Leveringen - 258007-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Letland-Riga: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2020/S 106-258007

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-208810)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AS “Pasažieru vilciens”
Nationaal identificatienummer: 40003567907
Postadres: Turgeņeva iela 14
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV006 Rīga
Postcode: LV-1050
Land: Letland
Contactpersoon: Sandra Jurago-Kupavska
E-mail: sandra.jurago-kupavska@pv.lv
Telefoon: +371 25967899
Fax: +371 67233049

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pv.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/867

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dīzeļvilcienu piegāde

Referentienummer: AS PV 2020/13
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000 Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dīzeļvilcienu piegāde.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-208810

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Veikti grozījumi sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, kandidātu atlases nolikumā.