Leveringen - 257979-2020

03/06/2020    S106

Polen-Jelenia Góra: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 106-257979

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Postadres: ul. Wolności 145
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL515 Jeleniogórski
Postcode: 58-500
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Mazurek-Zamkutowicz
E-mail: zampub@mzk.jgora.pl
Telefoon: +48 757648736
Fax: +48 757648684

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzk.jgora.pl

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa używanych autobusów komunikacji miejskiej

Referentienummer: PN/2/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Laagste offerte: 2 509 200.00 PLN / Hoogste offerte: 2 987 055.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
NUTS-code: PL515 Jeleniogórski

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-095560

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa używanych autobusów komunikacji miejskiej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scania Polska S.A.
Postadres: Nadarzyn
Plaats: Stara Wieś
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-830
Land: Polen
Telefoon: +48 223560200

Internetadres: http://scania.com.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 509 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020