Leveringen - 257979-2020

03/06/2020    S106

Polen-Jelenia Góra: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 106-257979

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Postadres: ul. Wolności 145
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL515 Jeleniogórski
Postcode: 58-500
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Mazurek-Zamkutowicz
E-mail: zampub@mzk.jgora.pl
Telefoon: +48 757648736
Fax: +48 757648684
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mzk.jgora.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa używanych autobusów komunikacji miejskiej

Referentienummer: PN/2/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch (2) używanych autobusów klasy Maxi, bezwypadkowych, sprawnych technicznie, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji zakupu jednego (1) dodatkowego autobusu o takich samych parametrach i wyposażeniu co pozostałe 2 objęte zamówieniem gwarantowanym.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Laagste offerte: 2 509 200.00 PLN / Hoogste offerte: 2 987 055.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
NUTS-code: PL515 Jeleniogórski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch (2) używanych autobusów klasy Maxi, bezwypadkowych, sprawnych technicznie, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej. Autobusy z niską podłogą i wejściem bezstopniowym muszą być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

2. Zamawiający zastrzegł sobie prawo skorzystania z opcji zakupu jednego (1) dodatkowego autobusu o takich samych parametrach i wyposażeniu co pozostałe 2 objęte zamówieniem gwarantowanym.

3. Oferowane autobusy muszą być jednej marki i w jednym typie – identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia (dotyczy to również autobusu objętego prawem opcji).

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 3 miesięcy gwarancji na dostarczone autobusy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

6. Przeniesienie własności przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze odrębnej umowy leasingowej (leasing finansowy) na podmiot finansujący Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: rok produkcji / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: gwarancja / Weging: 18
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający zastrzegał sobie prawo skorzystania z opcji zakupu jednego (1) dodatkowego autobusu o takich samych parametrach i wyposażeniu co pozostałe dwa objęte zamówieniem gwarantowanym.

2. Podmiotem uprawnionym do wykonania opcji jest Zamawiający, wystawiającym opcję jest Wykonawca.

3. Zamawiający zobowiązany jest do realizacji zamówienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją).

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany, jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w maksymalnym terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa.

7. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Termin realizacji dostawy ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą, przy czym nie może być dłuższy niż wskazany w pkt IV.

11. Od momentu otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednego autobusu o takich samych parametrach i właściwościach, jak pozostałe dwa autobusy objęte zamówieniem gwarantowanym.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-095560
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa używanych autobusów komunikacji miejskiej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scania Polska S.A.
Postadres: Nadarzyn
Plaats: Stara Wieś
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-830
Land: Polen
Telefoon: +48 223560200
Internetadres: http://scania.com.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 509 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługujące przysługujące wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz terminy ich wniesienia, określa dział VI tejże ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020