Leveringen - 258010-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Italië-San Donato Milanese: Schachtbekleding

2020/S 106-258010

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 067-160279)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: STOGIT SpA
Postadres: piazza Santa Barbara 7
Plaats: San Donato Milanese
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20097
Land: Italië
Contactpersoon: sig. Stefano D'Angelo
E-mail: stefano.dangelo@snam.it
Telefoon: +39 0237037864

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stogit.it

Adres van het kopersprofiel: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di tubi senza saldatura – CIG: 8237223375

Referentienummer: 5100001259
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44164200 Schachtbekleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura e trasporto di tubi senza saldatura da DN 6”, 8” e 12” per la centrale STOGIT di Fiume Treste

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 067-160279

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande dipartecipazione
In plaats van:
Datum: 25/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: