Leveringen - 257997-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Mediaș: Chemische producten voor de olie- en gasindustrie

2020/S 106-257997

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 14056826
Postadres: SIRCOSS Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 5
Plaats: Mediaș
NUTS-code: RO126 Sibiu
Postcode: 551129
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dna Milica Ghindoc
E-mail: ceciliia.bolchis@romgaz.ro
Telefoon: +40 374405134
Fax: +40 269830283

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.romgaz.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Produse chimice și servicii pentru industria petrolului și a gazelor”

Referentienummer: 14056826/2019//P.263.1.PRO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24958000 Chemische producten voor de olie- en gasindustrie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul procedurii il constituie achizitia unor produse si servicii care sunt necesare la sondele unde entitatea contractanta va executa operatii de interventie la sonda si sunt o componenta in tratamentul de reglare a densitatii fluidelor, la preparearea si intretinerea fluidului. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, conform art. 173 din Legea 99/2016, modificata si completata prin OUG 107/2017.

Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 329 755.94 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126 Sibiu
Voornaamste plaats van uitvoering:

Locatiile achizitorului aflate la o distanta (aproximativa) de 150 km fata de punctele de lucru din Medias, Ploiesti si Targu Mures.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii care sunt necesare la sondele unde entitatea contractanta va executa operatii de interventie la sonda si sunt o componenta in tratamentul de reglare a densitatii fluidelor, la preparearea si intretinerea fluidului.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Conform caietului de sarcini. / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata fara TVA a acordului-cadru: minimă = 791 830 RON.

Valoare totală maximă = 2 698 460 RON.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: frecventa contractelor subsecvente: opt/an. Valoarea celui mai mare subsecvent: 337 308 RON.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 157-389278
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27556
Benaming:

Produse chimice și servicii pentru industria petrolului și a gazelor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anvergo
Nationaal identificatienummer: RO 6270402
Postadres: Str. Evreilor Martiri nr. 4
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540545
Land: Roemenië
E-mail: diana.barbatescu@anvergo.ro
Telefoon: +40 265268669
Fax: +40 265268669

Internetadres: www.anvergo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 272 297.04 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 349.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26512
Benaming:

Produse chimice și servicii pentru industria petrolului și a gazelor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anvergo
Nationaal identificatienummer: RO 6270402
Postadres: Str. Evreilor Martiri nr. 4
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540545
Land: Roemenië
E-mail: diana.barbatescu@anvergo.ro
Telefoon: +40 265268669
Fax: +40 265268669

Internetadres: www.anvergo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 698 460.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 655.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26145
Benaming:

Produse chimice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anvergo
Nationaal identificatienummer: RO 6270402
Postadres: Str. Evreilor Martiri nr. 4
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540545
Land: Roemenië
E-mail: diana.barbatescu@anvergo.ro
Telefoon: +40 265268669
Fax: +40 265268669

Internetadres: www.anvergo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 698 460.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 836.94 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26045
Benaming:

Produse chimice și servicii pentru industria petrolului și a gazelor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anvergo
Nationaal identificatienummer: RO 6270402
Postadres: Str. Evreilor Martiri nr. 4
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540545
Land: Roemenië
E-mail: diana.barbatescu@anvergo.ro
Telefoon: +40 265268669
Fax: +40 265268669

Internetadres: www.anvergo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 698 460.00 RON
Laagste offerte: 2 272 297.04 RON / Hoogste offerte: 2 272 297.04 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27005
Benaming:

Produse chimice și servicii pentru industria petrolului și a gazelor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anvergo
Nationaal identificatienummer: RO 6270402
Postadres: Str. Evreilor Martiri nr. 4
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540545
Land: Roemenië
E-mail: diana.barbatescu@anvergo.ro
Telefoon: +40 265268669
Fax: +40 265268669

Internetadres: www.anvergo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 272 297.04 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 114.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26626
Benaming:

Produse chimice și servicii pentru industria petrolului și a gazelor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Anvergo
Nationaal identificatienummer: RO 6270402
Postadres: Str. Evreilor Martiri nr. 4
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540545
Land: Roemenië
E-mail: diana.barbatescu@anvergo.ro
Telefoon: +40 265268669
Fax: +40 265268669

Internetadres: www.anvergo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 272 297.04 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 74 800.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Biroul juridic SIRCOSS
Postadres: Șoseaua Sibiului nr. 5
Plaats: Mediaș
Postcode: 551129
Land: Roemenië
E-mail: andrei.popescu@romgaz.ro
Telefoon: +4 0374405154
Fax: +4 0269830283

Internetadres: http://www.romgaz.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020