Leveringen - 257981-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Radnevo: Diverse transportmiddelen en onderdelen

2020/S 106-257981

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Mini Maritsa-iztok“ EAD
Nationaal identificatienummer: 833017552
Postadres: ul. „Georgi Dimitrov“ No. 13
Plaats: Radnevo
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6260
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Aleksandar Kapitanov — ekspert „Targoviya“, otdel „Targovski“
E-mail: aleksandar.kapitanov@marica-iztok.com
Telefoon: +359 41783305-4109
Fax: +359 41783363

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.marica-iztok.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-rezervni-chasti-za-elektricheski-lokomotivi-2006.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части за електрически локомотиви

Referentienummer: 58/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34900000 Diverse transportmiddelen en onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка чрез покупка на резервни части за електрически локомотиви EL-2.

Предметът на обществената поръчка е разделен на 8 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части за ходова част и кош на EL-2“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на резервни части за ресорно окачване на EL-2“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на зъбни колела z=12 и m=12, ляво и дясно“,

— обособена позиция № 4 „Доставка на резервни части за компресор 2HV2“,

— обособена позиция № 5 „Доставка на вентили, предпазни“,

— обособена позиция № 6 „Доставка на четка за централен пантограф на EL-2“,

— обособена позиция № 7 „Доставка на резервни части за комутационни апарати за ел. вериги“,

— обособена позиция № 8 „Доставка на антифрикционни метали“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 218 473.07 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на четка за централен пантограф на EL-2

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34900000 Diverse transportmiddelen en onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Складова база на възложителя в гр. Раднево, отдел „Логистика и контрол“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез покупка на четка за централен пантограф на EL-2, количество — 956 бр.

Начин на изпълнение:

— заявка от отдел „Логистика и контрол“ — не повече от 3 заявки за срока на действие на договора,

— срок за изпълнение — до 3 месеца след получаване на заявка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части за ресорно окачване на EL-2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34900000 Diverse transportmiddelen en onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Складова база на възложителя в гр. Раднево, отдел „Логистика и контрол“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез покупка на резервни части за ресорно окачване на EL-2.

Доставка на следните изделия:

1. Опора за букса без засечка — количество 74 бр.

2. Планка, ресорна, елипсовидна — количество 60 бр.

3. Планка, горна, за болт пружиннонатегателен — количество 105 бр.

4. Планка, подресорна — количество 182 бр.

5. Опора за букса със засечка — количество 78 бр.

Начин на изпълнение:

— заявка от отдел „Логистика и контрол“ — не повече от 2 заявки за срока на действие на договора,

— срок за изпълнение — до 2 месеца след получаване на заявка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на вентили, предпазни

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34900000 Diverse transportmiddelen en onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Складова база на възложителя в гр. Раднево, отдел „Логистика и контрол“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез покупка на вентили предпазни.

Доставка на следните изделия:

1. Вентил предпазен 3,5 bar — съгласно TGL 32-713.03, кат.№4515.1 от каталог 4515.0 на VEB Berliner Bremsenwerk или еквивалент, количество — 45 бр.

2. Вентил предпазен 8,5 bar — съгласно TGL 32-713.03, кат.№4515.2 от каталог 4515.0 на VEB Berliner Bremsenwerk или еквивалент, количество — 30 бр.

3. Вентил предпазен 9,5 bar — съгласно TGL 32-713.03, кат.№4515.2 от каталог 4515.0 на VEB Berliner Bremsenwerk или еквивалент, количество — 30 бр.

Начин на изпълнение:

Заявка от отдел „Логистика и контрол“, не повече от 2 заявки за срока на действие на договора, срок за изпълнение — до 3 месеца след получаване на заявка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на антифрикционни метали

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34900000 Diverse transportmiddelen en onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Складова база на възложителя в гр. Раднево, отдел „Логистика и контрол“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез покупка на антифрикционни метали.

Доставка на следните изделия:

1. Калаена композиция К-16, количество — 890 кг.

2. Калаена композиция К-83, количество — 427 кг.

Начин на изпълнение:

— заявка от отдел „Логистика и контрол“ — не повече от 2 заявки за срока на действие на договора,

— срок за изпълнение — до 30 календарни дни след получаване на заявка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части за комутационни апарати за ел. вериги

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34900000 Diverse transportmiddelen en onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Складова база на възложителя в гр. Раднево, отдел „Логистика и контрол“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез покупка на резервни части за комутационни апарати за ел. вериги.

Доставка на следните изделия:

1. Палец за пневматичен контактор DLS 6A EL-2, количество — 2 400 бр.

Начин на изпълнение:

— заявка от отдел „Логистика и контрол“ — не повече от 4 заявки за срока на действие на договора,

— срок за изпълнение — до 45 календарни дни след получаване на заявка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 171-418567
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 177
Perceel nr.: 6
Benaming:

Доставка на четка за централен пантограф на EL-2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Риолит“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130851399
Postadres: ж.к. „Свобода“, бл. 18, вх. Д, ап. 88
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1231
Land: Bulgarije
E-mail: riolit_etem@abv.bg
Telefoon: +359 888395348
Fax: +359 0000000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 502.92 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 179
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на резервни части за ресорно окачване на EL-2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Гишан“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 203866476
Postadres: ж.к. „Кольо Ганчев II район“, ул. „Изгрев“ № 49, вх. А, ап. 34
Plaats: Стара Загора
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6006
Land: Bulgarije
E-mail: office@gishaneood.com
Telefoon: +359 882290561
Fax: +359 00000000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 500.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 604.40 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 181
Perceel nr.: 8
Benaming:

Доставка на антифрикционни метали

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Гишан“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 203866476
Postadres: ж.к. „Кольо Ганчев II район“, ул. „Изгрев“ № 49, вх. А, ап. 34
Plaats: Стара Загора
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6006
Land: Bulgarije
E-mail: office@gishaneood.com
Telefoon: +359 882290561
Fax: +359 00000000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 515.75 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 180
Perceel nr.: 5
Benaming:

Доставка на вентили предпазни

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Енерган-95“ ООД
Nationaal identificatienummer: 130926058
Postadres: р-н „Слатина“, ул. „Съединение“ № 4, ет. 2
Plaats: София
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 1111
Land: Bulgarije
E-mail: office@energan95.com
Telefoon: +359 897971443
Fax: +359 00000000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 500.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 250.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 183
Perceel nr.: 7
Benaming:

Доставка на резервни части за комутационни апарати за ел. вериги

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Синтер-М“ АД
Nationaal identificatienummer: 128053180
Postadres: ул. „Ямболен“ № 77
Plaats: Ямбол
NUTS-code: BG343 Ямбол
Postcode: 8600
Land: Bulgarije
E-mail: sinter@geogroup.org
Telefoon: +359 46661675
Fax: +359 0000000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 500.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 600.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на възложителя, посочени в чл. 196 от ЗОП, като подаването на жалба е обвързано със срокове по чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: „Мини Марица-изток“ ЕАД
Postadres: ул. „Георги Димитров“ № 13
Plaats: Раднево
Postcode: 6260
Land: Bulgarije
E-mail: ivan.nikolaev@marica-iztok.com
Telefoon: +359 417833054045
Fax: +359 41783363

Internetadres: www.marica-iztok.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020