Leveringen - 257979-2020

03/06/2020    S106

Polska-Jelenia Góra: Autobusy transportu publicznego

2020/S 106-257979

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Adres pocztowy: ul. Wolności 145
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Mazurek-Zamkutowicz
E-mail: zampub@mzk.jgora.pl
Tel.: +48 757648736
Faks: +48 757648684

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzk.jgora.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa używanych autobusów komunikacji miejskiej

Numer referencyjny: PN/2/2020
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch (2) używanych autobusów klasy Maxi, bezwypadkowych, sprawnych technicznie, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji zakupu jednego (1) dodatkowego autobusu o takich samych parametrach i wyposażeniu co pozostałe 2 objęte zamówieniem gwarantowanym.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 2 509 200.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 987 055.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch (2) używanych autobusów klasy Maxi, bezwypadkowych, sprawnych technicznie, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej. Autobusy z niską podłogą i wejściem bezstopniowym muszą być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

2. Zamawiający zastrzegł sobie prawo skorzystania z opcji zakupu jednego (1) dodatkowego autobusu o takich samych parametrach i wyposażeniu co pozostałe 2 objęte zamówieniem gwarantowanym.

3. Oferowane autobusy muszą być jednej marki i w jednym typie – identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia (dotyczy to również autobusu objętego prawem opcji).

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 3 miesięcy gwarancji na dostarczone autobusy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

6. Przeniesienie własności przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze odrębnej umowy leasingowej (leasing finansowy) na podmiot finansujący Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: rok produkcji / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 18
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzegał sobie prawo skorzystania z opcji zakupu jednego (1) dodatkowego autobusu o takich samych parametrach i wyposażeniu co pozostałe dwa objęte zamówieniem gwarantowanym.

2. Podmiotem uprawnionym do wykonania opcji jest Zamawiający, wystawiającym opcję jest Wykonawca.

3. Zamawiający zobowiązany jest do realizacji zamówienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją).

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany, jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w maksymalnym terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa.

7. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Termin realizacji dostawy ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą, przy czym nie może być dłuższy niż wskazany w pkt IV.

11. Od momentu otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednego autobusu o takich samych parametrach i właściwościach, jak pozostałe dwa autobusy objęte zamówieniem gwarantowanym.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 040-095560
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa używanych autobusów komunikacji miejskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Scania Polska S.A.
Adres pocztowy: Nadarzyn
Miejscowość: Stara Wieś
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-830
Państwo: Polska
Tel.: +48 223560200

Adres internetowy: http://scania.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 509 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługujące przysługujące wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz terminy ich wniesienia, określa dział VI tejże ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020