Leveringen - 257993-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit

2020/S 106-257993

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ESB Networks
Postadres: Finglas, St Margarets Road
Plaats: Dublin 11
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Paul Gibson
E-mail: paul.gibson@esb.ie
Telefoon: +353 18582077
Fax: +353 18582039

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.esbnetworks.ie/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D20/CON/172 — Plastic Ducting

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Underground plastic ducting network.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

National framework.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Least cost technically acceptable.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 017-035734
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: D20/CON/172
Benaming:

Plastic Ducting

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Radius Plastics Ltd
Postadres: Lurgan, Armagh
Plaats: Halfpenny Valley Industrial Estate
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT66 8TP
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2840669999
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WAVIN Ireland Ltd
Plaats: Balbriggan
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: Dublin
Land: Ierland
E-mail: sarah_langley@wavin.com
Telefoon: +353 18415000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cork Plastics Manufacturing Ltd
Plaats: Little Island
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: Cork
Land: Ierland
E-mail: seward@cpm.ie
Telefoon: +353 214510600
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Brett Martin Ltd
Postadres: 24 Roughfort Road, Mallusk
Plaats: Newtownabbey
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT36 4RB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: GlennGoodman@brettmartin.com
Telefoon: +44 2890849999
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Emtelle UK Ltd
Postadres: Haughhead
Plaats: HAWICK
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: TD9 8LF
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: andrewa@emtelle.com
Telefoon: +44 1142747496
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lynplast Manufacturing Ltd
Postadres: Courtstown Industrial Park
Plaats: Little Island
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: Cork
Land: Ierland
E-mail: marklynch@lynplast.com
Telefoon: +353 214353096
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court (only after review with ESB Networks)
Plaats: Chief Registrar, Four Courts, Inns Quay
Postcode: Dublin 7
Land: Ierland
Telefoon: +353 18886000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020