Leveringen - 257996-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Reutlingen: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 106-257996

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH Hogenmüller & Kull Co. KG
Postadres: c/o Stadtwerke Reutlingen GmbH, Hauffstraße 89
Plaats: Reutlingen
NUTS-code: DE141 Reutlingen
Postcode: 72762
Land: Duitsland
Contactpersoon: Stadtwerke Reutlingen GmbH
E-mail: thomas.prieber@stadtwerke-reutlingen.de
Telefoon: +49 7121582-3419
Fax: +49 7121582-3801

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.reutlinger-stadtverkehr.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.stadtwerke-reutlingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Busse 2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— Lieferung von 4 Stück batterieelektrische E-Solo-Standardlinienbusse, rein elektrisch angetrieben;

— Lieferung von 2 Stück Niederflur-Gelenk-Linienbusse mit Dieselmotor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Busse 2020 – Niederflur-Gelenk-Linienbusse

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121200 Gelede bussen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE141 Reutlingen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erwerb von 2 Stück Niederflur-Gelenk-Linienbusse mit Dieselmotoren.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 151-373641
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Busse 2020 – Niederflur-Gelenk-Linienbusse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76247
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76247
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76247
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020