 257978-2016

Wyświetl widok skrócony

26/07/2016    S142

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

2016/S 142-257978

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój 44-330, Polska. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.7.2016, 2016/S 126-227080)

Przedmiot zamówienia:
CPV:42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia, polegających na wykonaniu co najmniej 2 zamówień na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów złotych) związanych z budową, przebudową lub rozbudową węzłów technologicznych w obiektach przeróbki mechanicznej, w tym zrealizowaniu co najmniej 1 zamówienia polegającego na zabudowie zagęszczacza lamelowego o przepływie min. 900 m3/godz., w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26.7.2016 (10:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

23.9.2016

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

26.7.2016 (11:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia, polegających na wykonaniu co najmniej 2 zamówień na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych) związanych z budową, przebudową lub rozbudową węzłów technologicznych w obiektach przeróbki mechanicznej, w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.8.2016 (9:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

14.10.2016

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

16.8.2016 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.