Leveringen - 257998-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Roemenië-Iași: Middenspanningsuitrusting

2020/S 106-257998

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Delgaz Grid S.A.
Nationaal identificatienummer: RO10976687
Postadres: Str. Petru Movilă nr. 38
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700014
Land: Roemenië
Contactpersoon: Biroul achiziții rețea – Loredana Temneanu, Gabriela Pasarica
E-mail: mariana.fisca@delgaz-grid.ro
Telefoon: +40 232405634 / +40 232405623
Fax: +40 232405998

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.delgaz-grid.ro

Adres van het kopersprofiel: www.sicap-prod.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reanclanșator telecomandat, separator telecomandat 24 KV, 400 A fără cuțit de legare la pământ, separator telecomandat IUZIC (Intelligent Unit for Zero Impacted Customer)

Referentienummer: 10976687_2018 _603(Lot1)_582(Lot2,3)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31682300 Middenspanningsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Incheierea unor acorduri-cadru avand ca obiect furnizarea urmatoarelor produse:

— lot 1 – „Reanclanșator telecomandat”;

— lot 2 – „Separator telecomandat 24 kV 400 A fara cutit de legare la pamant”;

— lot 3 – „Separator telecomandat IUZIC (Intelligent Unit for Zero Impacted Customer)”.

Aceste materiale si echipamente sunt necesare pentru efectuarea lucrarilor de investitii si mentenanta in instalatiile electrice apartinand Delgaz Grid S.A.

Achiziţia este cuprinsă în planul anual de achizitii, anul 2018.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor, in conformitate cu art. 173 din Legea 99/ 2016.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Laagste offerte: 149 779 680.00 RON / Hoogste offerte: 149 779 680.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Separator telecomandat IUZIC

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682300 Middenspanningsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO21 Nord-Est
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozite logistice Delgaz Grid S.A. – conform conceptului logistic atasat prezentei documentatii.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia urmatoarelor produse: separator telecomandat IUZIC (Intelligent Unit for Zero Impacted Customer), conform documentatiei descriptive publicate pentru separatoare telecomandate.

Cantitatile minime si maxime, atat pentru contractele subsecvente, cat si pentru acordul-cadru, sunt conform documentatiei descriptive publicate pentru separatoare telecomandate – Anexa 1, nr. crt. 1 – „Cantitatile si caracteristicile tehnice supuse achizitiei”.

Valoarea estimata pt. acordul-cadru: min. 4 690 000 RON/max. 32 160 000 RON.

Valoare estimata contract subsecvent: min. 1 172 500 RON/max 8 040 000 RON.

Cantitatile estimate pt. acordul-cadru: min. 140 buc./max. 960 buc.

Cantitati estimate contract subsecvent: min. 35 buc./max. 240 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: c / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Separator telecomandat 24 kV 400 A

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682300 Middenspanningsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO21 Nord-Est
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozite logistice Delgaz Grid S.A. – conform conceptului logistic atasat prezentei documentatii.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia urmatoarelor produse: separator telecomandat 24 kV 400 A fara cutit de legare la pamant, conform documentatiei descriptive publicate pentru separatoare telecomandate.

Cantitatile minime si maxime, atat pentru contractele subsecvente, cat si pentru acordul-cadru, sunt conform documentatiei descriptive publicate pentru separatoare telecomandate – Anexa 1, nr. crt. 1 – „Cantitatile si caracteristicile tehnice supuse achizitiei”.

Valoarea estimata pt. acordul-cadru: min. 4 690 000 RON/max. 32 160 000 RON.

Valoare estimata contract subsecvent: min. 1 172 500 RON/max. 8 040 000 RON.

Cantitatile estimate pt. acordul-cadru: min. 140 buc./max. 960 buc.

Cantitati estimate contract subsecvent: min. 35 buc./max. 240 buc.

Operatorii economici participanti vor putea depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Nu este limitat numarul de loturi ce poate fi atribuit unui singur operator economic.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitativa. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reanclanșator telecomandat

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682300 Middenspanningsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO21 Nord-Est
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozite logistice Delgaz Grid S.A. – conform conceptului logistic atasat prezentei documentatii.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia urmatoarelor produse: reanclansator telecomandat, conform documentatiei descriptive publicate pentru lotul 1.

Cantitatile minime si maxime, atat pentru contractele subsecvente, cat si pentru acordul-cadru, sunt conform documentului descriptiv pentru reanclansator telecomandat – Anexa 1 – „Cantitatile si caracteristicile tehnice supuse achizitiei”.

Valoarea estimata pt. acordul-cadru: min. 3 780 000,00 RON/max. 45 360 000,00 RON.

Valoare estimata contract subsecvent: min. 945 000,00 RON/max. 11 340 000, 00 RON.

Cantitatile estimate pt. acordul-cadru: min. 100 buc./max. 1 200 buc.

Cantitati estimate contract subsecvent: min. 25 buc./max. 300 buc.

Operatorii economici participanti vor putea depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Nu este limitat numarul de loturi ce poate fi atribuit unui singur operator economic.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitativa. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 034-077595
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 37634
Perceel nr.: 3
Benaming:

Separator telecomandat IUZIC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eximprod Power Systems
Nationaal identificatienummer: RO 14157812
Postadres: Str. Cpt. Av. Mircea T. Bădulescu nr. 3
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120038
Land: Roemenië
E-mail: office@eximprod.ro
Telefoon: +40 238710242
Fax: +40 238710384

Internetadres: www.eximprod.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 200 000.00 RON
Laagste offerte: 77 616 000.00 RON / Hoogste offerte: 77 616 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 37629
Perceel nr.: 1
Benaming:

Reanclanșator telecomandat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energobit
Nationaal identificatienummer: RO 211717
Postadres: Str. Tăietura Turcului nr. 47/11
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefoon: +40 264207500
Fax: +40 264207555

Internetadres: www.energobit.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 360 000.00 RON
Laagste offerte: 40 644 000.00 RON / Hoogste offerte: 40 644 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 37631
Perceel nr.: 2
Benaming:

Separator telecomandat 24 kV 400 A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eximprod Power Systems
Nationaal identificatienummer: RO 14157812
Postadres: Str. Cpt. Av. Mircea T. Bădulescu nr. 3
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120038
Land: Roemenië
E-mail: office@eximprod.ro
Telefoon: +40 238710242
Fax: +40 238710384

Internetadres: www.eximprod.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 160 000.00 RON
Laagste offerte: 31 519 680.00 RON / Hoogste offerte: 31 519 680.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departamentul juridic
Postadres: Bulevardul Pandurilor nr. 42, etaj IV
Plaats: Târgu Mureș
Postcode: 540554
Land: Roemenië
E-mail: angela.vasile@delgaz-grid.ro
Telefoon: +40 365403769

Internetadres: www.delgaz-grid.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020