Leveringen - 257989-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Praag: Trekkers

2020/S 106-257989

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká pošta, s.p.
Nationaal identificatienummer: 47114983
Postadres: Politických vězňů 909/4
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 225 99
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Tereza Jiráčková
E-mail: Jirackova.Tereza@cpost.cz
Telefoon: +420 954302060

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ceskaposta.cz

Adres van het kopersprofiel: www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp

I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Střednědobý nájem vozidel pro posílení řádného a vánočního provozu 2020 - 2022

Referentienummer: ČP/27692/2020/NAK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34138000 Trekkers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 081-192069

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020