Leveringen - 257978-2020

03/06/2020    S106

Polen-Poznań: Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

2020/S 106-257978

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Postadres: ul. Składowa 5
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-897
Land: Polen
Contactpersoon: Andrzej Urbaniak – Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Telefoon: +48 612792739
Fax: +48 612792708

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa części zamiennych do autobusów szynowych SA132

Referentienummer: KW-WWA-280.13.2020.AU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do autobusu szynowego SA132 do punktu utrzymania taboru Zamawiającego w Poznaniu, których rodzaj, opis i warunki dostawy określone zostały w załączniku nr 2 (2.1 – 2.2) (Formularz cenowy) oraz w załączniku nr 4 (Wzór umowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ").

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1 – Części do silnika spalinowego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Utrzymania Taboru Poznań – ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oferowane części zamienne muszą:

— ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2.1 do SIWZ,

— być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

— spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

— przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 (wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2.1 do SIWZ) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub normę równoważną spełniającą wymagania TSI, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza dostawę części zamiennych równoważnych:

Tj. części zamiennych odpowiadających oryginalnym częściom zamiennym wyszczególnionym w formularzu cenowym stanowiącym odpowiednio załączniki nr 2.1 do SIWZ, o ile spełniać one będą wymagania funkcjonalne określone dla każdego zadania.

Wszelkie informacje dotyczące rozwiązań równoważnych, które, z uwagi na ograniczoną liczbę znaków możliwą do wpisania w ogłoszeniu, nie zostały w nim zawarte, znajdują się w SIWZ obowiązującej w niniejszym postępowaniu, dostępnej na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt I.3 ogłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2 – Przewody

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Utrzymania Taboru Poznań – ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oferowane części zamienne muszą:

— ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2.2 do SIWZ,

— być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

— spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

— przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 (wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2.2 do SIWZ) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub normę równoważną spełniającą wymagania TSI, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza dostawę części zamiennych równoważnych:

Tj. części zamiennych odpowiadających oryginalnym częściom zamiennym wyszczególnionym w formularzu cenowym stanowiącym odpowiednio załączniki nr 2.2 do SIWZ, o ile spełniać one będą wymagania funkcjonalne określone dla każdego zadania.

Wszelkie informacje dotyczące rozwiązań równoważnych, które, z uwagi na ograniczoną liczbę znaków możliwą do wpisania w ogłoszeniu, nie zostały w nim zawarte, znajdują się w SIWZ obowiązującej w niniejszym postępowaniu, dostępnej na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt I.3 ogłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 077-182886
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie nr 1 – Części do silnika spalinowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie nr 2 – Przewody

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zadania nr 1 i 2 – postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020