Leveringen - 257980-2020

03/06/2020    S106

Polen-Konstancin-Jeziorna: Personenwagens

2020/S 106-257980

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)
Postadres: ul. Warszawska 165
Plaats: Konstancin-Jeziorna
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-520
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Barwik
E-mail: pawel.barwik@pse.pl
Telefoon: +48 506832012
Fax: +48 222422169
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://przetargi.pse.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leasing samochodów służbowych

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w drodze leasingu fabrycznie nowych pojazdów samochodowych (zwanych dalej łącznie: „Pojazdami” lub każdy osobno: „Pojazdem”), których liczba oraz szczegółowa specyfikacja techniczna zawarte są w częściach II i IV SIWZ, na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu przekazania pojazdu przez Wykonawcę i Zamawiającego, przy braku wpłaty początkowej, na warunkach umożliwiających zaliczenie rat leasingowych przez Zamawiającego do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przy spełnieniu co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tzw. leasing mieszany) wraz z gwarancją, usługą serwisową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz w części IV SIWZ wzór umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 12 875 152.13 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66114000 Financiële leasing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy Pojazdów są następujące lokalizacje: Konstancin-Jeziorna, Warszawa, Bydgoszcz, Katowice, Radom, Poznań.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa w drodze leasingu fabrycznie nowych pojazdów samochodowych (zwanych dalej łącznie: „Pojazdami” lub każdy osobno: „Pojazdem”), których liczba oraz szczegółowa specyfikacja techniczna zawarte są w częściach II i IV SIWZ, na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu przekazania pojazdu przez Wykonawcę i Zamawiającego, przy braku wpłaty początkowej, na warunkach umożliwiających zaliczenie rat leasingowych przez Zamawiającego do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przy spełnieniu co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tzw. leasing mieszany) wraz z gwarancją, usługą serwisową.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz w części IV SIWZ wzór umowy.

3) Pojazdy będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. Przebieg pojazdu na dzień dostawy nie będzie większy niż 25 kilometrów.

4) Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczone samochody muszą posiadać dokumenty o których mowa w do § 2 ust. 3 części IV SIWZ – wzór umowy.

5) Leasing obejmuje 89 szt. pojazdów z zastrzeżonym dla Zamawiającego prawem opcji, które polega na możliwości zamówienia kolejnych pojazdów, w liczbie maksymalnie 13 szt. pojazdów, w segmentach, które określone są w „Harmonogramie dostaw” załącznik nr 3 do wzoru umowy cz. IV SIWZ. Wszelkie wymagania zawarte w SIWZ dotyczące pojazdów obejmują także pojazdy przekazane w ramach prawa opcji. Zamawiający – nie później niż do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do składania oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji wielokrotnie, łącznie jednak obejmujących nie więcej niż 13 sztuk pojazdów, w terminie wskazanym powyżej. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

6) Zamawiający ubezpieczy pojazdy we własnym zakresie. Wykonawca nie może narzucić Zamawiającemu konkretnego ubezpieczyciela, u którego pojazdy miałyby być ubezpieczone.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartość rezydualna / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Jednolitość floty / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Spalanie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Emisja CO2 / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prawo opcji, polega na możliwości zamówienia kolejnych pojazdów, w liczbie maksymalnie 13 szt. pojazdów, w segmentach, które określone są w „Harmonogramie dostaw” załącznik nr 3 do wzoru umowy cz. IV SIWZ. Wszelkie wymagania zawarte w SIWZ dotyczące pojazdów obejmują także pojazdy przekazane w ramach prawa opcji. Zamawiający – nie później niż do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do składania oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji wielokrotnie, łącznie jednak obejmujących nie więcej niż 13 sztuk pojazdów, w terminie wskazanym powyżej. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 012-024977
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Leasing samochodów służbowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Volkswagen Leasing GMBH oddział Volkswagen Leasing GMBH Sp. z o.o. oddział w Polsce
Postadres: Rondo ONZ 1
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 800 655.81 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 875 152.13 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Termin związania ofertą 2 miesiące – oznacza 60 dni.

2. Szczegółowy zakres dokumentów, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty (m.in. pełnomocnictwo, formularz oferty, formularz cenowy, JEDZ) oraz dostarczonych do Zamawiającego na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (ZUS, US, KRS, KRK, oświadczenia wykonawcy, certyfikat/poświadczenie producenta sprzętu, informacja z banku lub inny dokument) został określony w części I SIWZ. Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem www.przetargi.pse.pl

3. Informacja w zakresie danych osobowych – zamieszczona jest w części I SIWZ. Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem www.przetargi.pse.pl

4. Zamawiający informuje, że powyższe ogłoszenie jest korektą ogłoszenia 2020/S 003-003810 opublikowanego 6.1.2020. Korekta polega na zmianie rodzaju zamówienia sekcja II pkt II.1.3 z roboty budowlane na dostawy. Zmiana nie może zostać przeprowadzona w trybie sprostowania – stosowana informacja znajduje się w ogłoszeniu dla ww.postępowania.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano z faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020