Leveringen - 257980-2020

03/06/2020    S106

Polen-Konstancin-Jeziorna: Personenwagens

2020/S 106-257980

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)
Postadres: ul. Warszawska 165
Plaats: Konstancin-Jeziorna
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-520
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Barwik
E-mail: pawel.barwik@pse.pl
Telefoon: +48 506832012
Fax: +48 222422169
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://przetargi.pse.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leasing samochodów służbowych

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 12 875 152.13 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66114000 Financiële leasing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 012-024977

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Leasing samochodów służbowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Volkswagen Leasing GMBH oddział Volkswagen Leasing GMBH Sp. z o.o. oddział w Polsce
Postadres: Rondo ONZ 1
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 800 655.81 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 875 152.13 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020