Leveringen - 258009-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Lublin: Transformatoren

2020/S 106-258009

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 078-185159)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGE Dystrybucja S.A.
Postadres: ul. Garbarska 21A
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-340
Land: Polen
Contactpersoon: Arkadiusz Wasilewski
E-mail: arkadiusz.wasilewski@pgedystrybucja.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://pgedystrybucja.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy transformatorów WN/SN na rzecz oddziałów PGE Dystrybucja S.A.

Referentienummer: 133/OB/LZA/AW/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31170000 Transformatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa transformatorów WN/SN na rzecz oddziałów PGE Dystrybucja S.A.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 (cztery) niezależnych części (zadania) w sposób opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 078-185159

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Dostawy transformatorów WN/SN o mocy znamionowej 25 MVA.:

1. moc transformatora [MVA]: 25 MVA, Przekładnia [kV/kV]: 115/15,75, Wykonanie: napowietrzne, Ilość [szt.]: 3;

2. moc transformatora [MVA]: 25 MVA, Przekładnia [kV/kV]: 115/16,5, Wykonanie: napowietrzne, Ilość [szt.]: 13;

3. moc transformatora [MVA]: 25 MVA, Przekładnia [kV/kV]: 115/15,75, Wykonanie: wnętrzowe, Ilość [szt.]: 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Te lezen:

Dostawy transformatorów WN/SN o mocy znamionowej 25 MVA.:

1. moc transformatora [MVA]: 25 MVA, przekładnia [kV/kV]: 115/15,75, wykonanie: napowietrzne, ilość [szt.]: 1;

2. moc transformatora [MVA]: 25 MVA, przekładnia [kV/kV]: 115/16,5, wykonanie: napowietrzne, ilość [szt.]: 15;

3. moc transformatora [MVA]: 25 MVA, przekładnia [kV/kV]: 115/15,75, wykonanie: wnętrzowe, ilość [szt.]: 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: