Leveringen - 257991-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Poitiers: Tickets

2020/S 106-257991

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Soregies SAEML
Postadres: Division achats-magasin — 78, avenue Jacques Cœur
Plaats: Poitiers
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 86068
Land: Frankrijk
Contactpersoon: La responsable achats-magasin
E-mail: elisabeth.fraudeau@soregies.fr
Telefoon: +05 49447993

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.soregies.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Titres restaurant

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22459000 Tickets
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— titres restaurant.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— titres restaurant.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 013-027027
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Titres restaurant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SODEXO
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— les candidatures devront être impérativement déposées sur le site de: http://www.marches-securises.fr

— il s'agit d'une procédure formalisée se déroulant en deux phases:

—— date limite de réception des candidatures: le 6.2.2020, au plus tard, 10 h 00: à l'issue de la phase de sélection des candidatures, les candidats retenus recevront un mail de « marchés sécurisés », les informant du code d’accès leur permettant de télécharger le dossier de consultation;

—— date limite de réception des offres: le 20.2.2020 à 10 h 00: pour des renseignements d'ordre administratif, contacter:

1) Mme Bénédicte Arnaud – acheteuse — Tél: (+33) 05 49 44 70 21– mail: benedicte.arnaud@soregies.fr

2) Mme Elisabeth Fraudeau – collaboratrice achats — Tél: (+33) 05 49 44 79 93 – mail: elisabeth.fraudeau@soregies.fr

3) Pour des renseignements d'ordre technique, contacter:

Mme Fabienne Jolivet — responsable paie et gestion administrative du personnel — Tél: (+33) 05 49 44 70 22– mail: fabienne.jollivet@soregies.fr

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Cours d'appel de Poitiers
Plaats: Poitiers
Postcode: 86000
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020