Leveringen - 257988-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Madrid: Geïsoleerde kabel en draad

2020/S 106-257988

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UFD Distribución de Electricidad
Nationaal identificatienummer: A66560152
Postadres: Avenida San Luis, 77, Compras
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28033
Land: Spanje
E-mail: soportecompras@naturgy.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.naturgy.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro y montaje de cable 132 KV 1X1200 AL para la reparación de la lat subterránea Sabon-San Marcos

Referentienummer: 14A01220M1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31300000 Geïsoleerde kabel en draad
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y montaje de cable 132 KV 1X1200 AL para la reparación de la lat subterránea Sabon-San Marcos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111 A Coruña
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y montaje de cable 132 KV 1X1200 AL para la reparación de la lat subterránea Sabon-San Marcos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 122-299249
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14A01220M1
Benaming:

Suministro y montaje de cable 132 KV 1X1200 AL para la reparación de la lat subterránea Sabon-San Marcos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prysmian Spain, S. A.
Nationaal identificatienummer: A08395162
Postadres: Carretera C-15, kilómetro 2, polígono industrial Masia del Notari
Plaats: Vilanova y La Geltrú
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08800
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: UFD Distribución de Electricidad
Postadres: Avenida San Luis, 77
Plaats: Madrid
Postcode: 28033
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020